ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västkinde socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 140 Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 78
Västkinde sn Ajkholmen holme Västkinde socken Aikåkarsbröiu »brya»
Västkinde sn Beatåkern äga Björkume gård Akar-tjokken äga
Västkinde sn »Bellsckär» kyrkoäng /Se Blaisnungs bebyggelse Asen myr
Västkinde sn Billbergshagen hage Bläsnungs Lilla gd Ashagen åker
Västkinde sn Björkummyr äga Bläsnungs Stora gd Bainkammarn grotta
Veskinde sn Bollhagen äga Bläsnungs Stora gård Bastuåkar åker
Västkinde sn Bollhage ägomark St. Bläsings gård Blaiku »vät»
Väskinde sn Bollhage åker Bläsings gård Blaisnungstjaut skog
Väskinde sn Bredstycket äng /Se Bollhage lägenhet Braidbröiu stor »brya» (vattenställe)
Väskinde sn *Bresund synbarl. f.d. vik Brissund fiskeläge Braidtäun äga (?)
Västkinde sn *Bresund vik eller f.d. vik Buttare gård Branden skog
Väskinde sn Brissund strandområde Butter gd Brunnstig väg
Väskinde sn /Se Brissund strandområde Butter gård Brunnstigskäldu källa
Västkinde sn /Se Broänge äga Gällungs gård Brusviken vik
?Väskinde sn Brissund fiskläge Gällungs gd Bullbergs-myr myr
Väskinde sn /Se Bruksskogen äga Heliggajståkern äga Byhögården jordlht
Väskinde sn /Se Brunnskog äga Helig Geist eller Hospitalsåkern äga Bälsku skogmark
Väskinde sn /Se Brunnskog ägomark Hospitalsstycket äga Börge gård ödehemman (?)
Belsce äga Brunnskog skogsområde Kaungs gård Djauptäun djupt vatten (nu åker)
Björkome gd:ar /Se Brunnskog skogsområde Lilla Klintegårda gård Dämbu ängm
Björkome gd:ar /Se ?Brunnsskogen äga St. Klintegårda gård Faffarsakar Saknas
Björkome gdar ?Brunänge äga Klintegårde gd Fårss-akar Saknas
Bläsnungs gård Brusviken vik Klintegårde Lilla gård Gaithule grotta
Bläsungs gd:ar /Se Brusviken vik Klintegårde Stora gd Gannarfve äng
Buters gd Bruten äga Klintegårde bebyggelse Graif-räum Saknas
Buters gård Bruten äga Knäuts gård Grodtäun äga (?)
Buters gd /Se Bruten terräng Kviungs gd Gumpstain stor rest kalkstenshäll
Bälsku äga, förr gård? Bruten terräng Kväiungs gård Gåsbrunn källdrag
Gellungs gd ?Brännholm äga Mickelgårds bebyggelse Heli-gaist jordlät
Gellungs gd Bullbergshagen äga Mickelgårds bebyggelse Hägu äga (?)
Gällungs gd Bullbergshagen terräng Mickelgårds Lilla gd Hällholmen utgård
Gellungs gård Burghage äga Mickelgårds Stora gd Högården »gärde» (slåttermark)
Gällungs gd:ar /Se Butters änge ägomark Norrgårde bebyggelse Högsten hög gråsten
Gällungs gd /Se Butters änge åker Norrgårde Lilla gd Högstens-gatä del av vägen
*Hedhvsvm försv. gd Byholm äga Norrgårde Stora gd Jåmfrun bergpynt
*Hajdes försv. gd Bälskan äga Nors gd Käiv-ängar förr ängar, nu åker
Hästnäs gd /Se Bälskan terräng Nårs gård Kornettskogen skog
Kaungs gd Bälskan terräng Ringvide gd Korshagen hage
Kaungs gård Bälsku äga Ringvide gård Koräum åker
?Klintegårda by Dalaskog ägomark Roke gård Kronviken vik
Klintegårda gård Dalaskog åker Roklunds gd Krak-träsk Saknas
Kruts gård Dämban äga Roklunds gård Kungsbröiu »brya» (vattenställe)
Kvinngs gård Dämban ägomark Själsö jordlht, fiskläge Kylsänge äng
Kviungs gd /Se Dämban åker Själsö fiskeri Saknas Körkbrunn källa
Mickelgårds gård Lilla Fjädern äga Skäggs gård Lilltyre »vät» (nu nästan utdikad)
Norrgårda by Gällungsmyr äga Skälsö fiskeri Saknas Långänge äng
Norrgårda by Hajden äga Vis gd Maistaråkar åker
Norrgårde gd Hajden terräng Väis gård Millum-akar åker
Norrgårda gård Hajden terräng Väskinde poststn Nordarvät vät
Nors gd Hajden terräng Väskinde jvstn Nårdarskog skog
Nors gård Hajdskogen skog Väskinde telegrafstn Nårdar-änge äga
*Offuerhedhusum försv. gd Hallåker ägomark Väskinde utgård bebyggelse Nårs strandänge myraktig äng
*Offuerhedhus försv. gård Hällholmen holme Väskinds hmn Ormkäldu källa i en hage
Ringvide gård Hästnäsmyr äga Väskinds gård Pilmyr myr
Roklunds gård Idholmen S. holme Yvaraise gård Rokare-täun gärdesgård, äga (?)
Skäggs gd Idholmen terräng o. ägomark Överrajse gd Rållum träsk
Skäggs gård Jungfruberg höjd?   Räv-åkar åker
Skäggs gd /Se Jägarhyddan terräng?   Salthamn äga
Skäggs gd /Se Kilen äga   Salthamn trakt
Skäggs gd /Se Kilen terräng   Samulstycke äng
Veskinds gård Kilhagen äga   Sanghäusar äng
?Vies by Kilhagen terräng   Själarve äng
Wies g Kilhagen hage   Skinnarlund skoglund
Vies gård Klinten höjd?   Skälsön låg holme
Vies gd Kornettskogen skogsområde   Skumästaråkar Saknas
Vies gd /Se Kornettskogen skogsområde   Smörstycke slåttermark
Vies gd /Se Kornettskogen skogsområde   Stafgard åker
?Väskinde gd Kornettskogen skog /Se   Stainkrogen lägenhet
?Väskinds gd Krakträsk äga   Stortyrä vattenställe
Överajse gd Kronviken vik   Stuckbröiä vattenställe
?Överrajse gård Kronviken vik   Sudarhagen skog
Överrejse gård Kronviken vik   Svart-as-grund träsk
Överrajse gd /Se Kullåkern äga   Svart-å å
  Kullåkern ägomark o terräng   Tjaute hage
  Kullåkern åker   Tjaute Saknas
  Kyrkstarrarna äga   Våldsänget ödehemman
  Kyrkstarrarna ägomark   Väis-Däike (dike)
  Kyrkstarrarna åker   Äidholmen utgård
  Käldhagen äga    
  Lambhagen terräng    
  Lillholmen holme    
  Lillträsk äga    
  Lillträsk träsk    
  Lillängsmyr äga    
  Lövstäde ägomark    
  Martebomyr äga    
  Martebomyr terräng o ägomark    
  Nordenskog äga    
  Odlingen äga    
  Ormkäldhagen äga    
  Ormkäldhagen terräng    
  Pilmyr äga    
  Pilmyr ägomark    
  Pilmyr åker    
  Rollumträsk äga    
  Rollumträsk myrmark    
  *Salsjö holme, udde eller ev. vik    
  Salthamn äga    
  Salthamn terräng    
  Salthamnns skog äga    
  Sikhagen äga    
  Sikhagen terräng    
  Sikhagen hage    
  Själarve äng    
  Själsö halvö    
  Själsö ö /Se    
  Själsöholm holme    
  Skäggs triangelpunkt    
  Skälsön liten ö    
  Skälsön liten ö    
  Spodar äga    
  Spodskogen skog    
  Stajnkrogen ägomark    
  Stajnkrogen åker    
  Stavgård åker    
  Stavgård åker /Se    
  Stenkrogen Saknas    
  Storträsk äga    
  Storträsk myrmark    
  Strandviken vik    
  Strandviken vik    
  Strandänge äga    
  Stridhemshagen terräng    
  Stridhemshagen hage    
  Suderhagsmyr äga    
  Suderhagsmyr ägomark    
  Suderhagsmyren åker    
  Suderskog äga    
  Suderskog skogsområde    
  Suderskog skogsområde    
  Suderskogen äga    
  Suderskogen skogsområde    
  Suderskogen skogsområde    
  Tjautet äga    
  Tjautet äga    
  Tjautet terräng    
  Tjautet terräng    
  Tjautet hage    
  Utskogen skog    
  Väskindsholm äga    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.