ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Martebo socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 35 Naturnamn : 102 Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 166
Martebo sn Ajnsfjäl äga Martebo socken Ainhagen hage
Martebo sn Ajnsfjäl ägomark Martebo s:n Ainsfjäl träsk
Martebo sn Bajtningen äga Bingar inbyggarbeteckning Ainsfjäl träsk
Martebo sn Bajtningsmyr äga Lunsen inbyggarbeteckning Ankarsmidu äng
Martebo sn Bajtningsmyr myr Mybböien inbyggarbeteckning Aurhagen hage
Martebo sn (gård?) Bajtningsmyr myr Rumsen inbyggarbeteckning Baitsmöir myr
Martebo sn Bajtsmyr äga Snaldarven inbyggarbeteckning Binga-slott kulle
Martebo sn Bingeträsk träsk Binge gård Bingträsk träsk
Martebo sn Bingeträsk träsk Binge gård Binge träsk f. träsk
Martebo sn Bingeträsk sank mark Björkskogs gård Björkeskogs äng terräng
Martebo s:n Björkfjäl äga Björkskogs gård Björkfjäl träsk
Martebo sn Björkfjäl terräng Kvie gd Boleks-bröiä brya (vattenhål)
Martebo sn /Se Brinkar terräng Kvie gd Brinkar myrlotter
Martebo sn /Se Brinkar terräng /Se Kväie gård Brändar myrlotter
Binge gd Brinkar sank mark Kväie gård Buckbjärg skog
Binge gård Brinken äga Lunds gård Buckbjärg skogsområde
Björkeskogs gård Buckbjärg äga Lunds gård Buckbjärgsbacken backe
Kams gd Buckbjärg terräng Lillbinge part av gård Buckräum öppen plats
Kvie gård Burrängar äga Lillmöire gård Burrängar ängar
Lunds gd Burrängar ängsmark Malma bygd Burr-ängar ängar
Lunds gård Burrängar åker Medeby gd Burrängarna ängsmark
Medebys gård Böjlshagen äga Medebys gd Böilshagen hage
Medebys gd:ar /Se Böjlshagen ägomark Midbys gård Böils-hagen hage
Myre gd Digerskog skogsområde Mybbis gård Bölshagen skogsområde
Myra gård Digerskog äga Myra Lilla gd Damhagen hage
Pajse gård Digerskog skogsområde Myre Stora gd Digarskog skog
Pajse gd:ar /Se Fågelhagen äga Möire gårdar Digaskog skog
Rombs gård Fågelhagen terräng Möire gård Digerskog skog
Rombs gd:ar /Se Fågelhagvät äga Nöipaise »part» av Paise Dyar slåtterbrinkar
Rombs gd:ar /Se Gajtsik äga Pajse gd Däiråkar åker
*Snaldarve försv. gd Gajtsik äga Paise gård Däir-åkar åker
Snauvalds gd /Se Gejtsik terräng Paise gård Däplu träsk
*Sniawal Saknas /Se Hagfot äga Pajse gdr Döiskog myrlott
*Snyovald Saknas /Se Hajmhagen äga Peise, se Pajso gd Eks torp båtsmanstorp
Snaldarve gård Hammarhagen äga Rings gammal gård Enhagen hage
  Hammarhagen terräng Rombs, Lilla o. Stora, se Rums Lilla o. Stora gdar Ensfjäl f. träsk (nu ängsmark)
  Hojgarden äga Rums gårdar Fiskbacken höjd
  Holmhagen äga Rums gård Fjädarn träsk
  Holmhagen terräng Rums Lilla gd Fågelhagen hage
  Hägen hage /Se Rums Stora gd Fågelhagen hage
  Idhagen hage /Se *Räplingar f.d. gd Fänholmen holme
  Kallstädänge äga Snaldarve gd Fänholmen holme
  Kallstädänge terräng Snaldarve gård Fönstars torp båtsmanstorp
  Korspall äga Snaldarve gård Gaitsik skog
  Kviänge äga Storbinge »part» av gård Gojtsikar vattenränna
  Landträsk äga Stormöire gård Gaitsikbro bro
  Landträsk träskmark Tungården gd Gaitsiks-ängen ängar
  Lillhage terräng   Gildes-Hummelgård äng
  Lundsmyr äga   Gröitu träskhål
  *Martebo myr f.d. myr   Hagfot hage
  *Martebo myr f.d. myr   Hagfot terräng
  Martebomyr äga   Hammarhagen hage
  Martebomyr ägomark   Hammarn del av socken
  Martebomyr myr   Hägen el. Prästhägen hage
  *Martebo träsk f.d. sjö   Hägen backe o. ängsmark
  Martebomyr sankmark   Kattbro bro
  Martebo träsk förr sjö   Kattbro lvg-bro
  Medebys änge äga   Killingen holme
  Mickelhagen äga   Korspall träsk
  Mickelhagen terräng   Korspall f. träsk (nu åkrar)
  Mickelhagen hage   Korspall f. träsk
  Mickelhagen terräng   Korsrum öppen plats
  Mickelängar äga   Kväi»-baitningi äng
  Lilla Milldyen äga   Kysskil fura
  Stora Milldyen träsk   Körkdöiar myrlott
  Milldyen, Lilla terräng   Landträsk träsk
  Mosträsk äga   Lauhagträsk f. träsk
  Mosträsk träsk   Lillbro lvg-bro /Se
  Myrvälderträsk sank mark   Lillfjäl träsk
  Nordermyr äga   Lillträsk träsk
  Nordermyr ägomark   Lockhagbröen brya å åker
  Norrgärde hage   Lockhagejk jätteek
  Norrgärdet hage /Se   Lockhagejk jätteek
  Ojstersojdsträsk träsk   Lockhagen hage
  Ojstersojdsträsk terräng   Lockhagen f. ängar och hage
  Pilgärdet äga   Lockhagängar f. ängar och hage
  Sandmyr äga   Lykku hage/?/
  Sandmyr terräng   Martebo myr myr
  Skarphagen äga   Matlausu äng
  Slitänge äga   Mickelhagen hage
  Smissänge äga   Mickelängar ängar
  Smissänge terräng   Mickel-ängar ängar
  Snaldarvehage terräng   Mickelängarna f. ängar
  Sojdshagar terräng   Milldöien, Stor» u Lill» träsk
  Sojdeshagen äga   Mjölbro bro (nu nedlagd)
  Stormyren myrmark   Mjölbro bro å lvg
  Storänge äga   Mosträsk träsk
  Stycket äga   Mosträsk, Lilla myrmark
  Snaldarvehage äga   Mosträsk, Stora myrmark
  Tomtbrunn brunn /Se   Myrvälderträsk sank mark
  Tomthagen terräng   Nabben fodermark (förr träsk)
  Tomtängar ängar /Se   Norar myrlotter
  Trullspur äga   Nordarmyr myr
  Träskhagen äga   Nordermyr myr (nu åkrar)
  Träskhagen terräng   Norrgärde» hage
  Träskholmen terräng   Norrgärde betning
  Träskvälderhagen äga   Nyländ åker
  Träskvälderhagen terräng   Nöiländu åker
  Tungården äga   Pilgärdet f. betning med blandad löv och barrskog
  Tynnbajtningen äga   Prästgårdstopsen höjd
  Tynnhusar äga   Prästkäilen hage
  Östersöjdsträsk träsk   Putts-akar åker
      Päilgärde hage
      Ringlu holme
      Ringshagen hage
      Rollumträsk träsk (nu torrlagt)
      Rollume-träsk träsk
      Rollume f. träsk
      Räis-å skog
      Räplingsholm holme
      Räplingsholm holme
      Sandmyr terräng
      Sandmöir hage med myr
      Sankt Oles-träsk träsk
      Saus-akar åker
      Skarphagen hage
      Skosulu myrlott
      Slippu myrlott
      Smidåkar åker
      Smörstycke äng
      Snabben åker
      Snaldarve småholmar ängs- o. skogsparti
      Snaldarfvevad träsk
      Sojdshagar hagmark
      Stallsåkar åker
      Storfjäl träsk
      Stormyr myr
      Storskog skog
      Storskog skogsområde (del av Gajtsik)
      Storskogmyr myr
      Stor» Stackstäden myrlott
      Storänge äng
      Stucktäum kanal med bro
      Sudarmyr myr
      Sudermyr myr (nu åkrar)
      Såishagar hagar
      Såishagåkar åker
      Timmberlausen skog
      Tjaute» hage
      Tjocke» äng
      Tjocke» äng
      Tomtängar äga
      Tont-ängar ängar
      Torparehagen skog med bygd
      Torparehagar hagar
      Trullhätten äga
      Trullspur skogstrakt
      Trullspur trakt
      Trullspur skogsmark, annex
      Tynnbaitningen hage
      Tynnhäusar äng
      Tynnåkar åker
      Tåntbrunn gammal brunni
      Tåntängar ängar (nu delvis åker)
      Vinterbrunn brunn
      Visskog skog, »bygd» (nu bortriven)
      Våthagen hage
      Vällarträsk träsk
      Vati hage
      Yxumträsk träsk
      Åistarsåidsträsk el. Åistarsåidn träsk
      Åistarsåid träsk
      Ällstädar hage (nu mest uppodlad)
      Ällstädar åker
      Ängerum äppen äng
      Östersoden f. träsk

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.