ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tolånga socken : Färs härad : Malmöhus län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 68 Naturnamn : 150 Bebyggelsenamn : 78 Naturnamn : 145
Tolånga sn *Aaklint äng Tolånga sn och by Aggava förr vadställe
Tolånga sn /Se Aggavad vadställe /Se Tolånga sn och by Aggavasbron bro
Tolånga sn *Becks eng äng Tolånga socken socken Björkerummet skogsdel
Tolånga sn *Berchemosse f. äng Tolånga sn o. by Blåhöl äng
Tolånga sn *Bille skouffs agir åker Hörrsing inbyggarbeteckning Brunnbacken skogsbacke
Tolånga sn *Bircks enge ängar Altona, Lilla Saknas Bryddakrogen skog
Tolånga sn *Borreeng f.äng Altona, Stora Saknas Brytestugebacken backe
Tolånga sn *Bredingen f.åker Anklam skogvaktarboställe Brytestugevånge åker
Tolånga sn *Brödagir ängar Anklam by Brännevinshålan åkerhåla
Tolånga sn *Bröde krog äng Annefrid gd Brödakroken markområde
Tolånga sn *Brödet f.åker Björkeröd by Brödakroksvången åker
Tolånga sn Brödraskogen skogsmark Björkeröd by Bästet skogsmark
Tolånga sn *Bögeberig f.äng Brantås gård Bölakroken markområde
Tolånga sn Dalabäcken bäck /Se Brantås gd Dalabron bro
Tolånga sn /Se *Dalssager f. åker Brogårdarna gårdar Dalabäcken bäck
Tolånga sn /Se *Dröble agir åker Bromsaröden bebyggt område Dalen djup dalgång
Tolånga sn /Se *Egelids agir, *Lille egelids agir åkrar Brödakroken gd Djupadal dalgång
Tolånga sn /Se *Eges agir åker Bästet gård Drakarör borttagen stensamling
Björkeröd by *Ege wads madenn äng Bästet gårdar Drakarörsbacken åkerbacke
Björkeröd by *Eggelsta weffle äng Eggelsta backar gårdar Drakarörsvången åker
Björkeröd by *Fladzager f. åker Eggelstad by Eggava förr vadställe
?Eggelstad by *Fols bierg äng Eggelstad by Eggavasbron bro
Eggelstad by *Föllebierg f. åker Eggelstad by Ekavadsbron bro
Eggelstad by *Gade agir åker Eggelstad skola skola Ekedalen dalgång
Eggelstad by *Gadetofflen f. åker Floastället gd Fladhult åker, kärr
Eggelsta by *Gadetofftenn åker Flodplanteringen, se Hörr traktnamn Flinteli backsluttning
Eggelstad by *Gierdzager f. åker Furutorp gd Floen vattensamling
Eggelstad by »Goemods krog (-siig) äng Fästan område med gårdar Floskogen skog
?Eggelstad by *Goë mo siig åker Getskog gd Fullsbjersbacken åkerbacke
?Eggelstad by *Gordzhaffue(n) f. äng Getskogbacka gd Furebacken skogsbacke
Eggelstad by *Gressflod f. åker Gröndalshuset hus Getskogbacken backe
Eggelstad by *Haale åker och äng Hörr traktnamn Gottland ängsbit
Eggelstad by *Heide äng Hörr by Gottlandshålan ängsbit
Eggelstad by *Hillissager f. åker Hörr by Gravaredalen dalgång
Eggelstad by *Hiörnne wiig åker Hörrsing inbyggarbeteckning Gryet åkerområde
Eggelstad by /Se *Hoesty äng Hörrs Nygård gård Habacken skogsbacke
Eggelstad by /Se *Holbröndtrye f. åker Hörr skola småskola Hagbacken backe
Eggelstad by /Se *Holiesteen Saknas Johannistorp hus Hjortadalen dalgång
Engellstad, se ?Eggelstad by *Hollen åker Killehuset hus Hyllely däld
Hörr by *Hulbreninche f. åker Klasaröd stationssamhälle Häjan skog
Hörr by *Huleager f. åker Klasaröd station järnvägsstation Hästhagen åker
Hörr by *Huss(e)tofft f. åker Klinhus småbruk Hästhavången åker
Hörr by *Hylles agir åker Kobjersbacka gård Hökarummet skogsdal
Hörr by Höjebacken skogsmark Kobergsmöllan kvarn Hökaträd(et) träd
Hörr by *Hölsehou f. åker Kobjersmöllan f.d. kvarn, hus Hörahögen backe
Hörr by *Kasse agir åker Kolahäja gd Höramossen mosse
Hörr by *Kieldzspiellit f. åker Kullahejan gård Hörrskogbackar skogsbackar
Hörr by /Se *Kindbeen(it) f. åker Kullamöllan väderkvarn Hörrs ängar skog, äng
Hörr by /Se *Kircke Aass skog Lyckåkra gd Isbergabacken backe
Klasaröd samh. /Se *Kløffuesten Saknas Lökahuset hus Kaffehålan håla
Klockarebolet Saknas *Kobergs Mölla skvaltkvarn Marielund gd Kalvakärret åker
Näsby by *Koreschouff f. åker Micklagården gd Kattakärret dalgång
Näsby by *Korsseng f. äng Nyhem gd Killebacken backe
?Näsby by *Korsstofft f. åker Näsby by Killerna källor, tvättställe
Näsby by *Kringell eng äng Näsby by Klinaporten inkörsväg
Näsby by *Krogagir åker Näsby by Kobjär backe
Näsby by *Kroge agir åker Näsbyborg gd Kobjer backe
Näsby by *Kuge spillitt havreåker Näsby boställe gd Kohagen åker
Pantaregården gd *Kulle agir åker Näsby Nygård gd Koladalen dalgång
*Prästgården prästgård *Lad(e)schouffsager f. åker Orehus Saknas Kornittamossen mosse
Tolånga by *Longager f. åker Pantaregården gd Kovången åker
Tolånga by *Longschouffsager f. åker Plavegården gd Krokahultet skog, nu åker
Tolånga by *Longveij f. åker Ryggerna gd Krösenahällerna dalgång
Tolånga by *Lundebiergs agir åker Sjöbo, se Sjöbo ora traktnamn Ledarummet skogsdal
Tolånga by *Lycke agir åker Sjöbo ora traktnamn Lerbjer åkerområde, backe
Tolånga by *Lyden äng Skogvaktarebostället, se Hörr traktnamn Marekärr kärr
Tolånga by *Lörssnabe(n) f. äng Skytteriet gd Marekärret kärr
Tolånga by *Maglebiergis agir, *Maglebierg åker resp. äng Snärpan gd Mastycket åker
  *Manddøden Saknas Sockagården gd Mossavägen väg
  *Mosekier f. åker Sofielund skogvaktarbostad Måns Hans lycka åker
  *Mosseeng f. äng Stenskitestället gård Möllebacken åkerbacke
  *Möllemaden äng Tallbergshäjan område med småbruk Möllefallet äng
  *Nordenbergissager f. åker Tolånga traktnamn Norrebacke skogsbacke
  *Nyeng äng Tolånga by Norrefälad fälad
  *Nörhöjen f. åker Tolånga begravningsplats, se Tolånga traktnamn Norremosse mosse
  *Nörröde(n) f. äng Viga bebyggt område Näsbynabacken backe
  *Olestenssager f. åker Värpipan hus Näsbyån å
  *Ollen, Store och Lille ängar Åsen gd Oran skog
  *Ossum leed led   Pengasvängen dalgång
  *Oxetofftenn åker   Plavebron bro
  *Pilessager f. åker   Plavebäcken bäck
  *Prestekullenn äng o. skog   Prästavägen väg
  *Raffneholtzager f. åker   Ramsahåla dalgång, åker
  *Rassager åker och äng   Rygga, Lilla åker
  *Runelöche(n) f. åker   Rygga, Stora åker
  *Runevong f. åker   Rännebacke, Lille backe
  *Rörvadzager f. åker   Rännebacke, Store backe
  *Soanden Saknas   Rännebacken landsvägsbacke
  *Sandagir, *Lille sandagir åkrar   Rävalyckan åker
  *Sandengenn äng   Rödjorna åkrar
  *Sandrefflebecken Saknas   Rönevången åker
  *Sedebierveile f. äng   Sandlien skogsbacke
  Sjöbo ora skogsmark   Sjöbo Ora skog
  Sjöbo ora höglänt mark /Se   Sjöbo ora bokskogsområde
  Sjöboora skog /Se   Skankabjörke skog, åker
  *Skiifftett äng   Skräddarelyckan åker
  *Smaastöchet f. åker   Skytterna åkerområde
  *Spiellet f. åker   Skälhög backe
  *Steenklippen f. åker   Skälstensbacken skogsbacke
  *Steens agre åkrar   Snippen skogsbacke
  *Stenn agir åker   Stefani kulle backe
  *Sten röridtt åker   Stenarabbi åker
  *Stiegerødzsteen Saknas   Stenasken fälad
  Storkakärret kärr /Se   Storkakärret kärr
  *Stödfalle äng   Stumpavången åker
  *Stödhaffueager f. åker   Sultet äng
  Svarteväl dike /Se   Svarte väl dike
  *Sönderbergissager f. åker   Sven Olsavången åker
  *Teckemusse äng   Sönnervång åkerområde
  *Thoersseng f. äng   Sönrehåla dalsänka
  *Thorn(e)laxkölle f. åker   Tjurolarna fälad, åker
  *Thorsslöchen f. åker   Tjurolavägen väg
  *Thorssmaessager f. åker   Tjyrrsåkra åker
  *Thorssmaesseng f. äng   Tjuvamossen mosse
  *Thuissager f. åker   Tockabrännan skogsmark
  *Tiisle krogh åker och äng   Tockabäck bäck
  *Tiör muss wiig åker   Tockahäja fälad
  *Tiörnne agir åker   Tolånga bro bro
  Tockabäck bäck /Se   Tolånga mosse mosse
  Tockaheja utmark o. betesmark /Se   Tolånga rödjor skog
  *Tockehöll Saknas   Tolångaån å
  Tockehöll skogsomr. /Se   Tolånga ån å
  *Tofft åker   Tolångaån å
  *Tofften f. åker   Tolånga ängar skogsmark
  *Tofftenn åker   Tosterups Ora skog
  *Tofftenn åker och äng   Trappabacken backe
  Tolångaån å   Tveströmma sammanflöde
  Tolångaån å   Tydesten sprängd sten
  Tolångaån å   Töstenabacke åkerbacke
  Tolångaån å   Töstenahöl djup i å
  Tolånga ängar ägomark   Vanna äng, åker
  *Torker äng   Vannabacken backe
  *Tornnekulde skog   Vanningen vattenställe
  *Torssmae(n) f. äng   Vikar ängar
  *Torssmae(n), Vestre f. äng   Vikavägen väg
  *Torssryg f. åker   Vipetoften skogsmark
  *Tye engen äng   Våldrännebacken landsvägsbacke
  *Waëlengerne åkrar   Våldrännebacken backe
  *Veijlange(n) f. åker   Västre vång åkerområde
  *Veste(r)ager f. åker   Vöjled åker
  *Vestreeng f. äng   Åsen höjdsträckning
  Vikorra vattensaml? /Se   Ängarna skogsmark
  *Vindlöcke äng   Öland ängsbit
  Vollsjöån å   Östervång åker
  *Wommen åker   Östre vång åkerområde
  *Vång, Norra Saknas    
  *Vång, Södra Saknas    
  *Vång, Västra Saknas    
  *Vöfflæ äng    
  Örnakullen Saknas /Se    

  ^  

Malmöhus läns socknar m.m.