ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Valstads socken : Vartofta härad : Skaraborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 230 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 688 Naturnamn : 875
Hvalstad, se Valstad sn Barnasjön f d sjö Valstads sn sn Valstads sn förteckning
Hvalstad sn Brunnevad vad Valstads sn materialförteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Bäckingabäcken bäck Förkortningar förteckning Valstads sn förteckning
Hvalstad sn /Se Dalsbäcken bäck Sagesmän förteckning Valstads sn förteckning
Hvalstad sn Djursberget berg Sagesmän förteckning Valstads sn förteckning
Hvalstad sn Futtes terräng Sagesmän förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Gimmen sjö /Se Sagesmän förteckning Valstads sn förteckning
Hvalsta sn Gorsorna terräng Sagesmän förteckning Valstads sn förteckning
Valstad socken Grunnevadsjön sjö Sagesmän förteckning Valstads sn förteckning
Valstad socken Grunnevadsjön sjö Sagesmän förteckning Valstads sn förteckning
Hvalstad sn Grönelid terräng Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Guaberget berg Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Helgestad försv. marknadsplats /Se Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Hässlet terräng Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Ko mosse ägomark Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn /Se Kroneberget berg Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Kärren ägomark Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Kättils mosse mosse Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad socken Lillemoskiftet terräng Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Hvalstad sn Ljungkullen kulle Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Hvalstad sn Närängarna ägomark Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Sakrisbacken ägomark Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Skabban ägomark Valstads sb förteckning Valstads sn förteckning
Valstad sn Skalaberget berg Valstads sn förteckning Valstads sn förteckning
Valstad socken Stadsbacken kulle /Se Valstads sn förteckning Allmänningen backstugebebyggelse och grustag
Valstad sn Stadsgärdet åker /Se Valstads sn förteckning Allmänningen mosse
Valstad sn Stavsbacken terräng Valstads sn förteckning Amerikagärdet åker
Valstad sn Storemoskiftet terräng Valstad sn Andra gärdet ifrån vägen åker
Valstad sn Svarterinnaren bäck Valstad socken Andsjön, se Ånnasjön Saknas
Hvalstad sn Utterstorpasjön sjö Valstad socken Augustabacken åkerteg
Valstad socken Valstadsbäcken bäck Valstad socken Backagärdet åker
Valstad socken Ökällorna källor Björsen personnamn Backagärdet åker
Valstad socken   Bredingen personnamn Backen åker
Hvalstad sn   Bryggen personnamn Backgårdsgärdet åker
Valstad sn   Bryggerna personnamn Backgårdsgärdet åkerområde
Valstad sn   Bäckingabo inbyggarbeteckning Backgårds kalvhage beteshage
Valstad sn   Bäckinge inbyggarbeteckning Backgårdsliden, se Bäcklingaliden Saknas
Valstad socken   Fibel personnamn Backgårdsskiften skifte
Valstad sn   Fiblarn personnamn Backgårdsskogen skogsområde
Hvalstad sn   Folkabotorparn personnamn Backgårdsvägen väg
Valstad sn   Folken personnamn Backgårds äng ängsområde
Hvalstad by, sn   Fruggen personnamn Baggarinnaren bäck
Valstad sn   Frugårdingen personnamn Banan benämning på Tidholmsbanan
Valstad sn   Greven personnamn Barnasjö, se Barnasjön Saknas
Valstad socken   Gärdabonden personnamn Barnasjön sjö
Valstad sn   Gärdagårdingen personnamn Barnasjön sjö eller göl
Hvalstad sn sn   Hagarn personnamn Barnasjövägen körväg
Valstad sn   Homman personnamn Bastabackarna kullar
Valstad socken /Se   Horningen personnamn Bastabacken höjd
Valstad sn /Se   Korsken personnamn Bastabitarna åkertegar
Valstad sn   Krunebergare personnamn Bastaliden sluttning
Valstad sn   Kullarn inbyggarbeteckning Bastaåkern åker
Valstad sn   Källebackarn personnamn Bergagärdet åker
Valstad sn   Källen personnamn Bergagärdet åker
Valstad sn   Ledsken personnamn Bergagärdet åker
Valstad sn   Lilleholmarn personnamn Berget åker
Valstad sn   Lillen personnamn Berget åker
Valstad sn /Se   Långholmarn personnamn Betesfållorna betesmark
Hvalstad sn?   Mellen personnamn Betesmarken ängsområde och betesmark
Valstad sn   Mellomgåla inbyggarbeteckning Betesmarken betesmark
Valstad sn   Moarpa inbyggarbeteckning Betesmarken, Lilla betesmark
Valstad sn   Nötarn personnamn Betesmarken, Lilla betesmark
Hvalstadhon Saknas   Otterstorpare inbyggarbeteckning Betesmarken, Stora betesmark
Valstad sn   Puken personnamn Betesmarken, Stora betesmark
Valstad sn   Pukingen personnamn Betesskogen skogsbevuxen betesmark
Valstad sn   Seven personnamn Birgera väg väg
Valstad sn   Skattegårdingen personnamn Bitagärdet åker
Hvalstad sn   Skattegåla inbyggarbeteckning Bjurskallen åker
Valstad sn   Skulten personnamn Björkedungen björklund
Valstad sn   Storeholmarn personnamn Björsalyckorna åkerlyckor
Valstad sn   Svarven personnamn Bockshultagärdena åkrar
Hvalstad sn   Topparn personnamn Bockshultagärdet åker
Hvalstad by, sn   Tåarn personnamn Bollplanen, se Pinejämnan Saknas
Hvalstad by, sn   Valstadbo personnamn Bortaste gärdet åker
Valstad sn   Valstingar inbyggarbeteckning Bostället åker
Hvalstad sn   Valstinge inbyggarbeteckning Bredingen, se Valstads Bredinge Saknas
Valstad sn   Vråggen personnamn Bredingsgärdena åkrar
Valstad sn /Se   Vråsken personnamn Bredingsgärdet åker
Hvalsta sn   Ånnarn personnamn Bredingsgärdet åker
Hvalsta sn   Alneratorpet dagsverkstorp Bredingsgärdet, Övre åker
Valstad sn   Amfastegården gård Bredingsvägen landsväg
Valstad sn   Amfastegården bebyggelse Bredingsåkern åkerteg
Valstad sn   Andreasa på Tån stuga Brogårdsskiften skifte
Hvalsta sn   Anne-Majas stuga stuga Broled grind
Valstad sn   Anne-Majas stuga backstuga Broledet grind
Valstad sn   Apelabostället soldattorp Bron vid Hulegården bro
Hvalstad sn   Apela boställe soldatboställe Brunnsgärdet åker
Valstad sn   Apela ställe bebyggelse Brunnsgärdet åker
Valstad sn   Apelatorpet dagsverkstorp Bryggaregårds framväg framfartsväg
Valstad sn   Aspäng torp Bryggaregårdsgärdet åker
Hvalstad sn   Aspäng dagsverkstorp Bryggaregårds mark betesmark
Valstad sn   Axela i Kärren, se Axela på Mon Saknas Bråtehålan håla
Valstad sn   Axela på Mon dagsverkstorp +Byetån allmänning
Hwalstadh Saknas   Backgårdarna bebyggda brukningsdelar Bykällorna källor
Hwalstadha h.gård, prosteri   Backgården gård +Bymaden madängsområde
Hvalstad sn   Backgården säteri +Bymarken, se Allmänningen Saknas
Valstad sn   Backgården bebyggelse Byvättnet vattningsplats
Valstad sn   Backgården lht Bäckagärdet åker
Valstad sn   Bast-Alfreda stuga bebyggelse Bäckarinnaren bäck
Valstad sn   Bastastugan backstuga Bäckaspjällen ängsområden
Valstad sn   Bastastugan backstuga Bäckavägen väg
Hvalstad sn   Bastastugan, Gamla backstuga Bäckingabron, se Moarpabron Saknas
Hvalstad sn   Bastastugan, Gamla backstuga Bäckingabäcken bäck
Valstad sn   Basta-Tildas stuga backstuga Bäckingabäcken bäck
Valstad sn   Bengtatorpet dagsverkstorp, nu jordbruksfastighet Bäckingakorset vägkorsning
Hvalstad sn   Berget hemmansdel Bäckinga kärr kärrområde
Hvalstad sn   Bergströms affär, se Gamla affären Saknas Bäckingakärrerna mossområde
Hvalstad Saknas   Bergströmstorpet dagsverkstorp Bäckingaliden sluttning
Valstad sn   Bierhallen, se Bierhallerna Saknas Bäckingamarkerna området
Valstad sn   Bierhallerna backstuga och lönnkrog Bäckingamon allmänning
Valstad sn   Bistera-Stinas stuga stuga Bäckingamon barrskogsområde
Valstad sn   Björka-Majas stuga backstuga Bäckingamovägen benämning på Moavägen el Vättaksvägen
Valstad sn   Björkebacken backstuga Bäckingavägen benämning på Bredingsvägen
Hvalstad sn   Björkelund backstuga Bäckingavägen väg
Valstad sn   Björsa-Majalisas stuga, se Björsa-Majas stuga Saknas Bäckingavägen benämning på Moavägen eller Vättaksvägen
Valstad sn /Se   Björsa-Majas stuga backstuga +Bäcks bymark, se Allmänningen Saknas
Valstad sn /Se   Björses stuga stuga +Bäcks kärr, se Bäckinga kärr Saknas
Valstad sn /Se   Björstorp torp +Bäcks mo, se Bäckingamon Saknas
Valstad by och sn /Se   Björstorp äldre dagsverkstorp, nu arrendegård +Bäcks sandtag sandtäkt
Valstringe inbyggarbeteckning /Se   Bockshult torp Centralföreningen, Gamla lht
Valstringe inbyggarbeteckning /Se   Bockshult äldre dagsverkstorp, nu arrendelht Centralföreningen, Nya lokaler
?Bronan gd   Bodeckera stuga lht Dalen dalgång
Bäck by   Boden affär Dalsbäcken benämning på Bäckingabäcken
Bäck by   Borgmästaretomten tomtplats Dammagärdet åker
Bäck Saknas   Bosgårdarna hemman och bebyggda brukningsdelar Dammen, se Ånnasjön Saknas
Bäck Saknas   Bosgården, Andra gård Dammen kvarndamm
Bäck by   Bosgården, Första gård +Deijelyckan åkerteg
Bäck by   Bosgården bebyggelse Dimbovägen landsväg
Bäck by   Bosgården, Andra bebyggelse Djurarpabäcken bäck
Bäck by   Bosgården, Bortre bebyggelse Djurbergsgärdet åker
Bäck by   Bosgården, Förste binamn på Valstad Bosgården Djurbergsgärdet åker
Bäck by   Bostället soldatboställe Djurbergsvägen framfartsväg
Bäck by   Botorp lht *Djurberget? skogsbevuxen höjd
Bäck by   Boxenborg dagsverkstorp Djursberget höjdområde
Bäck by   +Boxhult dagsverkstorp Djursbergsgärdet åker
Bäck by /Se   Bredablick lht Djursbergshagen skifte
Bäck by   Bredegården gård Djursbergsmarkerna betes- och skogsmarkerna
Bäck by   Bredinga skola, se Bredingen Saknas Djursbergsskiften skifte
Bäck by   Bredingen småskola Djursbergsstigen gångstig
Bäck by   Bredingen dagsverkstorp Domareringen domarring
Bäck by   Bredingsled ödetorp Dreven väg
Bäck by   Bredingsled dagsverkstorp Dymad kärr
Bäck by   Bredingsas stuga backstuga Döphålet håla
Bäck by   Bredingsskolan småkskola Dösas led, se Lansaledet Saknas
?Bäck by   Bredingsstugan, se Bredingsas stuga Saknas Ekebacken kulle
?Bäck by   Bredingstorpet dagsverkstorp Ekhagen beteshage
Eket by /Se   +Bredwiksled dagsverkstorp Falan åkerområde
Flata gd?   Brogården gård Falan, Lilla åkerområde
Flata gd?   Brogården bebyggelse Falan, Stora åkerområde
?Flata gd   Bro-Karla stuga backstuga Falboängarna äldre ängsområde, nu åker
?Flata gd   Bromandera stuga äldre backstuga, nu lht Falboängen del av Falboängarna
Folkabo gd /Se   Bro-Stinas stuga backstuga Faleboängen åker
Grefva gd?   Bryggaregårdarna hemman Falköpingsvägen landsväg
Grunnevad hg   Bryggaregården gård Falorna åker
Grunnevad hg   Bryggaregården gård Fiblabacken åker och kulle
Grunnevad Saknas   Bryggaregården f d komministerboställe Fiblagårdsgärdet åker
Grunnevad hg   Bryggaregården gård Fiblagårdsgärdet åker
Grunnevad gd /Se   Bysmedjan smedja Fiblagårds led grind
»Gröneuadh», se Grunnevad hg   Bäck by Fibblagårdsmarken betesmark
Hälgestad f sn   Bäck by Fiblagårdsvägen utfartsväg
Hälgestad f. sn   Bäck by Fiblaslätten åker
Helgestadh Saknas   Bäck by Finebacken backsluttning
*Helgestadh Saknas   Bäck bebyggelse Finebiten åkerlycka
*Heligestad förr egen sn? eller gård /Se   Bäck Hulegården bebyggelse Finekällan kallkälla
*Heligestad förr egen sn? nu del av sn /Se   Bäck Storegården bebyggelse Fineängen ängsområde
Hälgestad f. sn   Bäckabyn by Fjärde gärdet ifrån vägen åker
Hälgestadt Saknas   Bäcka-Karla stuga backstuga Flogagärdet åker
*Hälgestad förr sn /Se   Bäckastrand avs. kvarnlägenhet Flogen vattensamling
Hälgestad f. sn   Bäckastrands kvarn kvarn Flöet åker
Hälgestad förr sn, nu by   Bäckingabyn by Folkabo vattne äldre vattningsplats
Hälgestad f sn   Bäckingagårdarna gårdar Folkabovägen väg
Hälgestad f sn   Bäckingatån backstugubebyggelse Folkabo äng äldre slåtteräng, nu betesmark
Hälgestad förr sn, nu by   Bäcks by bebyggelse Fotbollsplanen idrottsplats
Hälgestad f sn   Bäcks fattighus fattighus Frugårds framväg framfartsväg
Hälgestad by   +Bäcks Tå backstugubebyggelse Frugårdsgärdet åker
Hälgestad f sn   +Capellans Bohlet bebyggelse Frugårdsgärdet åker
Hälgestad f sn   Centralen backstuga Frugårdsgärdet åker
*Helgestad förr marknadsplats /Se   Dala ställe hemmansdel Frugårdsvägen biväg
Hællestada, se Valstad sn   Dala Teodora stuga backstuga Främsta gärdet åker
Högevall f d gd /Se   Dalen lht Futtabiten, se Futtavallen Saknas
Kulla gr.?   Dammen arbetarbostad Futtaledet grind
*Kyrkbyn (=Valstad) by   Djurbergsdelen, se Djurbergsgården Saknas Futtaliden sluttning
Moarp gd:ar /Se   Djurbergsgården del av gård Futtaliden, se Kärraliden Saknas
Otterstorp by   Djurbergs stuga lht Futtavallen område
Otterstorp by   Djursberget backstuga Fyrkanten åkerlycka
Otersthorp Saknas   Djursbergs-Lottas stuga backstuga Fåglagårdsgärdet åker
Otterstorp by   Dyngevrån bebyggelse Fåramarken betesmark
Otterstorp Saknas   Döva-Finas stuga backstuga Galgabacken kulle med forngrav
??Otterstorp Saknas   Ekes torp benämning på Gladstorpet Galgabacken stundom namn på Stadsbacken
Otterstorp by   +Espäng , se Aspäng dagsverkstorp Gamla vägen benämning på Gamla Falköpingsvägens
Otterstorp by   Eves-Klasa stuga backstuga Gatorna, se Valstadsgatorna Saknas
Otterstorp by   Fattighuset, Gamla, se Fattigstugan Saknas Getabacken benämning på Mjölkaberget
Otterstorp by   Fattigstugan fattighus Getaryggen sandås
Otterstorp by   Fattigstugan ålderdomshem Getaryggen rullstensås
Otterstorp by   Fattigstugan, Gamla Saknas Gorsamossen Saknas
Otterstorp by   Fibelastugan, se Fibblastugan Saknas Gorsamossen, Lilla mosse
Otterstorp by, f.d. gd   Fiblagårdarna brukningsdelar Gorsamossen, Stora mossområde
Otterstorp by   Fiblagården bebyggelse Gorsan, se Stora Gorsamossen Saknas
Otterstorp by /Se   Fiblahusen, se Fiblastugan bebyggelse Gorsebäcken benämning på Svarterinnaren
Otterstorp by /Se   Fiblastugan backstuga Gorsemossen, Lilla mosse
Stockabäcken by /Se   Finestugan Saknas *Gorsemossen, Stora mosse
Storegården gd?   Fiskodlingen lht Gorseskifterna skiften
Tokatorp försv. beb.   Fogelbergs stuga backstuga Gorsevägarna vägar
Tokatorp försvunnen gård   Fogelbergstorpet dagsverkstorp Gorsevägen körväg
*Tokatorp Saknas /Se   Fogelbergstorpet benämning på Gladatorpet *Gorsorna? skogsmark
»tokathorp» Saknas   Foglagården torp Gorsorna område
Tokatorp nu försvunnen bebyggelse /Se   Foglagården arrendegård Gottland skogsäng
?Tokatorp försv gd   Folkabo by Gravagärdet åker
Valstad, se även *Kyrkbyn by   Folkabo hemman Grevagårds mark betesmark
Valstad by, sn   Folkabo bebyggelse Grevagårdsvägen framfartsväg
Valstad by   Folkabo gård bebyggelse Grunnevads allé allé
Valstad by, sn   Folkabo bebyggelse Grunnevadsskogen skogsområde
Valstad by   Folkabo Missionshus lht Grunnevads källor, se Ökällorna Saknas
Hvalstad kyrkby   Folkabo skola folkskola Grunnevadssjöarna benämning på Grunnevadssjön och Nedre sjön
Valstad by   Folkaboskolan folkskola Grunnevadssjön insjö
Hvalstad Saknas   Folkabo smedja smedja Grunnevads Tall skogsområde
Hvalstad Saknas   Folkabo station station Grunnevadvägen landsväg
Valstad samh.   Folkabotorpen dagsverkstorp Grushålan, se Valstadsgrushåla Saknas
Valstad samh.   Folka-Johana stuga backstuga Grushålegärdet åker
Hvalstad sn?   Folka-Mandas stuga backstuga Grytsfjöl åker
Valstad by, sn   Folkatorpet, se Folkes boställe Saknas Gråtarehålan sänka i åker
Hvalstad by, sn   Folkes boställe soldatboställe, nu lht Gråtarehålegärdet åker
Hvalstad sn?   Folkskolan, Gamla folkskola Grönelid skogsklädd sluttning
Valstad by, sn   Forsen soldattorp Grönelidvägen väg
Valstad by   Fredriksborg lht Guaberget gruskulle
Valstad förr tingsplats, by   Freka-Johannas stuga backstuga *Gudaberget? höjdsträckning
Valstad by   Fridhem lhter *Gudaberget? höjd
Hvalstads Saknas   Frugårdarna bebyggda brukningsdelar Gårdsgärdet åker
Valstad sn o by /Se   Frugården gård Gårdslyckan åkerlycka
Vedstaden område /Se   Frugården bebyggelse Gåsapölen dymosse
    Frugården, Nedre bebyggelse Gärdagårdsbiten åkerlycka
    Frugården, Övre bebyggelse Gärdagårdsbäcken bäck
    Fuglagården arrendegård Gärdagårdsgärdet åker
    Futtastugan, se Futtas stuga Saknas Gärdagårdsmarken betesmark
    Futtas stuga backstuga Gärdagårdsskogen skogsområde
    Futtes stuga Gärdena uppvid vägen åkrar
    Futt-Hilmas stuga stuga Gärdet intill trädgården åker
    Fåglagården arrendegård Gärdet mellan vägarna åker
    Fävillars stuga backstuga Gärdet närmast skogen åker
    Gamla affären diversehandel Gärdet på backen åker
    Gamle Folkes stuga, se Folka-Johana stuga Saknas Gärdet vid Bryggaregården åker
    Gamle Haltes stuga Saknas Gärdet vid Folkes åker
    Gamle Isaka stuga, se Isakastugan Saknas Gärdet vid grushålan åker
    Gamle Lövgrens stuga backstuga Gärdet vid Pumphuset åker
    Gamle Marinos stuga backstuga Gärdet åt Hedbergs åker
    Gamle Olssons stuga backstuga Gärdet åt Kymboholm åker
    Gamle Perses stuga backstuga Hagen beteshage
    Gamle Rydbergs stuga bostadshus Helga spång bro
    Gamlerättarns stuga benämning på Smedsstugan Hjulsberget berg
    Gamle Skattes stuga backstuga Holmagärdet åker
    Gamleskollärarns stuga bostadshus Holmagärdet åker
    Gamle skomakars stuga backstuga Hommans betesmark betesmark
    Gamleskomakars stuga, se Sköldes stuga Saknas Hommansgärdet åker
    Gamle Skorves stuga backstuga Hommansliden sluttning
    Gamleslaktars stuga lht Hopängen betesmark
    Gamlesmedens stuga backstuga Hovmansgårds grushåla grustäkt
    Gamle-Valstedts stuga, se Murars stuga Saknas Hovmansgårdsskiften skifte
    Gladatorpet dagsverkstorp Hulegårds grushåla grustäkt
    Glada änkans stuga stuga Hulegårdsskiften skifte
    Glades stuga lht Hulegårds äng ängsormåde
    Goodtemplaretomten byggnadstomt Hulegårdsängen, se Hulegårds äng Saknas
    Grabba-Lottas stuga stuga Hulgateliden sluttning
    Grana-Karla ställe lht, tidigare soldattorp Hundahålet sänka
    Granelund lht Hundahålsliden, se Slåttaliden Saknas
    Grans boställe soldatboställe, nu lht Huttlan åker
    Granskogs-Fredrika torp benämning på Kronetorpet +Hvalstads lid, se Sandliden Saknas
    Grava-Majas stuga backstuga +Hvalstads Stadzkulla, se Stadsbacken Saknas
    Grevagården gård Hålgateliden backe
    Grevagården bebyggelse Hångsdalagärdet åker
    Grevagårdsdelen hemmansdel Hångsdalagärdet åker
    Grunnevad gård Hångsdalakanalen kanal
    Grunnevad herrgård Hångsdalakorset korsning
    Grunnevad by Hångsdalamarken betesmark
    Grunnevad bebyggelse Hångsdalavägen benämning på Falköpingsvägen
    Grunnevadkvarnen, se Grunnevads kvarn Saknas Hångsdalavägen, se Bäckingavägen Saknas
    Grunnevads egendom, se Grunnevads säteri Saknas Hässleledet grind
    Grunnevads kvarn vattenkvarn Hässleskogen benämning på Grevagården och Storemoskiften
    Grunnevads säteri egendom Hässlet skogsområde
    Grunnevadstorpen dagsverkstorp Hästamarken, se Fåramarken betesmark
    Gustafsborg lht Hästaryggen borttagen kulle
    Gustavssons affär handelslht Hästasprängsliden stigning i Otterstorpavägen
    Gustavssons källare källare Hästhagen beteshage
    +Gårdagården Saknas Hästhagen beteshage
    Gärdagården gård Hästhagen betesmark
    Gärdagården mjölkvarn Hönsabacken, se Hönsakullen kulle med forngrav
    Gärdagården säteri Hönsahagen beteshage
    Gärdagårdens mejeri mejeri Hönsakullagärdet åker
    Gärdagårdens säteri egendom Hönsakullen kulle
    Gärdagårdstorpen dagsverkstorp Hönsakullen odlad kulle
    Gärdagårdstorpet dagsverkstorp Hönsakullen kulle
    Gärdhem lht Hönsakullen kulle
    Haga handelslht Hönsakullen kulle
    Hagabacken dagsverkstorp Hönsakullen, se Storegårds kulle Saknas
    Haga-Johana stuga dagsverkstorp, senare backstuga Hössnaberget sandkulle
    Hagatorp dagsverkstorp Idrottsplanen idrottsplats
    Hagatorpet dagsverkstorp Idrottsplatsen, se Idrottsplatsen Saknas
    Hagen dagsverkstorp, senare backstuga Isakaapeln äppelträd
    Hagströms stuga backstuga Isaka lönn lönn
    Halte Johannesa stuga, se Johannesa stuga Saknas Johannesalyckan åkerteg
    Handelsboden, se Gamla affären lht Johannesaåkern, se Johannesalyckan Saknas
    Hantesas stuga, se Hantes stuga Saknas Jonagärdet åker
    Hantes stuga backstuga Jonalyckan åkerteg
    Helgestad lht Jona mosse mosstråk
    +Heligestad marknadsplats Jungmarkerstenen stenblock
    Hildura stuga lht Järnvägen benämning på Tidaholmsbanan
    Holma lht, äldre soldatboställe Järnvägsbron bro
    Holmagårdarna hemmansdelar Jönköpingsvägen landsväg
    Holmagården bebyggelse Jönköpingsvägen, Gamla benämning på Otterstorpavägen
    Holmbäckes stuga bebyggelse Karskeberg binamn på Djursberget
    Holmen, Lilla bebyggelse Kjellbergsliden sluttning
    Holmen, Stora bebyggelse Klingabacken åker
    Hovmansgården bebyggelse Klingabäcken bäck
    Hulegårdarna bebyggelse Klockarejorden jordområde
    Hulegården gård +Knektalyckan åkerlycka
    Hulegården bebyggelse Kohagaskifterna del av Kohagen
    Hulegården, Lille bebyggelse Kohagen beteshage
    Hulegården, Store bebyggelse Kohagen äldre betesmark, nu åker
    +Hwalstada stompn, se Prästbolet Saknas Kohagen, se Komarken betesmark
    +Hvalstad, se Valstad by och socken Komarken betesmark
    Högevall gård Ko mosse mosse
    Högevall enstakahemman Ko mosse mosse
    Isakastugan backstuga Koungskullen bortodlat röse
    Isakes stuga Saknas Konungskullsliden sluttnig
    Johanatorpet dagsverkstorp Korsgårdsbiten åkerteg
    Johannesa stuga backstuga Korsgårdsgärdet åker
    Johannesastugan backstuga Korsgårds led, se Korskaledet Saknas
    Johannesa torp dagsverkstorp Korsgårds mark betesmark
    Jona på Kärret dagsverkstorp Korsgårdsmarken, se Korsgårds mark Saknas
    Jona på Mon, se Jona på Kärret Saknas Korskaledet grind
    Julle Ljungströms stuga, se Ljungströms stuga Saknas Korskamarken, se Korsgårds mark Saknas
    Järnvägsstationen, se Folkabo station Saknas Korsled korsvägen
    Kajsholmen lht Korsledet, se Röda ledet Saknas
    Karlslund lht Korsvägagärdet åker
    Karlsro lht Korsvägagärdet åker
    Karska-Lottas stuga, se Karskes stuga Saknas Kotrumman tunnel
    Karskastugan, se Karskes stuga Saknas Kronalyckan, se Kronelyckan Saknas
    Karskes stuga backstuga Kroneberget gruskulle
    Kjellbergs-Annas stuga backstuga Kronebergsliden sluttning
    Kjellbergsdelen, se Kjellbergsgården Saknas Kronelyckan åker
    Kjellbergsgården del av hemman *Kronoberget? skogsklädd höjd
    +Kjerr, se Kärr bebyggelse *Kronobergsliden backe
    Klasa på Skedet, se Eves-Klasa stuga Saknas Kruneberget höjd
    Klinga-Mandas stuga, se Klingastugan Saknas Kullabacken kulle
    Klingastugan torpstuga Kullagårdsgärdet åker
    Klingatorpet dagsverkstorp Kullagårdsskiften skogsskifte
    Klintes Frugård bebyggelse Kullagärdet åker
    Kloa, se Kloars-Lottas stuga o. Bierhallerna Saknas Kullagärdet åker
    Kloars-Lottas stuga backstuga Kullagärdet åker
    Klockaregården gård Kullagärdet åker
    Klockaregården bebyggelse Kullatorpet åkerlyckor
    Klocke-Johannas stuga backstuga Kullen kulle med forngrav
    +Knäppet backstuga Kungsgärdet åker
    Komministerbostaden lht Kungskullen höjd och åker
    +Komministerbostället,se Otterstorp Bryggaregården Saknas Kungsliden, se Konungskullsliden Saknas
    Korsgården bebyggelse Kvarnabäcken benämning på Valstadsbäcken
    Korskes stuga backstuga Kvarnadammen hålldamm
    Korsväga-Johannas stuga stuga Kvarnagärdet åker
    Krogen backstuga med lönnkrog Kvarnavägen väg
    Krogen, se Bierhallerna Saknas Kvarndammen, se Nedra sjön Saknas
    Kroneberget dagsverkstorp Kymbobäcken bäck
    Kronetorpet dagsverkstorp Kymbokanalen, se Kymbobäcken Saknas
    +Kronoborg dagsverkstorp Kymbovägen landsväg
    Krunebergars stuga backstuga Kyrkedammen damm
    Kruneberget torp Kyrkerör, se Kyrkeröret Saknas
    Krunebergstorpet dagsverkstorp Kyrkeröret borttaget röse
    Kulars stuga backstuga Kyrkevägen landsväg
    Kule-Stavas stuga backstuga Kyrkevägen, se Gamle krykevägen Saknas
    Kule-Svenna stuga backstuga Kyrkevägen, Gamle väg
    Kullagården gård Kyrkogården, se Valstads kyrkogård Saknas
    Kullagården bebyggelse Kålgårdslandet åkertäppa
    +Kullatorp dagsverkstorp Källarebacken kulle
    Kullatorpen bebygggelse Källarekullen kulle
    Kullatopet, se Södra Kullatorpet Saknas Källegårds betesmark betesmark
    Kullatorpet, Norra dagsverkstorp Källegårdsbiten åker
    Kullatorpet, Södra dagsverkstorp Källegårdsmarken betesmark
    +Kullen dagsverkstorp Källegårdsskabban skifte
    Kuskes stuga backstuga Källegårdsskiften skifte
    Kvarnatorpet torplägenhet Källegårdsvägen väg
    Kvarnen, se Bäckastrands kvarn Saknas Käringens Hässle Saknas
    Kvarnudden lht Kärragärdena åkerområde
    Kyrkan, se Valstads kyrka Saknas Kärragärdet åker
    Kyrkoherdebostället, se Prästbolet Saknas Kärraliden sluttning
    Kyrkängen lht Kärramossen odlat mossområde
    Käckatorpet, se Rotes boställe Saknas Kärravägen väg
    Käckes stuga backstuga Kärren kärrartad mark
    +Källebacken torp eller backstuga Kärren mossområde
    Källedal f.d. soldatboställe, nu friköpt lht. Kärrerna mossområde
    Källegården bebyggelse *Kättils mosse? mosse
    Källénstorpet bebyggelse Kättils mosse mosse
    Kärr gd Ladugårdsgärdet åker
    Kärres stuga backstuga Ladugårdsgärdet åker
    Kärret dagsverkstorp Ladugårdsgärdet åker
    Kärret dagsverkstorp Ladugårdsgärdet åker
    Larsinges stuga backstuga Ladugårdsgärdet åker
    +Ledsgården dagsverkstorp Ladugårdsgärdet åker
    +Ledsgårdstorpet dagsverkstorp Ladugårdsgärdet åker
    Lidatoppen lht Ladugårdsgärdet åker
    Liljestugan backstuga Ladugårdsgärdet åker
    Lillegården gård Ladugårdsgärdet åker
    Lillegården bebyggelse Ladugårdsgärdet åker
    Lillehomen, se Holmen, Lilla Saknas Landsvägsgärdena åkrar
    Lille-Pukegården, se Pukegården, Lille Saknas Landsvägsgärdet åker
    Lindgrens stuga backstuga Landsvägsgärdet åker
    Lindkvistes stuga benämning på Skomakarestugan Landsvägsgärdet åker
    Livstids-Pera stuga, se Prästa-Pers stuga Saknas Lansaledet grind
    Ljungströms stuga backstuga Ledet i Korsgårds mark, se Korskaledet Saknas
    Lottas på Djursberget, se Karskes stuga Saknas Ledsängarna åkertegar
    Lottas stuga, se Folka-Mandas stuga Saknas Lekeplanen lekplan
    Lottas stuga, se Karskes stuga Saknas Leran, Första åker
    Lubbas stuga backstuga Leran, Nedersta åker
    Lubba-Tildasstuga, se Lubbas stuga Saknas Lerbacken kulle
    Lubbes stuga stuga Lerorna åkrar
    Lumpe-Manes torp dagsverkstorp Lersnipaängen ängsområde
    Lund hemmansdel Lersnipen åker
    Lunda-Idas stuga bostadshus Lertaget byallmänning för lertäkt
    Lunda-Karla stuga bostadshus Lertaget allmänning för lertäkt
    Lundars stuga, se Lunda-Karla stuga Saknas Lidatoppen del av Skomareliden
    Lundbergs stuga, se Gamleskollärarns stuga Saknas Lidatoppen del av Valstadliden
    Lurkes stuga, se Sketlurkes stuga Saknas Lillafalan åkerområde
    Lustastugan stuga Lillagärdet åker
    Lustastugan backstuga Lillakällan kallkälla
    Lustes stuga, se Lustastugan Saknas Lillalyckan benämning på Molyckorna
    Lycketorpet dagsverkstorp Lille biten del av Bockshultagärdena
    Lyckholmen bebyggelse Lilleholmabron bro
    Långholmen lht Lilleholma gärde åker
    Långholmen, Gamla backstuga Lilleholma mark betesmark
    Lövbacken backstuga Lilleholma äng ängsområde
    Magasinet, se Sockenmagasinet Saknas Lillemon skogsmark
    Majas stuga backstuga Lillemon del av Otterstorpamon
    Manes Johana torp, se Lumpe-Manes torp Saknas Lillemoskiften skifte
    Manes torp, se Lumpe-Manes torp Saknas Lillemoskifterna skiften
    Marinos boställe soldattorp, lht Lillemoskiftet skogsområde
    Mejeriet, Gamla lht Lillesjön sjö
    Mellomgårdarna bebyggelse Lillholmabron, se Lilleholmabron Saknas
    Mellomgården gård Lindkvistabacken höjdområde
    Mellomgården gård Ljungkullen kulle
    Mellomgården bebyggelse Ljungströmsbackarna kullar
    Mellomgården bebyggelse Ljungströmsbitarna åkertegar
    Mellomgården bebyggelse Ljungströmsdungarna, se Ljungströmsbackarna Saknas
    Mellomgården, Lille bebyggelse Ljungströmsgärdet åker
    Mellomgården, Stora bebyggelse Ljusberget, se Djursberget Saknas
    Millomgården bebyggelse Lundabackarna kullar
    Missionshuset äldre missionshus, nu ödestuga Lundabackarna åkerteg
    Missionshuset, se Folkabo Missionshus Saknas Lundabacken åker
    Moarp gård Lundbergs trädgård, se Klockarejorden Saknas
    Moarp enstakahemman Lurkaåkern åkerteg
    Moarpagårdarna brukningsdelar Lustabacken kulle
    Moarpaskolan småskola Luståkern åker
    +Molyckan dagsverkstorp Lyckan åker
    Mon backstuga Lyckholmabiten åkerteg
    Mossagården torp Lyckholma framfartsväg väg
    Mossagården äldre dagsverkstorp, nu arrendegård Lyckholma mo del av Bäckingamon
    Mostugorna backstugor Långaberget ås
    Munka-Tildas stuga backstuga Långaberget rullstensås
    Munkes stuga backstuga Långa gärdet åker
    Murars stuga backstuga Långa remsan åker
    Månssons stuga backstuga Långdraget åker
    Mårtenssons smedja smedja Långåsen åsrygg
    Mårtenssons stuga lht Magasinsgärdet åker
    +Mällangården gårdar Mannesskiften, se Prästgårdsskiften Saknas
    Nedan lht Mansåsen åsrygg
    Nere-Frugården bebyggelse Markabacken kulle
    Nerängarna torpställe Markabäcken bäck
    +Nerängen dagsverkstorp Markadreven fädrev
    Nisa-Karla torp dagsverkstorp Markadreven fädrev och åkerväg
    Nisa-Sofis stuga backstuga Markagärdet åker
    Nisesas stuga backstuga Markagärdet åker
    Nolgården gård Markagärdet åker
    Nolgården bebyggelse Markagärdet åker
    Nolgården bebyggelse Markagärdet åker
    Nybo arbetarbostäder Markagärdet åker
    Nyborg lht Markagärdet åker
    Nydala lht Markagärdet åker
    Nyhem backstuga Markagärdet åker
    Nyhem soldattorp, nu friköpt lht Markaledet grind
    Nyhemmet backstuga Markakällan kallkälla
    Nylund lht, avs. Markalyckan åker
    Nysäter lht Markavägen åkerväg
    +Närket torp eller backstuga Marken betesmark
    Närängarna torp Marken betesmark
    Närängarna dagsverkstorp Marken, Lilla betesmark
    Närängstorpen dagsverkstorp Marken, Stora betesmark
    Nöten bebyggelse Mellanbiten åker
    Olandera stuga lht Mellanvägen åkerväg
    Olssons stuga backstuga eller arbetarbostad Mellombäcken kulle
    Otterstorp by Mellombäcken bäck
    Otterstorp by Mellomgårdsliden sluttning
    Ottterstorp by Mellomgårdsskifterna skiften
    Otterstorp by Mellomgärdena åkrar
    Otterstorp bebyggelse Mellomgärdet åker
    Otterstorp bebyggelse Mellomgärdet åker
    Otterstorpabyn by Mellomgärdet åker
    Otterstorpagårdarna gårdar Mellomgärdet åker
    Otterrstorpa Prästgård komministerboställe Mellomgärdet åker
    Patronsas stuga, se Patrons stuga Saknas Mellomgärdet åker
    Patrons stuga backstuga Mellomgärdet åker
    Pekela stuga, se Dala Teodora stuga Saknas Mellomgärdet åker
    Peper-Alles stuga stuga Mellomgärdet åker
    Pera i Valstad, se Prästa-Pera stuga Saknas Mellomgärdet åker
    Pera källare källare Mellomgärdet åker
    Pera stuga, se Prästa-Pera stuga Saknas Mellomgärdet, Andra åker
    Perses stuga, se Gamle Perses stuga Saknas Mellomgärdet, Första åker
    Perssons torp dagsverkstorp Mellomgärdet, Tredje åker
    Polisens stuga stuga Mellomvägen äldre benämning på Mellanvägen
    Prostegården äldre benämning på Prästbolet Milastenen milsten
    Prästa-Pera stuga bostadshus Missunna åker
    Prästatorpen bebyggelse Mjölkaberget höjd
    Prästbolet kyrkoherdeboställe Mjölkaberget kulle
    Prästbolet kyrkoherdeboställe Mjölkabergsgärdet åker
    Prästegårdarna bebyggelse Moarna benämning på Bäckingamon
    Prästegården, se Prästbolet Saknas Moarpa allé planterad allé
    Prästegården binamn på Bryggaregården Moarpabron bro
    Prästgården gård Moarpa mark betesmark
    Prästgården komministerboställe Moarpavägen framfartsväg
    Prästgården i Otterstorp komministerboställe Moaskifterna skiften
    Puckgården Saknas Moavägen landsväg
    Pukegårdarna hemman Moavägen, se Kärravägen Saknas
    Pukegården gård Mobackarna kullar
    Pukegården bebyggelse Molyckorna åkerlyckor
    Pukegården säteri Mon, se Bäckingamon Saknas
    Pukegården, Lille hemmansdel Mon, se Lyckholma mo Saknas
    Pukegården, Store hemmansdel Mon, Nedre delar av Bäckingamon
    +Qwarnetorpet kvarn och torp Mon, Övre dela av Bäckingamon
    Risatorpet dagsverkstorp Moskifterna gårdar
    Rises torp dagsverkstorp Mossategarna åkertegar
    +Rosenholt torp Mossen sank betesmark
    Rotabostället, se Rotes boställe Saknas Mossen åkerområde
    Rotatorpet, se Rotes boställe Saknas Mossen betesmark
    Rotes boställe soldatboställe, lht Movägen, se Kärravägen Saknas
    Rotes i Grushålan stuga Munkaledet grind
    Rotes stuga backstuga Munkaliden sluttning
    Rödstuges torp dagsverkstorp Månssonsgärdet åker
    Sakta-Karla stuga backstuga Nedre sjön utdikad sjö
    Sandlid backstuga Neremon åkerområde
    Sandlidskolan småskola Nerängarna, se Närängarna Saknas
    Sandströms stuga backstuga Nerängsgärdet åkerlycka
    Sandströmstorpet bebyggelse +Nohlfalan ängsområde
    +Sandvik lht Nygårdsgärdena åkrar
    Sandviken lht Nygårdsgärdet åker
    Sandåsen lht Nygårdsgärdet åker
    Schermansskolan skola Nymans kulle kulle
    Sevagården gård Nyodlet åker
    Seva-Johana torp dagsverkstorp Närängarna ängsområde
    Seves torp, Seva-Johana torp Saknas Närängen ängsområde
    Sibirien hemmansdel Närängsgärdena benämning på Närängarna
    Sibiritorpet förr dagsverkstorp Närängsgärdet åker
    Simmes torp dagsverkstorp Närängsvägen skogs- och åkerväg
    Sjudelarna bebyggelse Närängsvägen åkerväg
    Sjöbo dagsverkstorp Nötagärdet åker
    Sjöstaden backstugor Nötarsbacken kulle
    Sjövik lht Nötarsgärdet åker
    Skarpbo torp Nötarsliden sluttning
    Skarpbo dagsverkstorp, nu arrendegård Nötars mark betesmark
    Skattegården gård Nötes sten stenhäll, takblock från gånggrift e.d.
    Skattegården bebyggelse Offerstenen flyttblock
    Skattegården bebyggelse Ormakullen kulle
    Skattegårds smedja smedja Otterstorpabron bro
    Skatt-Augusta stuga backstuga Otterstorpabron, Gamla landsvägsbro
    Skattes stuga Saknas Otterstorpabäcken del av Bäckingabäckens loppa
    Skedet lht Otterstorpamon skogområde
    +Skeet torp Otterstorpasjön insjö
    Sketlurkes stuga, se Johannesa stuga Saknas Otterstorpaskogen skogsområde
    Skinnaregården gård Otterstorpavägen landsväg
    Skinnaregården bebyggelse +Ottertorps lid benämning på Kronebergsliden
    Skogshyddan lht Otterstorpssjön sjö
    Skollärarevillan stuga Otterstorpsskogen skog
    Skomakare-Bedas stuga benämning på Skomakarestugan Oxahagen beteshage
    Skomakare Lövgrens stuga bostadshus Oxamarken betesmark
    Skomakarestugan backstuga Oxhagen betesmark
    Skomakars stuga backstuga Patronebackarna skogsklädda kullar
    Skorvastugan bostadshus Patronehålan håla med källa
    Skorves stuga backstuga Patrons åker
    Skorves torp, se Bengtatorpet Saknas Patrons håla, se Patronhålan Saknas
    Skrik-Annas stuga stuga Pera hässle skogsskifte
    Skräddaregården gård Pera slätt åker
    Skräddaregården bebyggelse Perssonsbackarna kullar
    Skräddare Hagströms stuga backstuga Perssonsgärdet åker
    Skräddars stuga lht Perssonslyckan åker
    Skultabyggningen bostadshus, nu öde Pinan åker
    Skultagårdarna bebyggda brukningsdelar Pinan åkerteg
    Skultagården gård Pinan åker
    Skultagården bebyggelse Pinejämnan åker
    Skultagårdsbyggningen, se Skultabyggningen Saknas Porsgårdslyckan åkerlycka
    Skultagårdsstugan, se Skultabyggningen Saknas Prästamarken, se Prästagårds mark Saknas
    Skulta-Karla stuga, se Valla-Fransa stuga Saknas Prästaskedet, se Prästegårdsskogen Saknas
    Skultastugan, se Skultabyggningen Saknas Prästaskiften skifte
    Sköld-Andersa stuga, se Sköldes stuga Saknas Prästaskogen, se Prästaskiften Saknas
    Sköldes stuga backstuga Prästaskogen, se Prästegårdsskogen Saknas
    Sleka-Lottas stuga backstuga Prästavägen skogsväg
    Slekas stuga, se Sleka-Lottas stuga Saknas Prästegårdsbacken, se Valstadsbacken Saknas
    Smed-Karla stuga backstuga Prästegårdsdungen, se Prästegårdsparken Saknas
    Smed-Majas stuga, se Gamlesmeds stuga Saknas Prästegårdsmark betesmark
    Smedsas stuga, se Gamlesmedens stuga Saknas Prästegårdsmarken, se Prästegårds mark Saknas
    Smedstorp dagsverkstorp Prästegårds moskifte skifte
    Smedstugan, se Gamlesmedens stuga Saknas Prästegårdsparken lundäng
    Smedstugan bostadshus Prästegårdsskiften skifte
    Smedstugan i Bäck backstuga Prästegårdsskogen skogsområde
    Smittastugan backstugan Prästegårds Storemoskift skifte
    Smittes stuga, se Smittastugan Saknas Pukegårds backe, se Mjölkaberget Saknas
    Småskolan småskola Pukegårds floge damm el floge
    Småskolan, Gamla, se Valstads småskola Saknas Pukegårds mark betesmark
    Småskolan på Valstads Bredinge, se Bredingen Saknas Pölen utdikad vattensamling
    Sockenmagasinet sädesmagasin Rabygärdet åker
    Solbacka lht Raby källor källor
    Solhem lht Rabymarken, se Källegårdsmarken Saknas /Se
    Solhem lht Rabymarkerna betesmarker
    Solliden lht Rabyvägen åkerväg
    Spele-Larsa stuga backstuga Rackarelyckan åker
    Spånga-Tildas stuga backstuga Remsan åkerteg
    Spången bebyggelse Risagärdet åker
    Spånges stuga, se Spånga-Tildas stuga Saknas +Rorkagärdet åker
    Stallars stuga backstuga Rödaled, se Röda ledet Saknas
    Starka-Karlssons stuga, se Starkastugan Saknas Röda ledet grind
    Starkastugan bostadshus Röragärdet åker
    Stationen, se Folkabo station Saknas Röräckran åker
    Stendalen dagsverkstorp Röräekraåkrarna åkrar
    Sterns boställe äldre soldatboställe, nu lht Saktalyckan åker
    Sterns ladugård ladugård Sandbacken kulle
    Storegårdarna bebyggda hemmansdelar Sandgärdet åker
    Storegården gård Sandgärdet åker
    Storegården bebyggelse Sandgärdet åker
    Storegården bebyggelse Sandgärdet åker
    Storeholmagården bebyggelse Sandgärdet åker
    Storeholmen bebyggelse Sandhålan sandtäkt
    Store-Pukegården, se Pukegården, Store Saknas Sandliden sluttning
    Storholmen hemmansdel Sandskål skogsområde
    Storskolan folkskola Sandskålsbackarna kullar
    Storskolan, Gamla folkskola Sandtaget sandtäkt
    Stutaforsen kvarn Sandtaget, se Bäcks sandtag Saknas
    Svantaladugården ladugårdsbyggnad Sevabacken åkerteg
    Svarve-Karla stuga stuga Sevabäcken bäck
    Svarve-Karla stuga stuga Sevalyckan åkerlycka
    Svarves stuga, se Svarve-Karla stuga Saknas Sevamarken betesmark
    Svenna i Otterstorp, se Grana-Karla ställe Saknas Sibirimarken äldre betesmark, nu skogsbevuxen
    Svenna på Skedet, se Munkes stuga Saknas Sibirivägen, se Birgera väg Saknas
    Svenna-Stavas stuga backstuga Sibirivägen, Gamla väg
    Svensborg lht Simmabackarna kullar
    Svärdes stuga dagsverkstorp, senare backstuga Simmabacken åkerområde
    Sävagården bebyggelse +Siortan åkerteg
    +Sörtorpet dagsverkstorp Sjöbäckabron bro
    Telefonen backstuga Sjöbäcken bäck
    Telefonstationen stuga Sjöbäcken benämning på Otterstorpasjöns avlopp
    Tokarp Saknas Sjögärdena benämning på Sjögärdet
    Tokatorp bebyggelse Sjögärdet åker
    Tokatorp, se 10 Grunnevad Saknas Sjögärdet åker
    Toppars stuga, se Toppaskräddarns stuga Saknas Sjögärdet, Andra åker
    Toppa-skräddarns stuga bostadshus Sjögärdet, Första åker
    Toppastugorna backstugor Sjögärdet, Tredje åker
    Toppa-Villes stuga, se Toppa-skräddarns stuga Saknas Sjögärdsbitarna skiften
    Toppen lht Sjögärdsmossen mosse
    Torpet soldatboställe Sjögärdsskogen skogsområde
    +Torsbo kvarn Sjöhagen beteshage
    Tussa-Karla stuga, se Tussastugan Saknas Sjölyckorna åkertegar
    Tussastugan backstuga Sjöstadsgärdet åker
    Tå-Hannas stuga backstuga Sjövattnet vattningsplats
    Tån, se Bäckingatån Saknas Sjövägen väg
    Valatorpet benämning på Södra Kullatorpet el. Kullatorpet Skabba, se Skabborna kärrartat område
    Valla-Fransa stuga backstuga Skabban ängsområde
    Valla-Fransa stuga backstuga Skabbegärdet åker
    Valstad by och socken Skabbemossen mosse
    Valstad kyrkby Skabbevägen körväg
    Valstad kyrkby Skabborna mosse
    Valstad bebyggelse Skabborna kärrartat område
    Valstad bebyggelse Skabborna ängsområde och mosse
    Valstad bebyggelse Skalabackarna, se Skalaberget Saknas
    Valstad bebyggelse Skalaberget höjd
    Valstadbyn by Skalaberget bergshöjd
    Valstadsgårdarna gårdar Skalaberget åker
    Valstads fattighus, se Fattigstugan Saknas Skalabergsbackarna berg
    Valstads folkskola folkskola Skalabergsvägen väg
    Valstadskvarnen mjölkvarn Skarpbogärdet åker
    Valstads kyrka sockenkyrka Skattajorden åkerteg
    Valstadsmedens stuga, se Gamlesmedens stuga Saknas Skattaliden sluttning
    Valstadssmedjan smedja Skattaliderna sluttningar el. lider
    Valstads Prästgård kyrkoherdebostaden Skattegårdsgärdet åker
    Valstads småskola, se Småskolan Saknas Skattegårdsgärdet åker
    Valstadtorpen dagsverkstorp Skattegårdsgärdet åker
    Valstedtes stuga, Murars stuga Saknas Skattegårdsgärdet åker
    Vibergstorpet dagsverkstorp Skattegårdsvägen del av Källegårdsvägen
    Vilhelma stuga, se Toppaskräddarns stuga Saknas Skedesbiten åker
    Villa Tuna lht *Skedet skogsmark
    Vrågården bebyggelse Skedet Saknas
    Ålderdomshemmet fattighus Skifterna åkertegar
    Älgastugan backstuga Skogsgärdet åker
    Älges stuga, se Älgastugan Saknas Skogshemmavägen åkerteg
    +Ängabo dagsverkstorp Skogsvägen väg
    Äspäng dagsverkstorp Skoleliden lid
    Över-Frugården bebyggelse Skoleträdgården trädgård
      Skoleträdgården, Gamla, se Klockarejorden Saknas
      Skoljorden allmänning
      Skomakrebacken höjdområde
      Skomakarebacken åker
      Skomakareliden sluttning
      Skomakarelyckan plats inom allmänning
      Skorves grustag grustäkt
      Skråmmen betesmark
      Skräddaregärdet åker
      Skultagårdsgärdet åker
      Skultagårdshålan, se Svenna grushåla Saknas
      Skultagårdsskiften skiften
      Skultagårds äng ängsområde
      Skällmad madäng
      Skövdevägen väg
      Skövdevägen, Gamla, se Skrödevägen och Dimbovägen Saknas
      Slåttaliden sluttning
      Slätten åker
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedjegärdet åker
      Smedlyckan åker
      Smedslätten åker
      Småbackarna kullar
      Spetalen beteshage
      Spångagärdet åker
      Spångagärdet åker
      Spångagärdet åker
      Spångamarken benämning på Hästhagen
      Spångatomten förvildad trädgård
      Stadsbackagärdet åker
      Stadsbackagärdet åker
      Stadsbackagärdet åker
      Stadsbacken kulle
      Stadsgärdet åker
      Stallberget åsrygg
      Stallyckan åker
      Starkabacken åker
      Stationsgärdet åker
      Stationskällorna källor
      Stationsparken lövskogsplantering
      Stationsvägen väg
      *Stavsbacken? kulle
      Stavsbacken, se Stadsbacken Saknas
      Stengärdet åker
      Stengärdet åker
      Stenstolparna grindstolpar
      Sternalyckan, se Sjöstadsgärdet Saknas
      Stolpagärdet åker
      Stolpagärdet åker
      Stolpagärdet åker
      Stolpagärdet åker
      Storafalan åkerområde
      Storakällan kallkälla
      Storalyckan del av Molyckorna
      Storebacka håla grustag
      Storebacke gruskulle
      Store backen gravkulle med grustag
      Store biten del av Bockhultagärdena
      Storegårds kulle kulle med forngrav
      Storegårdsliden, se Bäckingaliden Saknas
      Storegårdsskiften skifte
      Storeholmavägen framfartsväg
      Store kanalen benämning på Bäckingabäckens lopp
      Store kanalen kanal
      Storemon skogsmark
      Storemon barrskogsområde
      Storemoskiften skifte
      Storemoskifterna skiften
      Storemoskiftet barrskogsområde
      Store mossen mossområde
      Storesjön sjö
      Store stenen flyttblock med skålgropar
      Store vägen benämning på Kymbovägen
      Storholmagärdet åker
      Stugegärdet åker
      Suntaksvägen del av Gamla Tidaholmsvägen
      Svarterinnaren bäck
      Svarterinnaren bäck
      Svenna grushåla grustäkt
      Svennaliden sluttning
      +Svärdtomten åkerlycka
      Sävagårds mark, se Sevamarken Saknas
      +Södra gärdet åker
      Söjavägen väg
      Sörmarkerna benämning på Storemon
      Taket åkerteg
      Tallen, se Tallskogen Saknas
      Tallskog tallskogområde
      Tidahomsbanan järnvägslinje
      Tidaholmsvägen, Gamla landsväg
      Tidaholmsvägen, Nya landsvägsförbindelse
      +Tingbergsgärdet åker
      Tingshagen åker
      Tingshagen hagmark och åker
      Tokarpagärdet åker
      Tomterna åker
      Toppen del av Valstadsbacken
      Toppenskall åsrygg
      Torparejorden åkerområde
      +Torparelyckan åkerlycka
      Torparelyckorna åkerlyckor
      Torparemarken benämning på Valamarken
      Torparevägen väg
      Torvmossen mosse
      Torvmossen torvtäkt
      Torvtaget mosse
      Trappeliderna sluttning
      Tredje gärdet ifrån vägen åker
      Trehörningen granskogsområde
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Tresnippen åker
      Trestenarör gränsmärke
      Triangeln åker
      Trindtan åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Tussahålan sandhåla el. sandtäkt
      Tålyckan äng, tidigare åker
      Tån område
      Upparste gärdena åkrar
      +Utängarne ängsområde
      Valamarken betesmark
      Valldreven åkerteg och fädrev
      Valldreven väg eller drev
      Valpakällan käll
      Valpakällan källa
      Valpaledet grind
      Valstadbacken sluttning
      Valstadbäcken bäck
      Valstadgatorna landsväg
      Valstadkorset vägskäl
      Valstadgärdena åkerområde
      Valstadliden sluttning
      Valstads backe, se Stadsbacken Saknas
      Valstads Bredinge område
      Valstadsbäcken bäck
      Valstads grushåla grustäkt
      Valstads korsväg, se Valstadskorset Saknas
      Valstads kyrkogård begravningsplatsen
      Valstads pott håla med vatten
      Valstads sandlid, se Sandliden Saknas
      Valstads sandtag sandtäkt
      Valstads Skede, se Skedet Saknas
      Valstads tå område
      Valstadvägen landsväg
      Vibergsbacken backsluttning
      Vrågårds kulle gravkulle
      Vrågårds mark betesmark
      Vrågårds mosse mossområde
      Vrågårds äng ängsområde
      Vägagärdet åker
      Vägagärdet åker
      Välpaledet benämning på Valpaledet
      Vättaksterrassen terrassbildning
      Vättaksvägen landsväg
      Vättaksvägen väg
      Åkern bakom Ekebacken åkerteg
      Åkern på Skedet åker
      Ållen åker
      Ån del av Valstadsbäcken
      Ånnagärdet åker
      Ånnasjön insjö
      Åsagärdet åker
      Åsagärdet åker
      Åsagärdet åker
      Åsamarken betesmarken
      Åsarna höjdsträckning
      Ängabiten åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängen, se Skultagårds äng Saknas
      Ängsgärdet åker
      *Ökällorna? källor
      Ökällorna källor
      Övre sjön sjö

  ^  

Skaraborgs läns socknar m.m.