ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hellvi socken : Gotlands norra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 187 Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 899
Helghawie, se Hellvi, sn, Aftonvät grund vattensamling /Se Saknas Saknas Abbteike stenbrott (förr)
Hellvi sn /Se Aikbröiu natn /Se Hellvi sn /Se Aft´nvät, se Lilla Aft´nvät och Stora Aft´nvät. Saknas
Hellvi sn Akergarn, se S:t Olofsholm hamn Hellvi s:n Aftonvät vattensamling
Hellvi sn /Se *Akergarn halvö /Se Hellvi sn Aftonvät, Lilla vattensamling
Hellvi sn Akergarn hamn /Se Hellvisboe inbyggarbeteckning Aftonvät, Stora vattensamlimg
Hellvi sn /Se Akrgarn halvö /Se Hällväi, -en, -ar inbyggarbeteckning Aikbröiu källa
Hellvi sn Aurskallskogen äga Akargaru, Saknas Aikbröin stensatt brunn
Hellvi sn Aurskallshagen terräng Annexen prästgårdshemman -aiki, i Sudergårdaiki. Saknas
Hellvi sn Aurskallsviken vik Austarseidu del av socken Aikkäldu Saknas
Hellvi sn Aurskallsvik vik Baduns torp båtsmanstorp Aikstycke område med lämningar efter en gammal boplats
Hellvi sn Backrushagen äga Bardunstorp båtmanstorp Aingärde slåttermark
Hellvi sn Backrushagen terräng Clausholmen, se 1 Klasen gd Aingärde gärde
Hellvi sn Bandhagar äga Davidsberg Saknas Aingärde gärde
Helvi sn /Se Blåbärsholm strandområde Davidsberg Saknas Alboms stigen ridstig
Hellvi sn /Se Bläckhojd äga Edvardsro bygd Alboms stigen ridstig
Hellvi sn /Se Bläckhajd terräng Edvardsro lht Alboms stigen ridstig (förr)
Hellvi sn /Se Boviken vik Gamlebo f. lht Alboms stigen ridstig (förr)
Hellvi sn /Se Broängsmyren äga Harde f.d. hemman Allmänningen skogar
Hellvi sn /Se Brunnsänge äga Harde gård Alna-hau skog
Hellvi sn /Se Brunnsänge terräng Harde hmn Alnänge (nu skogbeväxt) ängsbit
Hellvi sn /Se Bruten äga Hellvi annex sn Aputeke stenbrott
Hellvi socken /Se Bånghagen äga Hellvi skola skol lht -arve Saknas
Hellvi sn /Se Bånghagen terräng Hemmungs gård Asplunden, se Äsplunden lövskogsbacke med asp
Hellvi sn /Se Bångå å Hemmungs gård Asplunden lövskogsbacke
Harde gård Daggmyr äga Hemmungs hmn Aurbjers åker
Hemmings gård Ekentorp äga Hojskär gd Aurbjärsbacke backe
Hemmings gd /Se Fardume träsk sjö Hojskär gd Aurbjergsbacke backe
Ihre gård Fardome träsk sjö Ire, Lilla gård Aurbjersbacke grusbacke
Ire, Stora och Lilla gdr /Se Fardume träsk sjö Ire, Stora gård Aurbjersåkern åker
Kyllaj by Fardumsträsk sjö /Se Ire, Stora hmn Aurskall trakt
Kyrkebols gd Fildarskog äga Ire Stora gd Aurskall strandområde
Kyrkebols gd /Se Fildarskog skogsområde Ire Lilla gd Aurskallsviken vik
Kännings gård Fjaugen ö Klasen gd Aurskallsviken vik
Längers by /Se Fjaugen ö Krantztorpe f.d. båtmanstorp Austur-hyle vik
Längers gd Fjaugen ö Kranstorpe båtmanstorp Av-fänna-vät »vät»
?Längers by /Se *Fjoga ö Kyllaj by Backfolki småbygder
?Längers gd Fjängen holme Kännungs gård Backfolki område
Längers gård *Fugen, se Fjangen ö Kännungs gård Backfolke hedområde
Längers by och gd /Se Hajdberget äga Kännungs hmn Backfolkeåkrar åkrar
Längers gd /Se Hajdhagen äga Körkbols gård Backfolkkveiar väg
Längers gd /Se Hajdhagen äga Körkbols hemman Backrushagen hage
Längers gd /Se Hammarrnäs udde Körkbols hmn Backrushagen hage
Malms gård Hammarsänge äga Körku kyrka Backrusåkern åker
Malms sn /Se Hammarsänge äga Liljes Saknas Backrusåkern åker
Malms gd /Se Hauen äga Lilläire gård Backräusen el. Backräushagen skog
Norder-Ihre gård Hauen ägomark Lilleire hmn Balastkajen kaj
Norrgårde gd *Hejde (resp. Hya), se Hydeviken vik Lånnsdailen hemmansdel -bank, i Mossbanken Saknas
Norrgårda gård Hide Saknas Lånsdail´n hemman Baskistu terrängnamn
Nystugu gd Hide strandområde Lånsdailen hmn Bergåkrar grusåkrar
Nystugu gård Hideberget höjd Längars gård Besökargården domplats
Olofsholm hamn Hideviken? vik Längers hemman Bidevinnaren undervattenssten
Sankt-Ololfsholm hamn Hideviken vik Längers hmn Bidevinnarn undervattenssten
Saigs gård Hidhagebacke terräng Lörge gd Biskopen rauk
Saigs by /Se Hojskär skär Lörje vik, se Lörge gd Biskopen rauk
Saigs gd /Se Hollandshagen terräng Malms gård Bjärgåkrar åkerlappar
Sankt Olofsholm hamnplats Hollandermyr ägomark Malms förr herrgård Blaigar-häusi äng
S:t Olofsholm hamn /Se Hollandarn äga Malms förr herrgård Blaikvät vattensamling
Sankt Olofsholm hamnpl o. Kalkbrott, /Se Holländarshagen äga Malms hmn Blautkärren, Blötkärren = Kärren Saknas
S:t Olofsholm hamn /Se Holländarmyr äga Munkhuset ruin Blocke stenblock
Sankt Olofs-holm förr ö, nu samhälle /Se Hydeviken vik Munkhuse f. lht, nu ruin Blocke stenblock
Sankt Olofs kapell kapell Härtar äga Norrgårde hemman Blomstaränge (nu) åker
Stengrinde gd Kinu, yttre o. inre utbuktningar i strandlinjen. /Se Norrgårde gd Blomsterängen förr äng, nu åker
Stengrinda gård Kissviken äga Norrgårde hmn Blåbärsholmen holme
Sudergårde gård Kissvikshagen äga Norrgåre gård Blåbärsholmen f.d. holme
Viflings by Kissviksmyr äga Nystu gård Blåbärsholmen holme
Vivlings gd Kissviksmyr ägomark Nystugu gård Bläckhaid skog
Vivlings gård Kitteln grund Nystugu hmn Bläckhaid hed
Vivlings gd /Se Kitteln sjömärke Olofsholm, Sankt samhälle Bläckehaid hed
(Akrgarn) f. hamn Kittlarna grund Saigs hemman Blötkärren gammal slåttermark
Åkergarn hamnplats Klasen (resp. *Klaesen), se Klausen ö Saigs hemman Blötkärren myr (nu odlad)
Åkergarn hamn Klasen holme Saigs hmn Bodåkern f.d. åker
Åkersgarn ort Klasen holme Saigs gård Boklint bergklint
Åkergarn ort /Se Klasen holme Sajgs gd Boklint klint och fiskeläge
Åkergarn hamnplats (fordom) /Se Klasen ö Schröders gård Boklint (berb)klint
  Klasen ö Schrödars lht -bol, i Körkbols Saknas
  Klausen ö Schrödars lht Borgån, se Bångån å
  Klausen ö Stengrinde gård Boviken vik
  Klockareholm ö Stengrinde hmn Boviken vik
  Kungshajd äga Stengrinde gd Boviken vik
  Kungshajdskogen äga Stor-äire gård Braidhaid kalkhed
  Kungshajdskogen skogsområde Storeire, se Ire, Stora hmn Braidhaid hed
  Kyllaj hamn Strandridargården nu museum Braidhaid hed i skogsmarker
  Kyllajhajdar äga Strandridargården gd Brandänge änge
  Kyllajhajdar terräng Sudargårde hmn Breitar, Östra grund
  Kyrkskogen äga Sudergårde gård Britar, se Västerbritar och Österbritar fiskegrund
  Kyrkänge äga Sudergårde gd Britgrunn, se Österbritar o. Västerbritar. fiskegrund
  Langrund grund Surrgåre gård -brunn, i Småbrunnar, Låinbrunn. Saknas
  *Lategrund, se Laugrund grund Surrgåre hmn Brunnsraudar källdrag, källmyr och starrgräs
  Lauen grund /Se Vallevik gd Brunnsängen gammal ängsmark
  Laugrund grund Vivlings gård Brunnsänge åker (m. brunn)
  Laugrund grund /Se Viflings hmn Bruten hage
  Lauhäll(en) grund /Se Vivlings gd Bruten hage
  Lillmyren äga Vivlings gård Bruten hage
  Lillmyren sankmark Värnevik gd Brutviken vik
  Lörje Saknas Västarseidu del av socken Brutvät vattensamling
  Lörjebacke äga Öskär, se 1 Hojskär gd Brutvät blekevätar
  Lörjeholm äga Östarsiden del av socken Brutvätehagar hagar
  Lörjeskogen äga   Bränden hed- och skogsområde
  Lörjeskär äga   Bränden hedmark
  Lörjeudd udd   Brändu skog
  Lörgeudd udde   Bränslar skogsområde
  Lörjeviken vik   Bränslar hed o. skogsmark
  Lörgeviken vik   -bröiu, i Aikbröiu, Såidsbröiu, Tjautbröiu, Saknas
  Mackhulet vik /Se   Buckriv rev
  Mackhulet vik /Se   Buckriv standburg o. rev
  Majsterhagen äga   Bunkar sankmark
  Majstermyr äga   Burstigen skogsstig
  Majstermyr myrmark   Burgstig stig
  Malmstadar båtplats /Se   Burgstig gammal stig
  Masthagen äga   Bylstä ängar och myrmark
  Masthagen terräng   Byllstä ängsmark
  Maurskogen äga   Byllstä ängsmark
  Maurskogen skogsområde   Byllstä äng- o. åkerområde
  Maurskogshagen äga   Byr-änge äng
  Norrgårdsholm strandområde   Bång ängs- och skogsområde
  Nygrannänge äga   Bång ängs- o. skogsområde
  Nyhagen äga   Bångelunden lund
  Nyhagen terräng   Bångelunden lund
  Näset terräng   Bånghagen hage
  Näshagen äga   Bånghagen hage
  Näsudden udde   Bångkvarn kvarn
  Ojskär äga   Bångkvänni f.d. vattenkvarn
  Prästhagen äga   Bångkvänni f. kvarn
  *Sankt Olovs hamn hamn   Bång-å å
  Sankt Olovs hamn vik   Bångån å
  Sankt Olovsholm halvö   Bångån å
  Sankt Olofsholms kvarn triangelpunkt.   Daggar skogs- och hagområde
  Skenalden holme   Daggar markområde
  Skenalden ö   Daggegatu väg
  Skenalden ö   Daggegatu väg
  Skenalden holme /Se   Daggehagar hagar
  Skenalden holme /Se   Daggehagar hagar
  Skenalden stång sjömärke   Daggemyr myr
  Skifflingviken vik   Daggeängar ängar
  *Slättänge äga   Daggmyr myr
  Smojan udde   Dahlsänge (nu) åker
  Smojen terräng   Dalsänge f.d. ängsområde
  Smojen hamn /Se   -djaupe, i Fjauedjaupe Saknas
  Smojen kalkskeppningshamn /Se   Dyar terrängnamn
  Smojeudd udde   Ekkälldu stensatt brunn
  Smoju udde /Se   Engärde, äv. Aingärde åker
  Smoju udde /Se   Engärdet slåttermark
  Smöjen hamn /Se   Faffar sten i sjö
  Sojdshagen äga   Faffar gråsten
  Storholmen ö   Fardumeträsk insjö
  Stormyren äga   Fardumeträsk insjö
  Stormyren sankmark   Fardumeträsk insjö
  Stor »Irstadar båtplats /Se   Fardumeträsk träsk
  Suderänge äga   Fattikörrgån kyrkogård
  Suterarfve ängsgärde   Fildarhagen hage
  Svajsarven ägomark   Fildarskogen skog
  Svaisarven äng /Se   Fildaråkar el. Fildarn grusmark
  *Svajsarveänge äga   Filens rum öppen plats
  Såidsbröiu natn /Se   Filensrum hed, hedmark
  Takstensmyr äga   Fildarhagen hage
  Talls kinn utbuktningar i strandlinjen /Se   Filldarn åker
  Talludd äga   Filldarn åkrar
  Talludd udde   Fiskarehaid hedmark
  Talludd udde   Fiskarhaid skog
  Tjautbröiu natn /Se   Fiskarhaid hed
  Trekantmyren äga   Fjaudjaupe djupt ställe i havet
  Träskhajd terräng   Fjauen holme
  Träskskogen äga   Fjauen holme
  Träskskogen skogsområde   Fjauehue del av holme
  Träskskogen terräng   Fjauedjaupe djupt ställe i havet
  Träskvidar terräng   Fjauen holme
  Träskvidar terräng   Fjaugen holme
  Träskänge äga   Fotåkarn åker
  Tällby terräng   Fotåker åker
  Tälleskogen äga   Furillsudd udde
  Utskogen äga   Fördärve djup
  Utskogen skogsområde   Fördärve sjöområde
  Vallaviken vik   Gaithagen hage
  Vallaviken vik   Gaithagen hage
  Vallevik vik   Gaitkäldu källa
  Vallevik vik   Gaitkäldu källa
  *Valvik, se Vallaviken vik   Gaitkälldu källa
  Värne sjömärke   Gaitlunden plats med gammal bebyggelse
  Värnevik vik   Gaitrum hed
  Värnevikslöpet äga   Gamlebo skolhustomt
  Väthagen äga   Gamlehagar hagar
  Ytterholmen holme   Gamlehagar hagar
  Ytterholmen holme   Gamlehagrännl´n bäck
  Ytterholmen holme   Gamlehagrännlen bäck
  Ytterholmen ö   -gap, se Ågapi Saknas
  Åhagen äga   -gatu, se Daggegatu, Körkgatu, Malms körkgate m.m. Saknas
  Öskäret holme   Gatåker åker
      Gatåkarn åkrar
      Grautar holmar
      Grautar holmar
      Grautbodi strandbod
      Grindåker åker
      Grindåkarn åkrar
      Grönsko-hagen hage
      Gullhule sankmarksområde
      Gullhulä f. sankmark m. ränneldrag, nu åker
      Gårdsåkern åker
      Gårsåkarn åkrar
      Hagmanshäll häll
      Hagmanshällen hällstup
      Hagmyr myrvät
      Hagmyr myr
      Hagmyren myr
      -haid, se Bläckhaid, Braidhaid Saknas
      Haida-väiki vik
      Haidänge änge
      Haidänge äng
      Haken strand
      Haken bukt och udde
      Haken udde m. berg o. strandburg
      Hammarsänge änge
      Hammarsänge f. äng, nu odlad
      Hardbo område
      Hardebo åkrar med husrester
      Hardebo fiskebodar
      Harde-bruten äga
      Hardi-brändan, se Brändu Saknas
      Hardelunden lund
      Hardkveiar lvg
      Hardlunden skog vid lvg
      Hauen äng och åkrar
      Hauen nu mest odlad äng
      Hauen äng och åker
      Hauen äng och åker
      Hauen ängsmark
      Hauen ängsbacke o. åker
      Hellviträsk, Fardumeträsk Saknas
      Hidbro gammal domplats
      Hidbroi vägbro
      Hide trakt med hamn och kalkugn
      Hide område kring Hideviken
      Hide strandområde
      Hidebroi bro
      Hidebrottet terrängnamn
      Hideklintar klintar
      Hidekväiar väg
      Hidekveiar väg
      Hidekvänni f.d. vattenkvarn
      Hidekvänni vattenkvarn
      Hidekäldu källa
      Hidesanden sandig strand och sjöbotten
      Hidetomt område
      Hideviken vik
      Hideviken vik
      Hideån del av Bångån
      Hidhagbacken brant
      Hidhagebacke backe
      Hidhagen hage
      Hidklint klint
      Hidkälldu källa
      Hidsanden sandområde
      Hidviken vik
      Hidåen del (förr) av Bångån
      Hoigåren ägonamn
      Hojgarden ägonamn
      Hojskär, se Öskär skär
      Hojskäre skär
      Hollandargraven stenröse
      Hollandarhagen hage
      Hollandarmyr myr
      Hollandarmyr f. myr, nu odlad
      Hollandarn väg
      Hollandarn väg
      Hollandarn lvg
      (Hollandarn) lvg
      -holm, i Klockarholm, Lörgholm, Klemensholm m.m. Saknas
      Holm Saknas
      Holm Saknas
      Holmqvistgärde åker
      Holmkvistgärde gärde
      Holms haidar hedmarker
      Holms hoigåren ägonamn
      Holms hällar hällar
      Holms körke kapell
      Holms riv rev
      -hue, i Fjauehue, Klashue Saknas
      -hul, se Gullhule, Mackhule, Månshule Saknas
      Hydetomt byge
      Håigard´n äng
      Håiskär skär
      Håiskär, se Öskär skär
      Hållandarn trakt (skog) och väg
      Hälleviks-träsk träsk
      Härtar markområde
      Härtar skogs-, ängs-, o. åkerområde
      Hästhagebacke backe
      Hästhagen hage
      Hästhaggrind grind
      Hästriv rev
      Hästriv udde av udde
      Hästhagen hage
      Höskär, se Öskär skär
      Inre Kinn, se Kinn Saknas
      Jonasgrunn fiskegrund
      Jonasleden sättning
      Jonasledskullen kulle på havsbotten
      Kaisarbacke, se närmare namnet Kaisarhaid Saknas
      Kaisarbacke backe
      Kaisarbacke backe
      Kaisarhaid hedmark
      Kaisarhaid hedmark
      Kaisarhaid hed
      Kaisarhaid hed
      Kalkugnsnabben udde
      Kalkugnsnabben udde
      Kalkugnsudden udde
      Kalmar gravfält
      Kalmar gravfält
      Kalvarpe offerkast
      Kalvarp offerkast
      Kalvarp offerkast
      Kalvarp offerkast
      Kalvarp offerkast
      Kalvgärde (nu odlad) åker
      Kamelen rauk
      Kapelludden udde
      Katträngi backe
      Katträngi område
      Kinn udde
      Kinnen bergig strand
      Kinn utbuktning av strandlinje
      Kinn utbuktning av strandlinje
      Kinn utbuktning av strandlinje
      Kissviken odlad myr
      Kissviken myr
      Kissväiksmyr myr
      Kissviksmyr eller Kissviken myr
      Kissviksmyr myr
      Kitteln grund
      Kitteln grund
      Kittlar grund
      Kittlen grund
      Klasbodi mitten av holmen Klasen
      Klasen holme
      Klasen holme
      Klas-hue hällar
      Klashue bergknalle på holme
      Klashue berg
      Klashällar Saknas
      Klas´n holme
      Klasriv rev
      Klemensholm Saknas
      -klint, i Boklint, Hideklintar, Skittlingklint Saknas
      Klintborusugnen kalkugn
      Klockarholmen holme
      Klockarholm numera udde
      Klockaränge f.d. änge
      Klomyren stenkulle
      Kluckarholm holme
      Kluckaränge åker
      Klåpen stenbacke
      Kohagen beteshage
      Kohagen beteshage
      Ko-häll berg
      Kokväiar väg med »täun» (gärdesgård)
      Kokveiar väg
      Kolugnen kalkugn
      Kolugnen kalkugn
      Kolugnsberge berg
      Korshaid hedmark
      Korshaid hedmark
      Korshaid terrängnamn
      Korsåkarn åker
      Korsåker åker
      Kronbryggen brygga
      Kungs-haid skog
      Kungshaid hed- och hällmark
      Kungshaid hed o hällmark
      Kveiäminne vägmynning
      -kväiar, se Hidekväiar, Kännungskväiar m.m. Saknas
      Kväiminne Saknas
      -kvänn, se Bångkvänni, Hidekvänni Saknas
      Kyllai hamnplats
      Kyllai hamn
      Kyllai hamn
      Kyllaj hamn, hdl, lots, kalkbruk
      Kyllebackar bebyggd strandremsa o. vägar
      Kyllehaidar hedområde
      Kyllehaidar hällmark o. stenbrott
      Kylleraukar raukar
      Kylleraukar raukfält
      -käldu,se Aikkäldu, Gaitkäldu, Hidekäldu m.m. Saknas
      Kämperum slätt
      Kämprum fält
      Kämperäum hed
      Kännungskväiar väg
      Kännungskväiar vägdel
      Kärren gammal slåttermark i ett kärr
      Kärren myr (nu odlad)
      Kärringen rauk
      Kärringen rauk
      Körkbackar backar
      Körkbackar höjder
      Körkbacken backe
      Körkbolskväiar väg
      Körkbolskveiar lvg
      Körkgatu kyrkstig
      Körkhagen hage
      Körkhagen hage
      Körkluku stiglucka
      Körkrum plats framför kyrka
      Körkrum plan
      Körkstigen väg
      Körkudd udde
      Körkudd udd
      Körkudd udde
      Körkviken vik
      Körkviken vik
      Körkån del av å
      Körkåen å
      Körkänge prästänge
      Körrgån kyrkogård
      Lammbrunnar källdrag
      Lammhaid antagl. haid
      -landar, se Stor´Irlandar, Lill´Irlandar Saknas
      Landar strand
      Landkastar skogsområde
      Lang-skallen skog
      Laugrund grund
      Laugrund grund
      Laugrunne grund
      Laugrunn grund
      Lauhällen grund
      -led,se Jonasleden Saknas
      Leinkastarmöir myrvät
      Liffridejordar ägoområde
      Liffridetomten område
      Liffrideviken vik
      Liffrijordar ägostycke
      Liffriviken vik
      Lilla Aft´nvät vattensamling
      Lilleire körkgate stig
      Lilleire trysar träd o. risbråtar
      Lilleirkveiar väg
      Lilleirstadar båtlämningar
      Lillfildarn, se Fildarn Saknas
      Lillfilldarn åker
      Lillfjauen holme
      Lillgraut holme
      Lillgraut holme
      Lillhagen hage
      Lillhagen hage
      Lill´Irlandar strandområde
      Lill´Irstadar ländningsplats
      Lill `Ire trysar träd- och grenhopar
      Lillskall´n höjd
      Lillskallen åsar?
      Lillugn vedugn (kalkugn)
      Lillugnen ugn
      Lillugnsbryggan brygga
      Lillugnsbryggen brygga o. rev
      Lillugnsriv rev
      Lillugnsriv rev
      Lillänge änge
      Lillänge äng
      Lindkastar hage
      Lindkastarhagen hage
      Linkastar område
      Linkastar hage
      Linkastarhagen hage
      Linkastarmyr myr
      Losbacken (nu bortsprängt) berg
      Loshagen hage
      Lotsbacken nu bortsprängt berg
      Lotshagen hage
      Lupe båtled
      Lupi båtled
      Låinbrunn källflöde
      Långelund´n granskogslund
      Långe lunden skogsstråk
      Långens, se Långensrum öppen plats
      Långensrum öppen plats
      Långens rum trekant vid vägskäl
      Långevätar långsmala skogsvätar
      Långe vätar skogsvätar
      Långskall´n höjd
      Långskallen strandås
      Långåkern åker
      Långåkarn åker
      Långänge änge
      Långänge äng
      Långsåkern åker
      Läile Fjäuen holme
      -länning, i Sudergårdelänningar Saknas
      Löinbrunn källflöde
      Lönnbrunn myr
      Lörge hamnplats
      Lörge f.d. kalkbruk
      Lörge, Gamla hamn
      Lörge, Nya bolagskontor o brygga
      Lörgeudd udde
      Lörgholm holme
      Lörgholm holme
      Lörgholm holme
      Lörgskär holme
      Lörgskär skär
      Lörgskär skär
      Lörgudd udde
      Lörgvik vik
      Mackhule bukt
      Mackhule vik
      Maistamyr myr
      Maistarmör agmyr
      Malms gran´n gran
      Malm-gärde äga
      Malms hojgarden område
      Malms håigåren ägonamn
      Malms körkgate f.d. kyrkväg
      Malms körkgate stig
      Malms stadar landningsplats
      Malmstens tomt område
      Malms trysar träd- och grenhopar
      Malms trysar träd o. risbråtar
      Marraie ungskog
      Massbanken bank
      Mastgatu gammal skogsväg
      Mastgatu väg
      Masthagen skog
      Masthagen skog
      Maurskogar skogar
      Maurskogar skogsområde
      Maurskogar skogsmark
      Mickelåkar åkerfält
      Mickelåkrar åkerområde
      Mickelåkrar åkerfält
      Mikel-akur åker
      -minne, i Kväiminne Saknas
      Moffar sten
      Mossbanken agbevuxen holme
      Munkhuset ruin
      Musebacke ängsbacke
      Myrhagar hagar
      Myråkern åker
      Myråkrar åkrar
      Myrängar ängar
      Myränge änge
      Måffar sten i sjö
      Månshule bukt
      Månshule bukt
      Mårten Tipps toppig sten
      Mårten Tips flytblock
      Mårten Tips flyttblock
      Mårten Tips flyttblock
      Mörkbro log-bro
      Mörke vätar vattensamlingar
      Mörkevätar skogsvätar
      Mörke vätar hedvätar
      Nordarmyr ag- och starrmyr
      Nordaräng skog o äng
      Norderäng f.d. äng
      Norgårda åkrar åkrar
      Norrgårde trysar träd- och grenhopar
      Norrgåre trysar träd o. risbråtar
      Norrgårholm holme
      Norrgårholm f.d. omfluten holme
      Norrgårholm holme
      Norrgårholm, Lilla holme
      Norrgårkveiar lvg
      Norrgårmyr myr
      Norrgårmöir myrskifte
      Norrgårsåg f.d. vattensåg
      Norrgårsåg f.d. vattensåg
      Norrgårsåg vattensåg
      Norrgårsåg vattensåg
      Notlund´n lund
      Notlunden hmd
      Nunnan rauk
      Nunnan rauk
      Nyhagar hagar
      Nyhagar hagar
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyåkern åker
      Nyåkarn åker
      Nårdar-udd udde
      Näse näs
      Näse näs
      Näshagar hagar
      Näshagar hagar
      Näsudd´n udde
      Näsudden udde
      Nöihagvät vät
      Penden skär
      Penden skär
      Pendeu skär
      Penden skär
      Pickaråkar åker
      Pickaråkern jordbit
      Pickaråkarn åkerlappar
      Pilgärde nu åker
      Pilgärde åker
      Pippadisk strandvik
      Pippadisk strandvik o. notsälle
      Predikstolen rauk
      Predikstolen rauk
      Prästebol ägor
      Prästhagen hage
      Prästhagen hage
      Prästhagen hage
      Prästhagen (förr) inhägnad
      Prästhagmyr myrar
      Prästhagmyr agmyr
      Prästhögåren äng
      Prästmyr myr
      Prästmyr myr
      Prästmyr myr
      Prästtjauti skogsdunge
      Prästtjauti skogsdunge
      Prästtjocki tätväxt skogbit
      Prästtjocki skogsdunge
      Prästänge äng
      Prästängsbrunnen brunn
      Pärgärde slåtteräng
      Pärgärde slåtteräng
      Raudegrindar f. grindar
      -rauk,se Kylleraukar Saknas
      Rishagen hage
      Rishagen hage
      Rovåkern åker
      Rovåkarn terrängjord
      -rum, Filens rum, Stengrinderum, Gaitrum, m.m. Saknas
      Råinu vik och garnsättning
      Råinu vik och strand
      Räishagen hage
      -rängi, i Katträngi Saknas
      -rännil,se Gamlehagrännl´n Saknas
      Saigsskatten skatt
      Salsåkern åker
      Salsåkarn terrängjord
      Saltbodi f.d. saltbod
      Sand sandområde
      Sandlund´n lund
      Sandlunden terrängnamn
      Sant-Olesholm halvö
      Sankt Olofsholm udde
      Sanktolsholm stenutskeppningshamn
      Sanktolsholm stenutskeppningshamn
      Santk Olofs vaskefat rauk
      Schilders kälde källa
      Schildarskällde terrängjord
      Schilders vät´n grund
      Schildarsvät terrängjord
      Schildarsväten vät
      Schilders åkern åker
      Scildarsåkar terrängord
      Schrödars bro lvg-bro
      Schrödars källde terrängjord
      Silverhagen hage
      Silvarhagen hage
      Silvarhagen hage
      Silvaråkarn Saknas
      Skaivehällar område med körväg
      Skavie hällar väg
      -skalle, i Storskall´n, Lillskall´n, Långskall´n Saknas
      Skenalden holme
      Skinalden skär
      Skinalden skär
      Skippargatu del av landsväg
      Skippargatu lvg
      Skittlingklint klint
      Skittingklint klintar
      Skittlingviken inbuktning
      Skittlingeviken vik
      Skittnäsviken vik
      Skradarens Grän eller Körka sjömärke
      Skradarstain offersten
      Skradarstain, se Skräddarstain sten
      Skrånglu område med skog och äng
      Skrånglu skogsparti och hage
      Skrånglu hage
      Skräddarstainen stenblock med »älvkvarnar»
      Skräddarstain sten
      (Skräddarstain) sten
      Skällsåkern åker
      Skällsåkarn terrängjord
      -skär, i Lörgskär Saknas
      Skärshaid nu bortbruten hedmark
      Skärshaid berg o. hällmark
      Smidakarn terrängjord
      Smidåkrarna åkrar
      Smidåkern åker
      Små brunnar fördjupningar i strandvallen
      Småbrunnar område med hällar och grytor
      Små brunnar källflöden
      Småjen hamn och stenbrott
      Småju udde
      Småju udde och skog
      Småju halvö
      Småju halvö
      Småju kalkstensbrott
      Småjudd udde
      Småjudd markområde
      Smöjens hamn kalkstensbrott
      -snabb (eller nabb?), se Kalkugnsnabben. Saknas
      Soffu bergsknalle
      -stadar,i Stor´Irstadar,Malms stadar,Lill´Irstadar Saknas
      Stadar del av båtlämningar
      Staggardar utbyggda stenrader i länningar
      Stainbro bro
      Stainbro, se Stenbro lvg-bro
      Stainstycke stenig släkdöje,
      Stainstycke släkstrand
      Staringsriv udde
      Staringsriv, Starsriv rev
      Staringsriv rev
      Starn(g)sriv, se Staringsriv rev
      Stenbro f. bro av flisar och kullerstenar
      Stenbro lvg-bro
      Stengrinderum öppen skogfri plats
      Stengrindrum hedmark
      Stora Aft´nvät vattensamling
      Storeire trysar träd och risbråtar
      Storeirhaid hed
      Storeivkveiar väg
      Storeirlandar ö
      Storeirstadar båtlänning(ar)
      Storfildarn, se Fildarn Saknas
      Storfilldarn del av åker
      Stortjauen holme
      Storgraut holme
      Storgraut holme
      Storgraut holme
      Storhagen hage
      Storholm ö
      Storholmen barrskogsbeväxt holme
      Stor´Irhaid hedmark
      Stor ´Irkväiar »kväiar», väg
      Stor´Irlandar strandområde
      Stor´Irstadar landningssplats
      Stor´Ire trysar träd- och grenhopar
      Stormyr myr
      Storskall´n höjd
      Storskallen åsar?
      Storugn kalkugn
      Storänge änge
      Strandhagar hagar
      Strandridaregärde gärde
      Strandridargärde ängsmark
      Strandåkern åker
      Strandänge änge
      Strandänge område
      Stubbhagen en hage
      Stubbhagen hage
      Stuckrum öppen plats
      -städe, se Byllstä Saknas
      Sudarudd udde
      Sudergårdaiki ek
      Sudergårdelänningar strandbodar och »länningar»
      Surrgåreken ek
      Surrgårlänningar forna båtlänningar
      Suter-arfve ängsgärde
      Svaisarven åkrar och skog
      Svaisarven numera uppodlad ängsmark
      Svaisarven åker
      Svaisarven åkerområde
      Svarshaid Saknas
      Svartshaid hedmark
      Sweitzerängen ängsmark
      Svärdshaid hed
      Svärshaid hedmark
      Svärdshaid hed
      Såide plats vid Lilleirkveiar
      Såidesbacken backe
      Såidesbröin vattenhälla
      Såideshagen hage
      Såidesvät vät
      Såidsbröiu vattenkälla
      Såids-hagen hage
      Såidshagen hage
      Såidsplassen plats vid Lilleirkveiar
      Såidsvät´n vattensamling
      Såidsåkern åker
      Såisåkarn åkrar
      Sävänge äng
      Sävänge äng
      Södartälje skär
      Södertälje skär
      Söderudd del av Storholm
      Taine-vik vik
      Tall skog- och strandområde med stenbrott
      Tall skog- och strandområde med stenbrott
      Tall skogsmark o strand
      Talls Kinn, se Kinn Saknas
      Talludd udde
      Talludd udde
      Talludd udde
      Telleskogen skog
      Tjautbröiu »bröiu», vattenställe
      Tjautbröin källa
      Tjaute» skog
      Tjauti, se Prästtjauti eller Prästtjocki Saknas
      Tjauti skogsdunge
      Tjocke» skog
      -tjocki, se Prästtjocki. skogsdunge
      Tjocki skogsdunge
      -tomt, se Hidetomt, Liffridetomten Saknas
      Toppsmyr agmyr
      Toppsmyr agmyr
      Trekanten område
      Trekantmyr myr
      Trekantmyr liten ag- o. starrmyr
      Trekantåkar åker
      trysar, se Norrgårde trysar, Stor´Ire trysar m.m. Saknas
      Trysar träd o risbråtar
      -träsk, se Fardumeträsk, Hellviträsk Saknas
      Träskhaidar haidmark
      Träskvidar skog
      Träskvidar skogsområde
      Träskvidar hagar
      Träskvidar hagar
      Träskvidhaid haid
      Tullhagen hage
      Tullhagen hage
      Tumleudd udde
      Tumleudd udde
      Tumleudd udde
      Tumlevik vik
      Tumlevik vik
      Tumlevik vik
      Tåppa-väti »vät»
      Tällby trakt
      Tällby »bygdar»
      Tällbyhagen hage
      Tällbyklintar brant
      Tällbyskogen skog
      Tällböi område m. bygder
      Tällböigrind grind
      Tällböiklint klint
      Tällböikveiar del av vägsträcka
      Tällböikälde källa
      Tärnevik notställe
      Törnersugnen vedugn (kalkugn)
      Törnevik vik
      udd, Lörgeudd, Talludd, Tumleudd Saknas
      Vadi dalgång
      Vadi dalsänka
      Valleviken kalkbruk och hamn
      Vallvik f. kalkbruk
      Varve ortnamn
      Varvsbryggen brygga
      Varvshåle terrängnamn
      Vasti rund stensättning
      Vasti stensättning
      -vidar, i Träskvidar Saknas
      Viflingskveiar väg
      Viflingskäldu källa
      Viflings trysar träd o risbråtar
      Vikaränge (förr) äng
      Vikingen rauk
      Vikingen rauk
      Vikänge f.d. änge
      Vivlings Brändu hedmark
      Vivlings trysar träd- och grenhopar
      Värna-tjaut äga
      Värne förr kalkbruk
      Värne f.d. kalkbruk och brygga
      Värne kalkbruk o. brygga
      Värnegärde f.d. gärde, nu skog
      Värnegärde ängsbit (nu skog)
      Värnehagar, Lilla hagar
      Värnehagar, Stora hagar
      Värnehagen, Lilla hage, nu skog
      Värnehagen, Stora hage
      Värneugnen ugn
      Värneviken vik
      Värnevik vik, »bukt»
      Värneängen f.d. äng, nu skog
      Västarbreitar grund
      Västerbritar fiskegrund
      Västur-hyle vik
      Västersäidu Saknas
      -vät, se Brutvät, Blaikvät Saknas
      Yttarholmen holme
      Yttarholm holme
      Yttarholms riv rev
      Ytterholm holme
      Yttre Kinn, se Kinn Saknas
      Ågape´ Saknas
      Ågarpe inlopp
      Ågapi Bångåns mynning i Fardumeträsk
      Åiskär, se Öskär skär
      Åkarlande (förr) åker, (nu grustag)
      Åkarvik vik
      Åkerlande grusåker
      Åkervik vik
      Ängeshög höjd
      Ängeshög tomt
      Änglevät fördjupning i mark
      Änglevät fördjupning i häll
      Äsplunden, eller Asplunden bebyggelse
      Äsplunden, se Asplunden lövskogsbacke
      Öskär holme
      Öskär skär
      Österbritar fiskegrund
      Österhagar hagar
      Österhagar ägor
      Östersäidu östra delen av Hellvi sn
      Österåker åker
      Österåkrar ägor

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.