ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dalhems socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 106 Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 154
Dalhem sn /Se Aspänge äga Dalhem socken Abrahams-akar åker
Dalhem sn /Se »Biarmemyr», se »Biärmemyr» myr Dalhem s:n Aikholm göl
Dalhem sn /Se »Biurnemyyr» myr Dalhem sn Ajkänge åker
Dalhem sn /Se »Biärnemyyr» myr Annbåtels gård Askule göl
Dalhem sn /Se Blädingar slåttermark /Se Binge gård Aumhagen hage
Dalhem sn /Se Brohagen äga Björkhage gård Aumhagen hage
Dalhem sn Brohagen äga Burge gård Baitnings-akar Saknas
Dalhem sn Brohagen äga Busarve gd Bakk-akar Saknas
Dalhem sn Bromyr äga Bäusare gärd Bask-kväiar väg
Dalhem sn Bruten äga Dalhem poststation Bastukveiar gluväg o körväg
Dalhem sn Bruten äga Dune gd Bjerget äng
Dalhem sn Bruten äga Dungårde gd Bjärge boplats
Dalhem sn Bruten ägomark Dunngarde gård Blädingar slåttermark
Dalhem sn /Se Brutmyr äga Dungårde Holmmyr gd Brouten hage
Dalhem sn /Se Dalbohage äga Däune gård Brunsänge åker
Dalhem sn /Se *Dalhemmyr myr Gandarve gd Bruten hage
Dalhem sn /Se *Dalhemmyr myr Gandarve Holmmyr gd Bulgate hage
Dalhem sn /Se *Dalhemseken träd Gandare gård Bunkar åker
Dalhem poststation /Se Dalhemå å Grindare gård Burg-kväiar nedfartsväg
Anderbåtels gd Dalhemå å Gränskogs gård Burgrum öppen plats, f.d. exercisplats
Anderbåtels gård Dalhemså å Hallfose gård Burgrum fd. excercisplats
Binge gd Dammhagen äga Hallfose gd Dalhems fattigstuga myr och åkrar
Binge gd *Eketegen ängsmark Hallvide gård Dalum fattistäne myr och åkrar
Binge gård Eldsängen äng? /Se Hallvide by Dalum-å å
Binge gd /Se ?Fridlausar äga Harstäde gård Dede myr myr
Björkhage gd Hagstädar äga /Se Hässelby gd Däunbjärg mark
Björkhaga gård Haimstädar äga /Se Hässelböi gård Eketegen äng
Burge gd Haimstädar äga /Se Hässelby Holmmyr gd Fjäl-gråit gråsten med kungl. krona, avvägningspunkt
Busarve gd Hajmstädar äga Kaungs gård Floar göl
Busarve gård Hallskogen äga Malms gård Gaitbajtninge äng
Dune by Hangjärg äga Munks gård Gaitkullbackar hage
Dune by /Se Hauglunden äga Nöigards gård Galten åker
Dune by /Se »Helenaemyyr» myr Nykvie gd Giftåkar åker
*Duna(gårda) gd /Se »Helenaemyyr» myr? Näsungs gård Gubbruten hage
Dune gd Holmmyr f. myr, nu ägomark Nöikväie gård Gunten åker
Dune gård Holmmyr f. myr, nu ägomark Prästgården prästgård Haimstädar f.d. äng
Dune gd /Se Holmmyr ägomark Räkare gård Haimstädar äng
Dune gd /Se Hombacke äga Räkarve Holmmyr gd Hajgarden äng
Dungårde gd Häststycket äga Siggare gård Hanbjärg jordkulle
Dunegårda gård Inmyr äga Släitgards gård Hanbjärg berg
Dunegårda gd /Se Krämpen äga Stainstu gård Hanbjärgs-hagen hage
Gandarve gd »Krämsänge» ängsmark Sorbys gård Hans-akar Saknas
Gandarve gård Kyrklunden äga Sorbys-stainstu gård Hang-lunden skog (?)
Gandarve gd /Se ?Kyrkåker äga Tullstun stuga Hanklunden hage
Gandarve by /Se Kyrkänge äga Vidunge gård Hesselby högarden äng
Gotlands-Dalhem poststation /Se »Lillemyr» myr Vidung-stainstu gård Holm-myr myr
Granskogs gd Lunden äga Åkre f.d. gård Håigards-akar Saknas
Granskogs gd Malmhagen äga Åkre gd Håpgyl göl
Granskogs gård Malmskogen äga Åkre Tallmyr gd Hässund djupt hål
Granskogs gd /Se Malmskogen skogsområde   Indien åker
Grinde gd »Murmestarejorden» ägomark   Kallskog-vägen väg
Grinder gd »Myrhagen» hage? myr?   Karlskogsväg lvg
Grinder Saknas Nestiklalauar hällar /Se   Kinsan äng
Halfose gd Nordenskog äga   Kinsar-äng äng
Hallfose by Norrbys torp torp   Kluckarstycke äng
Hallfose gd Nykvihagen äga   Kramp´ tallen krogig tall (nu förtorkad)
Hallfose by Ojdtvär äga   Kruppu äga
Halfoser gård Lilla Ormhagen äga   Kruppu åker
Hallfose gd /Se Ormstädar äng   Krämpen f.d. äng (nu bondgård)
Hallfose gd /Se Ormstädar äga /Se   Krämpen äng
Hallvede gård Ormstädar äga /Se   Kuppu skogsstycke
Hallvede gd /Se Ormstädar äga /Se   Kysskejlen trekant
Hallvide gd Ormstädar äga /Se   Kåckåkar åker
Hallvide gd /Se »Pilegärdet» ängsmark   Käldängar åker
Harstäde gd Pogg hage   Körkräum öppen plats
Harstäde gård Pogg terräng   Körkänge äng
Harstäde gård /Se Prästgården äga   Lajru åker
Harstäde gd /Se Rimstäde äga   Lambgyl djupt hål
Harstäde gd Rimstäde äng /Se   Lang-akar åker
Harstäde gd /Se Romamyr myr   Lerhålet djupt hål
Hässelby gd Romamyr myr   Malmen skogstrakt
Hesselby gård »Romss» tomt   Mikeläng åker
Hässelby gd /Se Rumphagen äga   Munkbacken bollplats
Kaungs gd Salthagen äga   Mästerjorden åker och äng
Kaungs gård Stabbgarden äga   Nårrkar åkerren
Kumbla gd /Se Stabbgarden åker /Se   Når-skog skog
Malms gd Stajnbrunnshagen äga   Näsungs-broar väg
Malms gd Starrängen del av Ormstädar /Se   Ormstädar äng
Malms gård Staurgarden äga   Plättu åker
Malms gård /Se Staurgarden äng /Se   Poggvät vattensamling
Munkebos gd Starugarden äng /Se   Prästgyl göl
Munkebos gd Stummelhagen äga   Pysslegärdet äng
Munkebos gård Säcken äga   Pågg hage
Munkebos gd /Se Tajgmyr äga   Påggtallen tall
Nygårds gd »Talleåå», se »Tälleåå» å   Päipare-gärde sank äng
Nygårds gd Tallhagen äga   Päipar-rännlen bäck
Nygårds gård Tallmyr äga   Raumsåkar åker
Nykvie gd Tallmyr f. myr, nu ägomark   Reimstädar äng (nu uppodlad)
Nykvie gård Tallorne (Tallorna) skogstrakt /Se   Rimstäde äng
Näsungs gd Tranvätar äga   Romss tomt
Näsungs gdr Tranvätar terräng   Rumpu hage
Näsungs gdr Trekanten äga   Rumpu hage
Näsungs gård »Tälleåå» å   Ryssbacken äng
Näsungs gd /Se Ullvi, Ullviäng äng /Se   Rängdgyl göl
Räkarve gd Ullvi el. Ullviäng äng /Se   Salthagen f.d. hage, nu åker
Räkarve gd Ullviäng, se Ullvi äng /Se   Salthag-åkarn åker (förr hage)
Räkarve gård Ullviäng äng /Se   Sandkullar äng
Räkarve gd /Se Ullvi äng äng /Se   Sandåker åker
Siggur gd »Wassgiärdet» ängsmark   Schaletten äng
Siggur gård Vällu äga   Silldänden åker
Siggur gd /Se Väthagen äga   Sjaudarebacken f. bränneri av salpeter
Siggur gd Årrmstädar, se Ormstädar Saknas /Se   Skansen hage
Slepprum Saknas /Se Ålnemyr äga   Skarp båtmanstorp
Slitegårds gd Älneskogen skogsområde   Skate båtsmanstorp
Slitegårds gd Älneskogen äga   Skinku åker
Slitegårds gård Älneskogen äga   Skär-åkar åker
Stenstugu gd     Skinku äng
Stenstugu gd     Skäråkars-backen jordhöjd
Stenstugu, numera äv. Sunderbys-Stenstugu gd     Slitåkar åker
Stenstugu, numera Vidunge-Stenstugu gd     Släit-åkar åker
Stenstugu byar     Släppen åkrar med bygd
Stenstugu gårdar     Släppens vägskäl
Sunderbys gd     Smulu myrlott
?Suderbys gd     Snaru äng
Suderbys gd     Snöire äng
Suderbys gård     Snöru äng
Suderbys-Stenstugu gd     Sorby-floar vattenställe
Suderbys Stenstugu by     Spanngyl fiskgöl
*Widerkyrku Saknas /Se     Sparränge äng
*Widerkyrku Saknas /Se     Stainsåkar åker
Vidunge gd     Stainsåkar-backen backe, vall med stensättningar
Vidunge gård     Staurgarden äng
Vidunge by /Se     Staurgarden täppa
Vidunge by /Se     Stiklu hage
Vidunge gd /Se     Stor-taigen myr
Vidunge gd (förr by) /Se     Strängen åker
Vidunge-Stenstugu gd     Svartmord göl
Åkre gd     Svartmos mindre hul (hål)
      Svältu hage
      Såidshagen hage
      Säcken änge
      Taigar ägor
      Tajgar äng
      Tallmyr, se Tallu myr
      Tallu myr
      Tallu äng
      Tjock-hagar hagar
      Tjock-hag-åkar Saknas
      Topplänt båtsmanstorp
      Tranvätar vattensamling
      Trålltvär åker
      Träislage del av Holm-myr
      Tunngärde åker
      Tustycke äng
      Tynn-taigen slåttermark
      Uddhagen hage
      Ullvi el. Ullvi-äng äng
      Ullvi åker
      Vassgärde f.d. äng (nu åker och boplats)
      Vällu myr
      Åld-bruten förr hage (nu åker)
      Älnegatä väg
      Älnegate lvg
      Älneskogen skog

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.