ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrlanda socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 130 Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 150
Norrlanda sn /Se Amstäde myr myr Norrlanda sn sn Barblunde f.d. slåttermark
Norrlanda sn /Se Amstäde myr myr /Se Norrlanda sn Bjärs backe gravhög
Norrlanda sn /Se Amstäde myr äga /Se Norrlanda sn Bjers-dam kvarnplats
Norrlanda sn Aurungs triangelpunkt Norrlanda s:n Bjärs hög gravröse
Norrlanda sn ?Barbelund äga Norrlanda socken Björkspängar väg
Norrlanda sn Bjärs hög fornminnesmärke Norrlanda sn Björk-spängar vägbit
Norrlanda sn Branden äga Norrlanda sn Björkspängar väg
Norrlanda sn Brandhagen äga Norrlanda sn Björkspängar väg
Norrlanda sn Brandhagen äga bjersen inbyggarnamn Blautbäck sankmark
Norrlanda sn /Se Brandhagen terräng broen inbyggarnamn Bogrens betning betesmark
Norrlanda sn /Se Broänge äga bursen inbyggarnamn Braidrain f.d. slåttermark
Aurungs gd Bruten äga butrajven inbyggarnamn Braidrain god äng
Aurungs gård Bruten äga hammarsen inbyggarnamn Braklunden skogsparti
Aurungs gd /Se Bruten äga Lajvstäden inbyggarnamn Branden skogsparti
Aurungs gd /Se Gamla Bruten äga munkar inbyggarnamn Branden skogsparti
Aurungs gd /Se Bruten terräng Munker inbyggarbeteckning Brandhagen skogsparti
Bjärs gd Bruten terräng Norrlandbjässen inbyggarbeteckning Bringes kullar terräng
Bjers gård Bruten, Gamla terräng norrlänning inbyggarbeteckning Bringesmyr terräng
Bjärs gd /Se Bursmyr äga norrlänning inbyggarbeteckning Brunnskullbacken backe
Björke gd Bursmyr ägomark Aikskogs gård Burga backe backe
Björke gdr »Burssgiärdet» äga Aikskogs gård Bursmyr åker
Bringes, Stora o. Lilla gdr Butrajvsmyr äga Aurungs f.d. gd Bursmyrs kanal utfallsdike
Bringes gård Butrajvsmyr ägomark Aurungs gård Butrajvsmyr åkermark
Broe gdr Byänge äga Aurungs gård Böiänge ängar
Broa gård Bärkstycket äng /Se Bjärs gd Danklar äng
Burs gd Digerhagen äga Bjärs gd Danklar slåttermark
Burs gd /Se Djupå å Bjärs gård Digarhagen hage
Burs gdr Djupå å Bjärs gård Digerhage skogsparti
Burs gård /Se Djupåviken vik Björke gård Digeråkern åker
?Burs gd /Se Djupåviken vik Björke gård Djup-å nedre loppet av »Djupån»
Burs gd /Se Dunskogen äga Bjäss gd Djupå vattendrag
Butrajvs gdr Ekeskogshajden äga Björke by Ekeby åkrar åkrar
Butrajvs gd /Se Fjälhagen äga Bringes gårdar Ekebyänge f.d. slåttermark
Butrajvs gd:ar /Se *Ganthemänget ängsmark Bringes gård Gesslar terräng
Butraivs gd /Se »Ganthomåå» å Bringes by Gethagen skogsparti
Butreps gård Gullväiu »skogsvät» /Se Bringes stainhäuse ruin av ett medeltida hus Getkulle backe på vägen
Butreps gd /Se Grunnsudden udde Lilla Bringes gd Gothem-branden väg
Ekeskogs gdr Gurpe triangelpunkt Stora Bringes gd Gullsaud brunn (nu tillkastad)
Ekeskogs gård Hajden hed Broe gård Gullsaud brunn
Hammars gd Hajdhagen äga Broe gd Gullvian ägor
Lajvstäde gdr »Hampnstädhemyyr» myr Broe by Gullveiu källa
Laivstäde gård Hamsta hagen äga /Se Broe gård Gullväiu »skogsvät med vattenställe»
Laivstäde gd /Se Hamsta hagen äng /Se Burs gd Gässlar sank ängsmark
Laivstäde gd /Se Hamstaåker äga /Se Burs gård Hajden skogsparti
Leipstäde gård Hamståker äng /Se Burs gård Hammars kvarn kvarn
Leipstäde gd /Se Hamm(ar)städar äng o. åkrar /Se Burs gdr Hammars Norderänge hagmark
?Lajvstäde gd Hammstädar äng /Se Burs gd Hammarsstrand strand (med fiskläge)
Lista by Hammstädar äga /Se Butrajvs gd Hammstädar äng och åkrar
Lista by Hamstädar äga Butrajvs gd Hammars Suderänge hagmark
Liste gd Hamstädar ägomark Butrevs gd Hamstädar åker
Liste gdr Hammstädar åker o. betesmark /Se Bäutraivs gård Hamstädar skog och åker
Lista gård Hammstädar äga /Se Bäutraivs gård Harbrunnen källa
Lunde nu försvunnen beb /Se Hamstädarväten ängsmark Butrajvs by Hovalden holme
Mangsarve gd hemstäde myr myr /Se Ekeskogs by Hovalden grund (långsträckt)
Mangsarve gdr hemstäde myr äga /Se Gethallbergs f.d. lht Hovalden holme
Mangsarve gård Hovalda holme Hallbergs f.d. lht Humlegärde slåttermark
Mangsarve gd /Se Hovalda holme Hammars gård Kaisarskogen skog vid vägen
Munkebos gård Hovalden ö Hammars gård Kaisarskogen skog
Munkebos gdr Humlegärdet äga Lajstäde gd Kaisarängar äng (nu till stor del uppodlad)
Munkebos gård Hästänge äga Lajvstäde gd Kajsan slåttermark
Munkebos gård /Se »Högelundh skough» nat.n Lajvstäde gd Kajsarskogen skogsparti
Petsarve gdr Kajsarskogen äga Laistäde gård Kajsaränge f.d. slåttermark
Petsarve gård Kajsarskogen skogsområde Laivstäde gård Kanalen vattendrag
  Korsbajtningen äga Leipstäde gd Kanan åker
  Krakfot äga Liste gd Kohagen skogsparti
  Krakfot terräng(?) Liste gård Kostädar f.d. slåttermark
  Kyrkmyr äga Liste gård Krakfot trevägskorsning och betesmark
  Kyrkmyr f. myr, nu ägomark Liste by Krakfot vägskäl
  Kyrkmyr ägomark Läil-bringes gård Krakfot vägskäl
  Kyrkmyr ägomarker Mangsarve gd Kyrkbjärgsåker åker
  Langänge äga Mangsarve gård Kyrkmyr terräng
  Lunde tomt Mangsarve gård Källbacke backe
  *Munkemyr myr Mangsarve by Körkmöir myren
  Munkänge äga Munkbos gård Lairbäck väg
  Myrhagen äga Munkbos gård Leggärde åker
  *Myrhagen hage?, myr? Munkebos gd Listdamm fördämning
  »Norderänget» ängsmark? Petsarve gd List-dam kvarnplats
  *Norlandsvik vik Pesarve gård Loppdö terräng
  Norrlandamyr ä. namn på myr Peisarve gård Luten f.d. slåtteräng
  Norrlandamyr ä. namn på myr Petsarve gd Luten (»lotten»), äng
  *Norrlandavik vik Storbringes gård Lutåkern åker
  »Norrlandsåå» å   Lädåkern åker
  Nybruten äga   Länningar båtplats
  Nyhagen äga   Lägg-gärde äng
  Plåssen äga   Maurplåssen åker
  Risbrobacke terräng   Mickelängar åker
  Risbrostycket äga   Mörnegate väg
  Rishagen äga   Narrå vik
  Rumstäppan äga   Noldänge slåttermark
  Runthagen äga   Norrlanda-Branden väg
  »Rysshagen» hage?, myr?   Notvarp vik
  Saghagen äga   Notvarpe vik
  Sagbacken äga   Närr-a förgrening
  Saghagen äga   Olssons änge f.d. slåttermark
  Saghagen ängsmark   Peisargubben sten i vattnet
  Sandpallen holme   Peisargubben sten i havet
  Sandviken vik /Se   Pepparhålet källa
  Sandviken äga   Petsarvegubben sten i vattnet
  Sandviken vik   Pilängen slåttermark
  Sandviken vik   Pilänge(t) slåttermark
  »Sandwijcksstrandh» strandparti   Plossar f.d. slåttermark
  *Silverskatten ängsmark   Plåssen sanka ängsmarker
  Själstädar äga /Se   Prästväten vattensamling
  Siälstäde hagen äga /Se   Prästänge skogsparti
  Själsänge äga   Rojrtaigen slåttermark
  Själsänge ängsmark   Rishagar skogsparti
  Skärsudden udde   Rosenkind grustage i en hage
  Skärsudden udde   Rosenkind betesmark
  Slihagen äga   Råirtaigen äng
  Snäckänge ängsmark   Saghagen skogsparti
  Snäckänge uppodlat änge /Se   Sandgatu väg
  »Snäkke gata» väg /Se   Sandpallen liten sandig holme
  Spjälderskog äga   Sandväiki vik
  Staurgardar åker /Se   Sandåkern åker
  Storhagen äga   Sandåkern åker
  Storhagen äga   Själsänge äng
  Storhagen äga   Själsänge skogsparti
  Strandskogen äga   Skärsudden udde
  Strandänge äga   Skärsudden udde
  Sudershage äga   Skörsvik vik
  »Suderänget» ängsmark?   Skärsåkern hagmark
  »Sölfskatten» ängsmark   Snäckänge slåttermark
  Trullhalsar äga   Snäckänge äng
  Trullhalsar äga   Spangänge slåttermark
  Trulltjöck äga   Staingatu väg
  Utskogen äga   Stainhällsakan åker
  Vatfall äga   Stainhäusgärde äng
  Vatfall terräng   Stainhäusåkar åker
  Vätgärdet äga   Staurgarden slåttermark
  Ängleaker äga   Staurgardar mark
      Storhagen f.d. betesmark
      Storsaud brunn
      Strandåkern åker
      Svart» rännu å
      Såghagen skogsparti
      Taigen åker
      Torsbrunn plats med bygd och källa
      Trullhalsar backe
      Trullhalsar stensättning
      Täungarden äng
      Vatfall skogsparti
      Vatfall sank hagmark
      Vatfallbro bro
      Vatfallhagar skogsparti
      Vatfallrännu liten å
      Vikar ägomark
      Vätesmyr f.d. åker
      Älmrängi åker
      Älnegyl vattensamling
      Ängsåkern åker

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.