ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hejnums socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 56 Naturnamn : 111 Bebyggelsenamn : 32 Naturnamn : 94
Hejnum sn /Se Agmyr äga Hejnum socken Ainvätar vattensamlingar
Heinum sn Ajnväteshagen äga Hejnum s:n Ainvätar vattensamlingar
Hejnum sn /Se Ajnvätshagen terräng Hejnumbo inbyggarbeteckning Ainvätshagen hage
Hejnum sn Bjärshajd terräng Bjärs gd Ainvätsänge äng
Hejnum sn Bjärshajd hed /Se Bjärs gård Ainvätsängi äng
Hejnum sn Bojsväthagen äga Bjärs gård Baitningi åker
Hejnum sn Brunnsmyr äga Botars gård Bakum-åkarn åker
Hejnum sn Brunnsmyr ägomark och terräng Botars gård Brutar hagar
Hejnum sn Bruten äga Boters gd Bucklunden lund
Hejnum sn Bruten terräng Gramte gård Bälskogen skogar
Hejnum sn Brutmyr ägomark och terräng Graute gård Duråi holme
Hejnum sn /Se Bätstjaut äga Hemsarve, eller Hemsarvänge äng Duråi hölme
Hejnum sn /Se Duroj äga Körkböis gårdar Durö ö
Hejnum sn /Se Duroj ö Körkböis gårdar Fall-lunden lund
Hejnum sn /Se Duroj holme /Se Lillkörkbys gård Fallmör myr
Hejnum sn /Se Duroj holme /Se Mallgards gård Gaitkliv rauk
Hejnum komm. /Se Durojsvigen äga /Se Mallgårds gård Galt-gatu Saknas
Hejnum sn /Se Durojsvigen område med dyjord /Se Norrbys gd Grodvät vät
Hejnum sn /Se Enebärshagemyr äga Norbys gård Gåsvätar grunda vätar
Bjärs by Fallmyr äga Nårbys gård Haidskog äng
Bjers gård Filehajdar hed /Se Nöigards gård Haid-skogen slåmark
Boters by /Se Galten sten Nöigards gård Hainumhaidi kalkhed
?Boters gd /Se Graute triangelpunkt Riddare gård Hainumhällar hedmarker
?Boters gd /Se Grauthajd terräng Riddare gård Haugklint höjd
Boters gård Grodvät träsk Rings gård Hemsarve ödegård, prästgård
Boters gd:ar /Se Gyllenskog äga Rings gård Hemsarfve-brothen Saknas
Graute gård Gyllenskog skogsområde Rote gd Hemsarvängä bebyggelsenamn
Grante gård /Se Hainumhaidi område med gles skog /Se Rote gård Hästhagmöir myr
Graute gd /Se Hajden äga Rote gård Hättu äng
Hainum, se Hejnum Saknas Hajden äga Sorbys gård Inmäurar hagar
Hemsarve f.d. gd Hajden äga Sorbys gård Innmäurar skog
Hemsarve f.d. gård Hundskogsmyr äga Storkörkbys gård Inmäurstainen flyttblock
Hamsarve gd (f.d.) Hejnums hällar alvar-område /Se   Kaisarve ödegård
Hende försv. gd /Se Inmurar äga   Kalgatu skog, väg
Kyrkebys gd Inmurar terräng   Kallgatburg del av Ancylusvall
Kyrkebys by Kajsarvänge äga   Kallgatu väg
Kyrkebys gård Kajsarvänge ägomark   Kallgatu väg
Kyrkebys gd:ar /Se Kallgatburg terräng   Kallgatu-å qvarnställe
Kyrkebys gd:ar /Se Kallgathagen äga   Killingmöir myr
Mallgårds gård Kallgathagen äga   Kullen f.d. hage, nu åkrar
Mallgårds gd:ar /Se Kallgathagen terräng   Kullmöir myr
Norrbys gd /Se Kallgatskog äga   Kärren myrmark med starrfoder
Norrbys gård Kallgatskog terräng   Körkböis Kallgatvägen väg
Norrbys gd /Se Kallgatskog skogsområde   Langbjärg åker
Nygårds gård Kalvskog skogsområde   Langbjerg åker
Riddare gård Kalvskogshajd terräng   Läi-ängi myrlott med »blautfodar»(mört, gott foder)
Riddare by /Se Kilen äga   Margalten röd gråsten
Rings by /Se Killingmyr äga   Maringen flyttblock
Rings gd Killingmyr myrmark   Ma-rum Saknas
Rings gård Klintskog äga   Mav-vät vattensamlingar
Rings gd /Se Klintskog skogsområde   Närmsteknåbb Saknas
Roter gård Klintskog skogsområde   Ormhäll häll
*Smithr försv. gd /Se Kyrkebyshajdar hed /Se   Otumgatä väg
Suderbys by /Se Kölsängen äga   Prosthulä källa
Suderbys gård Langbjärg åker /Se   Präst-tjauti skog
Suderbys gd /Se Lillhajd äga   Prästårgu skog
  Nyrgärde äga   Rings Kallgatväg väg
  Nordenskog äga   Runt»-stycki slåttermyr
  Norderskog skogsområde   Rysthaid hed med öppna hällmarker
  Norrbyshagen äga   Räumhaid hed med kala hällar
  Norrbyshagen terräng   Räumhaidsgalten jätteblock
  Orgehagen äga   Räumhaidvägen Saknas
  Orhagen äga   Röivätar vattensamlingar med kringliggande hagar och ängar
  Orghagar terräng   Röivätshagen hage
  Orghagar skogstrakt /Se   Röivätsängä äng
  Orghagar skog /Se   Sankt-Oles-hamn dal
  Orgskog äga   Sant-Oles-hamn dal
  Orgtjaut äga   Sirapsmör myr
  Orgu skogstrakt /Se   Skradarstainen flyttblock med älvkvarnar
  Orgu skog /Se   Skvaldru äng
  Orgvätar sankmark   Snöre, Stor», Lill»- slåttermarker
  Orrhajd hed /Se   Stainaker åker
  Riddare Träsktjaut äga   Staplar väg, lagd av stora stenar
  Riddare ägomark och terräng   Storbrunn brunn med en stenhäll
  Riddartjaut äga   Stubbarve äng (f.d gård?)
  Ringshajd terräng   Sväingatu skogväg
  Ringshajd hed m. öppna hällmarker /Se   Syltvät vattensamling
  Rumhejd hed m. kala hällar /Se   Såishagen hage
  Rysthajd hed m. öppna hällmarker /Se   Tjyvgatu väg
  Rövätar vattensamlingar   Treigardstjaut hage
  Rövätar sankmark   Täiselhagen hage
  Sankt-Olofshamn triangelpunkt   Unns-lausen hage
  Sankt Olofs hamn dal /Se   Unslausen hage
  S:t Olofs hamn ställe i skog /Se   Uppakar åker
  Sankt Olofs hus förr stenhus /Se   Vidjemöir myr
  Sankt Olofs kyrka ruin /Se   Vidmöir myr
  Sankt Olofs vaskefat fördjupning i en kalksten /Se   Väilarestainen mindre flyttblock
  Sippshagemyren äga   Årgbro bro
  Skräddarstajn runsten   Årge-skog Saknas
  Sojdhagen äga   Årghagar Saknas
  Sojdslunden äga   Årgkvann kvarn
  Sojdsmyr äga   Årgmöir agmyr
  Sojdsmyr myrmark   Årgu skogstrakt
  Storhagen äga   Årgu hage
  Stormyr äga    
  Stormyr äga    
  Stormyr ägomark    
  Stormyren äga    
  Stralsviken vik    
  Suparstajn runsten    
  Tingstädeträsk sjö    
  Tingstädeträsk sjö    
  Tiselhagen äga    
  Tiselhagen terräng    
  Tjautet äga    
  Tjautet terräng    
  Träskhagen äga    
  Träskhagen terräng    
  Träsktjaut ägomark o. terräng    
  Vidmyr äga    
  Väilarestainen sten /Se    

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.