ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vallstena socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 100 Bebyggelsenamn : 50 Naturnamn : 47
Walgusten, se Vallstena sn Ajkåker äga Vallstena socken Aikänge äng
Vallstena sn Aspen äga Vallstena sn Avreitarebacken backe
Vallstena sn Backars backe ägomark o terräng Allkvie gd Blekdalar ägor
Vallstena sn Bajtningen terräng Allkväie gård Bott-änget Saknas
Vallstena sn Bandshagen äga Allkväie gård Bryndingsjord Saknas
Vallstena sn Bandshagå å Allvene gård Brändu hage
Vallstena sn Blautmyr äga Alvne gd Brändu skog
Vallstena sn Blautmyr ägomark o terräng Bjärge Lilla gd »Bucken u gaiti u (hail») rolihaiti» benämning på ett ängsstycke
Vallstena sn Blekdalar äga Bjärge Stora gd Buckåkar en åker
Vallstena sn ?Brandar äga Bjärge gårdar Buckåkarsbacken en kulle
Vallstena sn Brostycket äga Bjärge gård Burgen litorinavallen
Vallstena sn /Se Brunnsmyr äga Bjärs gd Burggatu väg
Allekvia gård Brunnsmyr ägomark o terräng Bjärs gård Dälu en äng
Alvene gd Bruten äga Bjärs gård Fläisräum hällmark
Alvena by Bruten äga En marklej jord fråga Saknas Gaistarhagen åker (förr äng)
Alvena gård Bruten äga Grinds gård Gräiskullbacke backe
Alvena gårdar /Se Bruten ägomark Grinds gård Gröinhau en gräsbeväxt kulle
Alvena gd /Se Brändan äga Gudungs, Lilla, Stora gårdar Gännarbaitningi hed (hällmark)
Alvne gd /Se Brändan äga Gudungs gård Hägvaldsrum del av Vallstainräum
Bjärge gd Brändan terräng Gännor gd Led-biers /ödehemman/
Bjerge gård Brändan terräng Gännar ödegård Lindarhagen hage
Bjers gård Burgmyr äga Hägvalds gård Lindaränge äng
Bjärge gd:ar /Se Burgmyr ägomark o terräng Hägvalds gård Lindåi lövskogsdunge
Bjärs by Divåker äga Läilbjärge gård Lindoj ängsmark
Botlings försv. gård Flisrum ängsmark Läilgudungs gård Lindö ängsmark
*Botlings försv. gård Förstväthagen äga Medebys gd Lundaränge äng
Grinds gd Grönbackhagen äga Midbys gård Lundgrop »brya»(damm)
Gudings gd Grönhau kulle /Se Mill-roten Saknas Lunnsu äng
Gudings gård Gudingsåkrarna åkrar /Se Mybbis gård Munkhagen hage
Gudings gd:ar /Se Hangreänge äga Norrgarde gd Munkänge ängar
Gudings gd:ar /Se Hangreänge terräng Norrgarde gård Nöigardsrum del av Vallstainräum
Gännor gd Hägvaldsrum öppen plats Norrgarde gård Ra byxar äng eller myrstycke
Gännor gd /Se Kilhagen äga Nårsäidu gårdar Ra byxar ett stycke myr
Gännor gd /Se »Kiällingeåå» å Nöigards gård Sik-kväiar mindre väg
Gännor f.d. gd /Se Kullåker äga Nöigards gård Sikå f.d. å
Hägvalds gd Kvarnbacken terräng o ägomark gd Sikå f.d. å
Hägvalds gd /Se Kyrkbrutet terräng Ra gård Skörrmu äng
Hägvalds gd /Se Kyrkmyr äga Ra gård Slumbrekväiar den nedfartsväg
Hägvalds gd /Se Kyrkmyr ägomark Ra-byggdi Saknas Spittlänge äng
Medebys gd Källungemyr äga Slumre gd Stavänge äng (nu uppodlad)
Norrgårda by Källungmyr f. myr, nu ägomark Slumre gd Säjkars hage hage
Norrgårda by Källungmyr ägomark Slumbre gård Säiku sidlända åkrar
Norrgårda gård Lajru äga Slumbre gård Säjku hagmark
Nygårds gd Lillbälshagen äga Storgudungs gård Trullkullebacke backe
gd Lillåkern äga Sudarsäidu Saknas Vallstainräum del av vall
gd Linamyr äga Uppgarde gd Vallstainräum del av vall
Råå gd Lindaränge äga Uppgarde gd Vätbröiu »brya» (damma)
gård /Se Lindaränge ägomark o terräng Uppgarde gård  
gd /Se Lindoj äga Uppgarde gård  
Råby gård /Se Lindoj terräng Vallstena annex Saknas  
Slumre gd Linemyr myr    
Slumre gd Lunden övervuxen slätt /Se    
Uppegårde gd Långa hagen äga    
Uppegårde gd Malmskogen äga    
Uppgarde gd Mickelåker äga    
Uppegårds gård Munkhagen äga    
Yalffen by Munkåker äga    
  Munkänge ängar    
  Munkänge ängsmark    
  Mästermyr f. myr, nu ägomark    
  Nygårdarummet område m. gravar /Se    
  Nyhagen äga    
  Nyhagvät sankmark    
  Nyåker äga    
  Rihagen äga    
  Rölunde äga    
  »Sijckåå» å    
  Sikhagen äga    
  Sikhagen äga    
  Sikhagmyr äga    
  Sikhagmyr ägomark    
  Skarphagen äga    
  Skarphagen terräng    
  ?Skörman äga    
  Slojthagen äga    
  Slumbrehällar äga    
  Slumrehällar terräng    
  Slåbruten äga    
  Slåhagåker äga    
  Stajnkullen äga    
  Stajnkullen höjd?    
  Starrgärdet äga    
  Starrgärdet ägomark o terräng    
  Stavänge äng /Se    
  Steffensbruten äga    
  Suderhagen äga    
  Suderhagen terräng    
  Svartvät sankmark    
  Sågbruten äga    
  Säiku sidlänta åkrar /Se    
  Säiku sidlänta åkrar /Se    
  Tajgen äga    
  Tjälderhagen äga    
  Trullbrändan äga    
  Trullbrändan terräng    
  Tummungsänge äga    
  Tynnhagen äga    
  Tynnhagen terräng    
  Uppskogen äga    
  Vallstajnrum ängsmark    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.