ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Styrnäs socken : Ångermanlands mellersta domsagas tingslag : Västernorrlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 132 Naturnamn : 619 Bebyggelsenamn : 262 Naturnamn : 763
Skiörnes, se Styrnäs sn »abborkiernberget», se Goddagatoberget berg Styrnäs sn sn Abborrtjärnen tjärn
Styrnäs sn »abbor kullen», se Abborrtjärnskullen berg Styrnäs sn Abborrtjärnen tjärn
Styrnäs sn /Se Abbortierna, se ?Slåttmyryjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn sjö
Styrnäs sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnbäcken avlopp
Styrnäs sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnbäcken avlopp
Styrnäs sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnkullen berg
Styrnäs socken *Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnpussen myrpuss
Styrnäs sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Aldersvedjebacken backe
Styrnäs sn *Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Allmänningen allmänning
Styrnäs sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Andersrå slåtter
Styrnäs sn Abborrtjärnen, se Lo-Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Anna-Lisas hägnen bete
Styrnäs sn Abborrtjärnpussen tjärn Nummerförteckning förteckning Ars myran myrlänt mark
Styrnäs sn Abborrtjärnpussen tjärn Nummerförteckning förteckning Asjmyren vik
Skörnäs sn Abborrtjärnskullen berg Nummerförteckning förteckning Asjmyren myr
Styrnäs sn Abborrtjärnskullen berg Nummerförteckning förteckning Avskottsberget berg
Styrnäs sn Aldersvybacken skogsbacke /Se Nummerförteckning förteckning Baggböle inhägnad
Styrnäs sn Andersrå inhägnad /Se Nummerförteckning förteckning Bandriset skog
Styrnäs sn Bassens Hägnen betesmark /Se Nummerförteckning förteckning Bandriset skogsmark
Styrnäs socken /Se Bandrishällan berghäll Nummerförteckning förteckning Bandrishöjden bergshöjd
Styrnäs socken /Se Bandrishöjden höjd Nummerförteckning förteckning Bandrisvägen gångstig
Styrnäs sn /Se Biörsiöberge, se Björnsjöberget berg Sagesmän förteckning Bandrisvägen väg
Styrnäs sn /Se Biörsiöbergrå, se *Björnsjökullrå råmärke Sagesmän förteckning Barktjärnbetet bete
Styrnäs sn /Se Björnmyran ägomark Sagesmän förteckning Bassens hägnen utlagd
Styrnäs sn /Se Björnsjökullen berg Sagesmän förteckning Bastubacken bergkulle
Styrnäs sn /Se Björnsjökullen höjd Sagesmän förteckning Bastubacken vägbacke
Styrnäs sn /Se *Björnsjökullrå råmärke Sagesmän förteckning Bastuholmen strandremsa
Styrnäs sn /Se Bladmyran myr Styrnäs socken Bergsgården inägor
Styrnäs sn /Se Bladrået sank mark Styrnäs sn Bergtjärn sjö
Styrnäs sn /Se Bolandsbäcken bäck Styrnäs sn Bergtjärnsbäcken avlopp
Styrnäs sn /Se Bolandshägn slått /Se Styrnäs socken Björngärdan bete
Styrnäs sn /Se Bolanshägn slått /Se Styrnäs socken Björnmyren myr
Styrnäs sn /Se Bolandshägnarna inhägnad /Se Styrnäsfåren inbyggarbeteckning Björnmyren slått
*Aspenäs Saknas Bolandskälen odlad skogsslåtter /Se Viättknärrar inbyggarbeteckning Björnmyren myr
*Aspnäs förr, »utäng» Bolandskälen odlad skogsslåtter /Se Adolfshem, se 7 Frök Saknas Björnmyrrå myrrå
*Berga Saknas Brandberget berg Annehill, se 5 Dämsta Saknas Bladmyren myr
Bodinstorpet förr torp Brandbärshöjden höjd Bastubacken bebyggelse Bolandsbäcken bäck
Degersjö hmn /Se Brandbärsvallen fäbodställe /Se Bastuholmen bebyggelse Bolandshägn slått /Se
Djuped by *Brattbotten gränsmärke Bergström, se 17 Djuped Saknas Bolandshägnerna inhägnad
Djuped by Brattfaret höjd Bitarne, se 11 Solum Saknas Bolandstjälen skogstrakt
Djuped by Brattfarhöjden höjd Björnmyrhalsen torp Bolandstjälen skogstrakt
Djuped by Brattföret sluttning /Se Brandbergsvallen fäbodar Bolandstjälen slått
Djuped by *Bratthällan terräng Böhs, se 9 Utnäs Saknas Borgen åker
Djuped by Brattåsen höjd /Se Daniel Erssons torpet, se 12 Myckelby Saknas Brandberget berg
Djuped by /Se Brudbäcken bäck Degersjön by Brandbergshöjden bergshöjd
Dämsta by Brudbäcken bäck /Se Degersjö hemman Brandbärsvallen fäbodvall
Dämsta by Brånabäcken bäck Degersjökilen del av Styrnäs Brandgärdan åker
Dämsta by /Se Brånatjärnarna tjärnar Djupadal, se 18 Djuped Saknas Brattbacken backe
Dämstabodarna förr fäbodar? Bräckan odling /Se Djuped bebyggelse Brattfaret? berg
Frök by Bräckberget berg Djuped bebyggelse Brattfaret bergshöjd
Frök by Bräckviken vik Djuped bebyggelse Brattfarhöjden berg
?Frök by Bräckviken vik /Se Djuped bebyggelse Brattfarhöjden bergshöjd
Frök by /Se Båthusudden udde Djuped bebyggelse Brattföret bergsstup
Frök by /Se Bärflon sank mark Djuped bebyggelse Brattåsen sluttning
Fålasjö by Bärflon sank mark Djuped bebyggelse Brudbäcken bäck
Fålasjö by /Se Deger Siön, se Stor-Degersjön sjö Djuped bebyggelse Brudbäcken bäck
Fällböle gård DegerSiön, se Stor-Degersjön sjö Djuped by Brudbäcken bäck
Fällböle gd /Se Degersiön, se Stor-Degersjön sjö Djuped by Brudbäckhägnen Saknas
Hundsjökälen bebyggelse /Se Deger Siön, se Stor-Degersjön sjö Djuped by Bruksån vattendrag
Lo by Degersjön, se Stor-Degersjön sjö Djuped by Brushägnen inhägnad
Lo by Degersjön, St. sjö Djuped by Brånabäcken avlopp
Lo by Degersjön, Stora sjö Djupedbodarna fäbodar Brånatjärnarna tjärnar
Lo by Degersjön, St. sjö /Se Djuparbodarna fäbodar Brånatjärnarna tjärnar
Lo by Degersjön, Stora sjö Djupedsbo, se 19 Djuped Saknas Bräckberget berg
Lo by Degersjön, Stora sjö Dämsta bebyggelse Bräckberget bergshöjd
Lo by Degersjö sjö /Se Dämsta bebyggelse Bräcken plats
Lo by Demsta Siön, se Dämstasjön sjö Dämsta bebyggelse Bräcknäset udde
Lo by Demsta Siön, se Dämstasjön sjö Dämsta bebyggelse Bräckudden udde
Lo by Demsta Åsen, se Dämstaåsen ås Dämsta bebyggelse Bräckviken vik
Lo by Digersiön, se Stora Degersjön Saknas Dämsta by Brännan slått
Lo by *Djupedsån å /Se Dämsta by Brännlandet område
Lo by /Se Djupdalen dalgång Dämsta by Brännorna skogsmark
Lo by Dragmyran myr Dämstabodarna fäbodar Bräntlandet inägor
Lo by /Se Drävjen vattensamling Dämstabodarna fäbodvall Båtsta plats
Lo by /Se Drävjan myrslåtter /Se Erik Pers torpet torpställe Bäckbron bro
Lo by /Se Drävjen vattensamling Framombergen byar Bäcken slått
Lo by /Se Dyngdrölet skogsmark /Se Fratabacksmyran, se 20 Djuped Saknas Bäcklägdan äng
Lo by /Se Dägersiön, se Stor-Degersjön sjö Fridhem, se 8 Frök Saknas Djuparbron bro
*Loholman Saknas Dämstaberget berg Fridhem, se 9 Frök Saknas Djuparsundet del av Högforsån
Myckelby by Dämstaberget berg Frök bebyggelse Djupdalen Saknas
Myckelby by Dämstasjön sjö Frök bebyggelse Djupdalen dalsänka
Myckelby by /Se Dämstasjön sjö Frök bebyggelse Djupdalen dalgång
Myckelby by /Se Dämstasjön sjö Frök bebyggelse Djupdalsbäcken Saknas
Myckelby by /Se Dämstasjön sjö Frök bebyggelse Djupdalshägnen inhägnad
*Oppenäs gård /Se Dämstasjön sjö Frök bebyggelse Djupdalskällan kallkälla
Sjö by Dämstasjön sjö /Se Frök by Djupedssundet sund
Sjögarbodarna förr fäbodar? Dämstasjön sjö Frök by Drävja myr
Solum by Dämstasjön sjö /Se Frök by Drävjen myrslåtter
Solum by Dämsta-Stormyran myr Frök by Dånamohöjden höjd
?Solum by Dämstaåsen berg Frök by Dyngdrölet skogsmark
Solum by /Se Dämstaåsen ås Fröksbodarna fäbodar Dälden skogsmark
Solum by /Se Dämstaåsen berg Fröksbodarna fäbodställe Dämstaberget berg
Solum by /Se Ekorrtjärnen tjärn Frökssågen ångsåg Dämstasjön Saknas
Solum by /Se Entjärnen tjärn Fågels torpet torpställe Dämstasjön sjö
Strömstorpet förr torp Entjärnhöjden höjd Fålasjö by Dämstaåsen berg
Styresholm förr slott o. fäste Entjärnkullen höjd Fålasjö by Ekorrtjärnen tjärn
Styresholm Saknas Entjärnsbäcken bäck Fålasjö by Enhammarsmyren myr
Styresholm slott Espbysmyra, se Äspesmyran myr Fålasjö el. Fölsjö by Esemyrarna myrar
Styresholm fordom slott /Se Fatmyran myr Fålasjötorpet, se 21 Djuped Saknas Fatmyren myr
Styresholm förr slott Fatmyrberget berg Fällböle torpställen Fatmyrberget berg
*Styresholm förr slott /Se Felingsberget berg Föreningstomten, se 18 Lo Saknas Fatmyren myr
Styresholm fordom slott /Se Filällan bergssluttning /Se Gropskiftet, se 13 Myckelby Saknas Felingen skogstrakt
Styrmanstorpet förr torp Filhällan sten /Se Gräshälleberget torp Felingen sluttning
Styrnäs by /Se Flakaråberget berg Grönvallen torp Feleingsberget berg
Styrnäs by /Se Flatåsen höjd Gustavabo, se 7 Viätt Saknas Felingsberget berg
Styrnäs by /Se Flenskalleberget berg Gustavabo, se 8 Viätt Saknas Filhällan bergssluttning
Styrnäsgården by Flygarberget berg Gustavsbo, se 9 Viätt Saknas Filhälan bergssluttning
Tjärne torpställen Flygarberget berg Gustavsro torp Filhällan plats
Utnäs by Flärken tjärn Gårdsgärdan, se 10 Frök Saknas Filhällmyren Saknas
Utnäs by Fohlasiöga, se Norr-Fålasjön o. Åter-Fålasjön sjöar Handelstomten, se 22, 23 Djuped Saknas Finnbackarna backar
Utnäs by Fohlasiöga, se Norr-Fålasjön o. Åter-Fålajsön sjöar Hundsjötjälen bebyggelse Flakarå
Utnäs by »fohlasiön», se Norrfålasjön sjö Hundsjötorpet, se 4 Sjö Saknas Flakarå bergsplatå
Utnäs by Fohlasiön, se Norrfålasjön sjö Hundsjöviken torp Flakaråberget berg
Utnäs by Folasiön, se Norr- o. Åter-Fålasjön sjöar Häggeno gård Flatåsen platå
Utnäs by Folasiön, se Norrfålasjön o. Återfålasjön sjö Höladvallarna hemman Flintskalleberget bergshöjd
?Utnäs by /Se Frankrikhålet dalgång Idsjö gård Flodiket dike
*Utnäs holman Saknas Frusenmyran myr Idsjön bebyggelse Flygarberget berg
Viet by /Se Fröksberget berg Idsjön hemman Flygarberget bergshöjd
Viätt by Fröksholmen ö /Se Idsjö hemman Flärken tjärnpuss
Viätt by Fröksholmen holme Ingesvedjan torp Flärkmyren myr
Viätt by Fröksmon ägomark Johannebo, se 6 Dämsta Saknas Frankrikhålet dalgång
Viätt by Fröksnipan berg o. triangelpunkt Jons torpet torpställe Frankrikhålet skogsmark
Viätt by /Se Fröksnipan berg Jonsbo torp Fratabäcksmyren myr
Viätt by /Se Fröks-Stenbittjärnen tjärn Karin, se 11 Styrnäsgården Saknas Fröksberget berg
Viätt by /Se Fröks-Stenbittjärnen tjärn Kastmjösjötorpet torp Fröksholmen ö
Viätt by /Se Fröksundet sund Kyrkojord stomjord /Se Fröksholmen Saknas
Viätt by /Se Fåla Siön, se Norrfålasjön o. Återfålasjön sjö Kyrkojord stomjord /Se Fröksholmen ö
Viätt by /Se »åla Siön», se Norr-Fålasjön o. Åter-Fålasjön sjö Kyrkojord stomhemman /Se Fröksmon odlad mark
Viätt by /Se »f[åla]siön», se Återfålasjön Saknas Kyrkojord stomjord /Se Fröksnipan berg
Viätt by /Se Fålasjöarna sjöar Kyrkojord stomjord /Se Fröksnipan bergparti
Viätt by /Se Fålasjöarna sjöar /Se Kyrkojorden bebyggelse Fröksnipan berg
Viätt by /Se Fålasjöarna sjöar /Se Lars Bojastorpet, se 24 Djuped Saknas Fröksnipan bergshöjd
Viet Gamfäbodvall fäbod /Se Fålasjömyran myr Lertaget, se 5 Sjö Saknas Fröks stenbittjärn tjärn
  Fårhusberget berg Lo bebyggelse Frökssundet sund
  *Fårs förr ö Lo bebyggelse Fröks sundet sund
  Fårsvedjan terräng Lo bebyggelse Fålasjömyren myr
  Fäbodgärdan ägomark Lo bebyggelse Fålasjön, Ned. sjö
  Fäbodmyran myr Lo bebyggelse Fålasjön, Öf. sjö
  Fäbodmyran myr Lo by Fålasjöselet Saknas
  Gammberget berg Lo by Fårsvedjan odling
  Gammbåthusviken vik Lo by Fårsvedjan myr
  Gammfäbodhällorna höjd Lo tullkvarn, se 22 Lo Saknas Fäbodgärdan slåtter
  Gammfäbodmyran, se Lo-Gammfäbodmyran myr Lobodarna fäbodar Fäbodgärdet odlat område
  Gammfäbodvallsmyran myr Lobodarna fäbodar Fäbodmyren myr
  Genhammarsmyran myr Lobodarna fäbodvall Fäbodmyren myr
  Genhammarsmyran myr /Se Lobruket sågverk Fäbodtjärnsbäcken Saknas
  Getklövrået myr Lockners torpet torp Fäbron bro
  Goddagatoberget Saknas Lodalen, se 19, 20 Lo Saknas Fällböle inhägnad
  Grenmyran myr Loetsberg, se 21 Lo Saknas Fölsjön, Ned. sjö
  Grissiön, se Grössjön sjö Lugnet torp Fölsjön, Övre sjö
  Gryssiön, se Görssjön sjö Lundins torpet torp Gabrielslägdan äng
  Gryssiön, se Grössjön sjö Lundinstorpet torp Gambrorå område
  Grönhögtoberget berg Långsjöbacken torp Gamgärdan äng
  Grössjöbäcken bäck Långsjön bygd Gammbodmyren myr
  Grössjöbäcken bäck Mannebo, se 23 Lo Saknas Gammbrorå myr
  Grössjön sjö Mjösjön torpställe Gammbrorå myr
  Grössjön sjö Mjösjöstället Saknas Gammbåtesviken inbuktning på strand
  Grössjön sjö Mjösjöstället Saknas Gammelån vattendrag
  Grössjön sjö Modinstorpet, se 7, 8 Dämsta Saknas Gammfäbodhällorna bergshöjd
  Grötbacken backe /Se Myckelby by Gammfäbodvallen fäbodar
  Grötbacken backe /Se Myckelby by Gammfäbodvallsmyren Saknas
  Grötbackmyran myr Myckelby by Gammyren myr
  Gubbmyran myr Myckelby bebyggelse Gammån flodfåra
  Gubbmyran myr Myckelby bebyggelse Gamsågen förr såg
  Gåhlsiöwiken, se Lappviken vik Myckelby bebyggelse Genhammarsmyren myr
  Gåhlsiövijken, se Lappviken vik Myckelby bebyggelse Getklövrå myr
  Gålberget, se Gårdberget berg Myckelby bebyggelse Goddagato väg
  »gålberget», se Gårdberget berg Mykelbybodarna fäbodar Goddagatoberget bergshöjd
  »gålmyrberget», se Gåsberget berg Myckelbybodarna fäbodställe Goddagatoberget berg
  *Gålmyrmon terräng Myckelby skola, se 14 Myckelby Saknas Granngärdan äng
  Gårdberget berg Mångsån torp Grannön ö
  Gårdberget berg Möckelby by Granön del av Lo
  Gårdberget berg Nordanberget Saknas Grenmyren Saknas
  Gåsberget berg Nordins torpet, se 15 Myckelby Saknas Grodbäcken del av Skravelbäcken
  Gåsberget berg Nöraberget byar Groparna inhägnad, odlad jord
  Gåsmyran myr Nörabergen byar Gråtstycket teg
  Halsmyran odling /Se Ol-Immars torpställe Grässrå skogsmark
  Hansmyran myr Ol-Ilmars torpställe Grönhökteberget bergshöjd
  Haramyran myr Olimatstorpet torp Grönlunden skogsområde
  Haramyran myr Per Perstorpet torp Grönvägen skogsväg
  Hekestamyran myr Räveln gård Grösjön sjö
  Hekestamyrbäcken bäck Rönnebo gård Grössjöbäcken avlopp
  *Horsmyran myr Selemo bebyggelse Grötbacken backe
  Hundsjöhägnen terräng Selemon »by» Grötbacken backe
  Hundsjön, Norra o. Södra sjöar Selemo torp Grötbackmyren myr
  Hundsjön, N. o. Södra sjöar Selemo torp Gubbmyren odling
  Hundsjön, V. o. Ö. sjöar Selemo torp Gubbmyran myr
  Hundsjöarna sjöar /Se Selemotorpet, se 1 Selemo Saknas Gålberget berg
  Hundsjön, Norra o. Södra sjöar Sjö bebyggelse Gårdberget bergshöjd
  Hundsjön, V. o. Ö. sjöar /Se Sjö bebyggelse Gårdmyrbäcken bäck
  Hundsjöudden udde Sjö by Gårdmyrbäcken bäck
  Hundåsen berg Sjö by Gårdmyren myr
  Hundåsen höjd Sjö by Gårdmyren myr
  Hundåsen höjd Sjögarbodarna fäbodar Gåsberget berg
  Hunsiöga, se Inner-Hundsjön o. Ytter-Hundsjön sjöar Sjögarsågen vattensåg Gåsberget berg
  Hunsiön, se Hundsjön, Norra o. Södra sjö Skäggmyren torp Gåsmyrberget berg
  Hunsiön, se Ytter- o. Inner Hundsjön sjöar Skäggmyren torp Gåsmyren myr
  »hunåsen», se Hundåsen berg Skäggmyrtorpet, se 9 Dämsta Saknas Gåsmyren myr
  Hägnberget berg Smörs torp Gåsmyren odlat område
  Hästhagamyran myr Solum bebyggelse Gåsmyrhöjden höjd
  Hästhagen terräng Solum bebyggelse Hageletta utmark
  Högberget berg Solum by Halsmyren inhägnad jord
  Högforsån å Solum by Halvmånen åker
  Högtiernerne, se Höktjärnarna tjärnar Solum by Hamplanskilen åker
  Högtoberget berg Solumsbodarna fäbodar Hamplandsstycket åker
  Höktjärnarna tjärnar Solumsholmen hemman och torpställen Hansmyren myr
  Höktjärnarna tjärnar Stordegersjön hemman Holmen holme
  Höktjärnbäcken bäck Stordegersjön bebyggelse Holmen område
  Hörck kiernan, se Förks-Stenbittjärnen tjärn Storänget, se 12 Solum Saknas Hundsjöarna sjöar
  Idsjöbäcken bäck Strömstorpet förr torp Hundsjöhägnerna skogsmarker
  Idsjöharen holme Styrnäs, se 1-4 Styrnäsgården Saknas Hundsjön sjö
  Idsjöhöjden höjd Styrnäs by Hundsjön, Norra Saknas
  Idsjökullen berg Styrnäsbacken, se 12 Styrnäsgården Saknas Hundsjön, Södra Saknas
  Idsjökullen berg Styrnäsbommen, se 13 Styrnäsgården Saknas Hundsjön, Övre sjö
  Idsjökälen skogstrakt /Se Styrnäsgården bebyggelse Hundsjö gammyr Saknas
  Idsjön sjö Styrnäsgården bebyggelse Hundsjön, Ned. sjö
  Idsjön sjö Styrnäsgården bebyggelse Hundsjönoret udde
  Idsjön sjö Styrnäsgården bebyggelse Hundsjöskälet trakt
  Idsjön sjö /Se Styrnäsgården bebyggelse Hundsjötjälen vik
  Idsjön sjö Styrnäsgården bebyggelse Hundsjöudden land
  Idsjön sjö Styrnäsgården hemman Hundsjöviken vik
  Idsjön sjö Styrnäsgården Saknas Hundåsen bergskedja
  Idsjön sjö Styrnäsgården by Hundåsen Saknas
  Idsjön sjö Styrnäsgården by Hundåsen bergshöjd
  Idsjötjärnen tjärn Styrnäsgården by Hundåsen bergsträckning
  Idsjötjärnen tjärn Styrnäsgårdsbodarna fäbodar Hushägnen inhägnad
  Idsjötjärnen tjärn Styrnäsgårdsbodarna fäbodvall Häggbladsberget berg
  Ijsiön, se Idsjön sjö Sundkvists torpet torp Hästhagberget bergkulle
  Ijsiön, se Idsjön sjö Sundmarkum, se 14 Styrnäsgården Saknas Hästskon plats
  »ijsiön», se Idsjön sjö Svartnäset hemman Högberget bergshöjd
  »ijsiön», se Idsjön sjö Svartnäset torp Högberget berg
  »ijsiön», se Idsjön sjö Tegelbruket tegelbruk Högforsån å
  Ijsiötierna, se Idsjötjärnen tjärn Tjärne torpställen Högsvedjan åker
  Ijsiötierna, se Idsjötjärnen tjärn Tjärnkällaren del av åbobyggnad Högtjärnbäcken avlopp
  Ingesberget berg Torpet, se 16 Myckelby Saknas Högtjärnen tjärn
  Inner-Hundsjön o. Ytter-Hundsjön sjöar Trasslet, se 11 Frök Saknas Högto berg
  Inner-Hundsjön o. Ytter-Hundsjön sjöar Tvybäck torp Högtoberget höjd
  Inner-Hundsjön sjö Uddarna fäbodställe Högtokällan källa
  Kallkällmyrorna myrar Utnäs bebyggelse Hönsmyren sank mark
  KerSiön, se Skälsjön sjö Utnäs by Idsjöabborrtjärnen tjärn
  Ker Siön, se Skälsjön sjö Utnäs by Idsjöbäcken avlopp
  Kilhöjden höjd Utnäs by Idsjöhöjden höjd
  Kors-Mjösjömyran myr Utnäs by Idsjöhöjden höjd
  Kors-Mjösjön sjö Utnäsbodarna fäbodar Idsjökullen berg
  Korsmjösjön sjö Utnäs fäbodarna fäbodställe Idsjön sjö
  Korsmjösjön sjö Vargbäckrå torpställe Idsjön sjö
  Korsmjösjön sjö Viätt bebyggelse Idsjön sjö
  Kors-Mjösjön sjö Viätt bebyggelse Idsjön sjö
  Kvarnberget berg Viätt bebyggelse Idjsön sjö
  Kvarnbäcken bäck Viätt by Idsjötjälen sluttning
  Kvarnudden udde Viätt by Idsjötjärn tjärn
  Kvarnviken vik Viätt by Idsjötjärnen tjärn
  Kälvägen väg /Se Viätt by /Se Idsjötjärnen tjärn
  Köpmantjärnen tjärn Viättbodarna fäbodar Igeltjärnen tjärn
  Köpmantjärnen tjärn Viättbodarna fäbodställe Igeltjärnen tjärn
  Köpmantjärnen tjärn Viättgamfäbodvallen fäbodvall Igeltjärnsbäcken avlopp
  Köpmantjärnen tjärn Viättsågen vattensåg Igeltjärnmyren myr
  Köpmantjärnbäcken bäck Viättå plats Ingesberget bergkulle
  Lappberget berg Ångsågstomten, se 12 Frök Saknas Ingeshalskällan källa
  Lappmyran myr Ängessvedjan, se 10 Dämsta Saknas Innerfålasjön sjö
  Lapptjärnen tjärn Önskebo, se 25 Djuped Saknas Innerhundsjön del av Hundsjöarna
  Lapptjärnsbäcken bäck Överböl torp Innerhundsjön sjö
  Lappviken vik Överböle torpställe Innernipan Saknas
  Lappviken vik   Innom sjön del av Långsjön
  Lastarmon terräng   Jon-Mats backen backe
  Levermyran myr   Jon-Mats grötmjölstycke odlad jord
  Leåkilen skogsmark   Jungfrulägdan åker
  Leån å   Jupiterberget bergshöjd
  Lidbäcken bäck   Kallkällrå sankt område
  Lill-Bergtjärnen tjärn   Kanonvägen väg
  Lill-Bladmyran ägomark   Kastmjösjöån sjö
  Lillholmen holme   Kimakahällorna bergshöjd
  Lillholmen holme   Kimakarhällarna berghällar
  Lillhöjden höjd   Knulmyren myr
  Lillklockan sten /Se   Kolarhägnen odlat område
  Lillmiösiön, se Korsmjösjön sjö   Kolarhägnen åker
  Lillmiösiön, se Kors-Mjösjön sjö   Korshuggenhällan berg
  Lillmiösiön, se Korsmjösjön sjö   Korsmjösjön sjö delvis
  Lillmiö siön, se Korsmjösjön Saknas   Korsmjösjön Saknas
  Lillmyran myr   Korsmjösjön sjö
  Lill-Märamyran myr   Korsmjösjön sjö delvis
  Lilltjärnen tjärn   Krabbhägnen inhägnad
  Lill-Vargberget berg   Krokarna område
  Lill-Vargberget berg   Kroken kulle
  Lill-Ögeltjärnsmyran myr   Kråkberget udde
  Lo-Abborrtjärnen tjärn   Kullerbacken stig
  Lo-Abborrtjärnen tjärn   Kvarnberget bergkulle
  Lo-Abborrtjärnsbäcken bäck   Kvarnberget berg
  Loberget berg?   Kvarnbäcken bäck
  Lobodhöjden höjd   Kvarnbäcken bäck
  Lo-Gammfäbodmyran myr   Kvarnhusdalen bäckravin
  Logrundet grund   Kvarnhusdalen plats
  *Loholmen holme /Se   Kvarnplatsen Saknas
  Loholmen udde   Kvarnvägen väg
  Lomstasiön, se Dämstasjön Saknas   Kyrklägdan åker
  Loströmmen, se Loån avlopp /Se   Kyrklägdan odlad jord
  Losundet del av Loån   Kyrkmyren myr
  Losundet del av Loån   Kyrkviken vik
  Loån å   Kyrkvägen väg
  Loån biå   Kålgårdskällan källa
  Loån å   Kålsängudden utbuktning i älv
  Loån avlopp /Se   Käringlägdan åker
  Loån å /Se   Kärrvägen utfartsväg
  Loänget ägomark   Köpmanbäcken avlopp
  Lusthusberget berg   Köpmantjärnen tjärn
  Lykullarna skogskullar /Se   Köpmantjärnen sjö
  Lykullen höjd   Lagmyren myr
  »långmösiö berget», se *Långmjösjöberget berg   Lappberget berg
  *Långmjösjöberget berg   Lappmyrarna myrar
  *Långmjösjöberget berg   Lappnissesten sten
  Lång-Mjösjöbäcken Saknas   Lapptjärnbäcken avlopp
  Lång-Mjösjömyran myr   Lapptjärnen tjärn
  Långmjösjön sjö   Lapptjärnen tjärn
  Långmjösjön sjö   Lappviken vikar
  Långmjösjön sjö   Laviken vik
  Långmjösjön sjö   Leån å
  Lång-Mjösjön sjö   Leån avlopp
  Långmyran myr   Leån å
  Långmyran myr   Libäcken bäck
  Långrået terräng   Lidbäcken bäck
  Långsjöberget berg   Lillbarktjärnen sjö
  Långsjön sjö   Lillbergtjärnen tjärn
  Långsjön sjö   Lillblamyren myr
  Långsjön sjö   Lillhackan inhägnad
  Långsjön sjö   Lillholmen holme
  Långsjön sjö   Lillholmen holme
  Långsjön sjö /Se   Lillholmen ö
  Långsjön sjö   Lillhällorna Saknas
  Långsjön sjö   Lillhöjden bergshöjd
  Långsjön sjö   Lillhöjden del av Utnäshöjden
  Långsjön sjö   Lillhöjden del av Undromshöjden
  *Långsjöstenen råmärke   Lilligeltjärnmyren myr
  Långsvedjan terräng   Lillingeshalsen åker
  Långtallbacken skogsmark   Lill-lapptjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Lillmyren myr
  Långtjärnhöjden höjd   Lillmyrberget bergshöjd
  Långtjärnmyran myr   Lillsönkrå sumpmark
  Malen strandparti /Se   Lillvalen område
  Maramyran myr   Lillvargberget Saknas
  *Melestgropen terräng   Lillängeshalsen landsvägskrök
  Mellanklockan sten /Se   Lillänget åkrar
  Mjösjökullen höjd   Linsänkgrubborna vattenpussar
  Mjösjömyran, se Lång-Mjösjömyran myr   Loinget odlat område
  Mjösjön, se Kors-Mjösjön sjö   Loinget slåtter
  Mjösjön, se Lång-Mjösjön sjö   Lo lillfäbodmyren myr
  Mjösjötjärnen tjärn   Lo storfäbodmyren myr
  Mygghem ägomark?   Losundet del av Loån
  Måinget sank mark?   Lotjärnarna tjärnar
  Mångsån å   Lotsberget berg
  Mångsån å   Loån avlopp
  Måsholmen holme   Lundins backen skogsbacke
  Måsviken, se Svartnäsviken vik   Lusmyren myr
  Måsvijken, se Svartnäsviken vik   Lusthusberget berg
  Märamyran myr   Lusthusberget kulle
  Mörttjärnen tjärn   Lykulla kulle
  Mörttjärnen tjärn   Lykulla kulle
  Mörttjärnen tjärn   Långmjösjöbäcken avlopp
  Mörttjärnen tjärn   Långmjösjömyren myr
  Mörttjärnen tjärn   Långmjösjön sjö
  Mörttjärnen tjärn   Långsmjösjön sjö
  Mörttjärnen tjärn   Långmjösjön sjö
  Mörttjärnen tjärn   Långmyren myr
  Mörttjärnen tjärn   Långrå odling
  Mörttjärnen tjärn   Långrå utlagd slåtter
  Mörttjärnen tjärn   Långsjöberget bergshöjd
  Mörttjärnhöjden höjd   Långsjöböle Saknas
  Mörttjärnsbäcken bäck   Långsjöhägnen odling
  Nipan, se Skälsjökullen berg   Långsjön sjö
  Nipan, se Skälsjökullen berg   Långsjön Saknas
  Nipbäcken bäck   Långsjön sjö
  Nipmyran myr   Långsjöselet spakvatten
  Niptoberget, se Nitoberget berg   Långsvedjan odling
  »nipto berget», se Nitoberget berg   Långsvedjan vägbacke
  Nitoberget berg   Långtallbacken höjdsluttning
  Nitoberget berg   Långtjärnen Saknas
  Nitoberget berg   Långtjärn sjö
  Norr-Fålasjön o. Åter-Fålasjön sjöar   Mala plats
  Norr-Fålasjön o. Åter-Fålasjön sjöar   Malen stenig mark
  Norr-Fålasjön o. Åter-Fålasjön sjöar   Mastträvägen timmerväg
  Norrfålasjön sjö   Mattismyran myr
  Norrfålasjön sjö   Mellankullarna bergshöjd
  Norrfålasjön sjö   Mellan tjärnarna skogstrakt
  Norr-Fålasjön sjö   Mjösjödalen dalgång
  Norr-Fålasjön o. Åter-Fålasjön sjöar   Mjösjökullen bergkulle
  Norrfålasjön, Återfålasjön sjöar   Mjösjökullen berg
  Norråkersbäcken bäck   Mjösjötjärnen tjärn
  Norråkersbäcken bäck   Mjösjötjärnen tjärn
  Nylandsmyran myr   Murmurkällar källa
  Nylandsmyran myr   Myckelbytå plats
  Offerkista stenröse /Se   Myckelbyudden udde
  Offerkista stenröse /Se   Mygghem odling
  Opplandsmyran myr   Mygghem skogstrakt
  Opplandsmyrbäcken bäck   Myran inhägnad
  Opplandsmyrkullen berg   Myrorna inhägnad, odlad jord
  Orrmyran myr /Se   Måinget odlat område
  Orrmyrberget berg   Mångsbackarna skogsbackar
  Orrmyrberget berg /Se   Mångsslätten Saknas
  Orråsen höjd   Mångsån avlopp
  Oråsen bergsträckning /Se   Mångsån å
  Oråsen berg /Se   Mårabacken backe
  Oråsen berg /Se   Måsholmen holme
  Otterbäcken bäck   Måänget odlad mark
  Oxmyrrået terräng   Mörrmokällan källa
  Oxmyrrå inhägnad /Se   Mörrmon skogsområde
  Persholmen udde   Märrmyren myr
  Plankmyran myr   Mörttjärn tjärn
  Plankmyrbäcken bäck   Mörttjärnen tjärn
  Plankmyrbäcken bäck   Mörttjärnbäcken avlopp
  Plankrået slåtter?   Mörttjärnbäcken bäck
  Plankråsberget berg   Mörttjärnhöjden bergshöjd
  Pottjärnen tjärn   Mörttjärnkullen bergsplatå
  Pottjärnhöjden höjd   Nacken sluttning
  Pottjärnhöjden höjd   Nedergärdan gärden
  Pussmyran myr   Nedre långtegen teg
  Pusten tjärn   Nils Jons hägnen odling
  Pustmyran myr   Nils-Jons hägnen inhägnad
  »qvarn husbecken», se Viättån å   Nipan bergshöjd
  »qvittertierna», se Vittjärnarna tjärn   Nipan berg
  »quitterti-rna», se Vittjärnarna tjärnar   Nipan, Innre del av Fröksnipan
  Raningen tallmo /Se   Nipan, Yttre höjdsträckning
  Rasamyran myr   Nipdalen dalgång
  Rasamyrudden udde   Nipdalen dalgång
  Renudden udde   Nipmyren myr
  Risbäcken bäck   Nipmyren myr
  Rismyran myr   Nippussen myrpuss
  Rismyran myr   Nitoberget berg
  Rismyrkullen höjd   Nitoberget bergshöjd
  Rudtjärnen tjärn   Norr-Fålssjön sjö
  Rudtjärnen tjärn   Norrfålasjön del av Fålasjön
  Rysjökullarna höjder   Norrsjön del av Fålasjön
  Rysjöån å   Nyhemmanet odlat område
  Rödberget berg   Nyåkern åker
  Rödbäcken bäck   Nyåkern åker
  Rödhällhöjden höjd   Nyåkersgrinden grind
  Rödhällmyran myr   Nåret udde
  Rödmossen mosse   Näset odlad plats
  Rödmyrberget berg   Nörabergsvägen väg
  Rösholmen holme   Nörabergsvägen väg
  Rötierna, se Rudtjärnen tjärn   Os Israels pusten vattensamling
  Sandrasberget berg   Opplandsmyran myr
  Selet utvidgning av Viättån   Opplandsmyrkullen berg
  Selet åutvidgning /Se   Opplandsmyrvägen skogsstig
  Selsberget berg   Orrmyrberget berg
  *Sijk förr ö   Orrmyrberget berg
  Sjögarån å   Orrmyren myr
  Skiärsiön, se Skälsjön sjö   Orrmyren myr
  Skiörnäs fiellet, se *Styrnäsfjället skogsområde   Oråsen bergshöjd
  Skottartjärnbäcken bäck   Oråsen, Oråsberget berg
  Skottartjärnen tjärn   Oråsen berg
  Skottartjärnen tjärn   Otterbäcken bäck
  Skottartjärnen tjärn   Oxhöjden bergshöjd
  Skottartjärnen tjärn   Oxmyren myr
  Skravelbäcken bäck /Se   Oxmyren myr
  Skraveltå område /Se   Oxmyrrå odlad jord
  Skravelåsen del av Hundåsen /Se   Oxslåtten inägor
  Skåttartiernen, se Skottartjärnen tjärn   Per-Jöns myren myr
  Skälsjöbäcken bäck   Persholmen ö
  Skälsjökullen berg   Plankmyrbäcken vattendrag
  Skälsjökullen berg   Plankmyren myr
  Skälsjökullen höjd   Plankrå slått
  Skälsjömyrorna myrar   Plankrå myrslåtter
  Skälsjön sjö   Plankråsberget bergshöjd
  Skälsjön sjö   Prästingesberget berg
  Skälsjön sjö   Prästinget odlat område
  Skälsjön sjö /Se   Pusten myr
  Skälsjön sjö   Ramingen tallmo
  Skälsjöpussen tjärn   Renmyren myr
  Skärsjön, se Skälsjön sjö /Se   Renudden udde
  Slåttmyran myr   Risbäcken bäck
  Slåttmyran myr   Risbäcken vattendrag
  ?Slåttmyrtjärnen tjärn   Rismyrbäcken vattendrag
  Slåttmyrtjärnen tjärn   Rismyren myr
  Slåttmyrtjärnsbäcken bäck   Rismyren myr
  Småtjärnarna tjärnar   Rismyren myr
  Snotterbärrået sank mark   Rismyren myr
  Snotterbärrået sank mark   Rismyrkullen bergkulle
  Snushällan backe /Se   Rismyrkullen höjd
  Snushällan sten /Se   Rya förut odlad myr
  Snötterbärrå äga /Se   Rya myr
  Solumsnipan berg   Rysjöån avlopp
  Solumsnipan berg   Rödberget Saknas
  Spånmyrberget berg   Röberget berg
  Stackmyrtjärnen, se Stocktjärnen tjärn /Se   Rödbäcken Saknas
  Stekpannbäcken Saknas /Se   Rödmossan myr
  Stenbitbäcken bäck   Rödmossan myr
  Stenbithackan sank mark?   Rölabacken vägbacke
  Stenbittjärnen tjärn   Rönnberget berg
  Stenbittjärnkullen höjd   Rönnmyrberget berg
  Stenbittjärnmyran myr   Sandbackhägnen mark
  Stenbittjärnsbäcken bäck   Sandras berget berg
  *Stockmyren myr   Seerisgärdet åker
  Stocktjärnbäcken bäck   Selet utvidgning av å
  Stocktjärnen tjärn   Selet sjö
  Stocktjärnen tjärn /Se   Selet spakvatten
  Stocktjärnen tjärn   Selet myr
  Storberget berg   Selsberget höjd
  Storberget berg   Sigridsgärdan inhägnad
  Stor-Bergtjärnen tjärn   Siknotholmen plats
  Stor-Degersjön sjö   Sjöbodriset åstrand
  Stor-Degersjön sjö   Sjöboriset åker
  Stor-Degersjön sjö   Sjöbotten odling
  Stor-Degersjön sjö   Sjöbotten åker
  Stor-Degersjön sjö   Sjöbottenviken vik
  Stor-Degersjön sjö   Sjögareskogen skog
  Stor-Degersjön sjö   Sjöarskogen skog
  *Storholmen förr ö   Sjögarån vattendrag
  Storholmen udde   Sjögarån å
  Storholmen udde   Sjösingespytsen grop
  Storhöjden höjd   Sjösinget odlade områden
  Storhöjden höjd   Sjös inget inägor
  Storhöjden höjd   Skakelträbacken backe
  Storklockan sten /Se   Skakeltugebacken benämning på Skakelträbacken
  Stor-Lomyran myr   Skaldalen dalgång
  Stormoberget berg   Skaldalen dalsänka
  Stormobäcken bäck   Skaldalsmyren myr
  Stormon skogsområde   Skjututevörhålet Saknas
  Stormyran myr   Skjututförhålet dalgång
  Stormyran, se Dämsta-Stormyran myr   Skjututförhålet dalsänka
  Stormyran myr   Skjututförhålet backe
  Stormyran myr   Skjörnäsgårdsån avlopp
  Storvalen skogsområde /Se   Skogsbrobäcken bäck
  Stor-Vargberget berg   Skottartjärn tjärn
  Stor-Vargberget berg   Skottartjärnen tjärn
  Stubbhällan udde (holme?)   Skottartjärn sjö
  Stubbhällmyran myr   Skottartjärnbäcken avlopp
  *Styraälven gammalt namn på Ångermanälven? /Se   Skravelbäcken bäck
  *Styresholm fäste /Se   Skraveltå väg
  StörckKiernan, se Stocktjärnen tjärn   Skraveltå plats
  Sumpmyran myr   Skravelåsen del av Hundåsen
  Svartdalsbäcken bäck   Skymundan åker
  Svartdalsbäcken bäck   Skäckstahögen höjd
  Svartdalsmyran myr   Skäggmyren odling
  Svartnäsudden udde   Skälahällan plats
  Svartnäsviken vik   Skälkläppen del av åker
  Svartnäsviken vik   Skälsjöbäcken avlopp
  Svartnäsviken vik   Skälsjöhöjden bergshöjd
  Svartrået terräng   Skälsjöhöjden höjd
  *Styrnäsfjället skogsområde   Skälsjökullen höjd
  *Styrnäsfjället skogsområde   Skälsjön sjö
  Sönkrå inhägnad /Se   Skälsjön sjö
  Tallsvedjeberget berg   Skärsjön Saknas
  Tasstjärnen tjärn   Skälsjön sjö
  Tasstjärnhägnen terräng   Skälsjön sjö
  Tjärdalshägnen ägomark   Skälsjöpussen myrpuss
  Tjäreberget berg   Sluterna del av Dämstasjön
  Tjärebergskullen höjd   Slåttmyran myr
  Tjärnmon skogsområde   Slåttmyrbäcken avlopp
  Tjärnmyran myr   Småhällorna berghällar
  Tjärnmyrbäcken bäck   Småhällorna bergshöjd
  Tjärottjärnbäcken bäck   Småtjärnarna källor
  Tjärottjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
  Tjärottjärnhöjden höjd   Småtjärnbäcken del av Brudbäcken
  Toppmyran myr   Snusbacken backe
  Trappberget berg   Snusbacken skogsbacke
  Treholmarna holmar   Snötterbärrå Saknas
  Trehörningen sank mark   Snötterbärrå skogsmark
  Tritoklippen höjd   Solummsnipan berg
  Trångtoberget berg   Solumssundet del av Högforsån
  Trångtobergsmyran myr   Spakån del av Loån
  Tämman linsänke /Se   Spångmyren myr
  Tämudden udde   Spångmyrberget berg
  Uggelmyran myr   Spångmyrberget berg
  Undromshöjden höjd o. triangelpunkt   Spångmyren myr
  Utnäsgrundet grund   Stacktjärnen tjärn
  Valaberget berg   Stallbacken plats
  Valsättermyran myr   Stallbackvägen väg
  Vedhuggberget berg   Stallmyren myr
  »vehugg berget», se Vedhuggberget berg   Stenarna holmar
  Vilarhällan berghäll   Stenbitbäcken avlopp
  Viltallen tall?   Stenbittjärnen tjärn
  Vintermyran myr   Stenbittjärnen tjärn
  Vintermyran myr   Stenbittjärnen sjö
  Wittertiernen, se Vittjärnarna tjärnar   Stenbittjärnkullen bergkulle
  Vittjärnarna tjärnar   Stenbittjärnmyren myr
  Vittjärnarna tjärnar   Stenbobäcken bäck
  Vittjärnarna tjärnar   Stensvya teg
  Vittjärnarna tjärnar   Stensvybacken höjd
  Vittjärnbäcken bäck   Stjälahällan berghäll
  Vittjärnhöjden höjd   Stocktjärnen tjärn
  Viättån å   Stocktjärnen tjärn
  Viättån å   Storbarktjärnen sjö
  »våthälla», se Dämstaberget berg   Storberget bergshöjd
  Vällingmyran myr   Storberget bergshöjd
  Väsjöbäcken bäck   Storberget berg
  Väsjöhöjden höjd   Storbergtjärnen tjärn
  Väsjön sjö /Se   Storblamyren myr
  Väsjön sjö   Stor-Degersjön sjö
  »ysiöberget», se Idsjökullen berg   Stordegersjön sjö
  YSiön, se Idsjön sjö   Storhackan inhägnad
  »ysiön», se Idsjön sjö   Storholmen holme
  Ytterberget berg   Storholmen holme
  Ytter-Hundsjön o. Inner-Hundsjön sjöar   Storhällorna berghällar
  Ytter-Hundsjön o. Inner-Hundsjön sjöar   Storhällorna bergshöjd
  Ytter-Hundsjön sjö   Storhöjden bergshöjd
  Ytternipan höjd   Storhöjden del av Utnäshöjden
  Åkerbärshöjden backe /Se   Storinget inägor
  »årnipan», se Fröksnipan berg   Storlomyren myr
  »åsen», se Dämstaåsen berg   Stormon skogstrakt
  Åskottsberget berg   Stormon skogstrakt
  Åskottsberget berg /Se   Stormon höjd
  Åskottsberget berg   Stormyrberget bergshöjd
  Åskottberget berg /Se   Stormyren myr
  Återfålasjön sjö   Stormyren myr
  Åter-Fålasjön o. Norr-Fålasjön sjöar   Stormyren myr
  Åter-Fålasjön o. Norr-Fålasjön sjöar   Stormyren myr
  Åter-Fålasjön o. Norr-Fålasjön sjöar   Stormyran myr
  Återfålasjön o. Norrfålasjön sjöar   Stormyren myr
  Återfålasjön sjö   Storsjöbäcken bäck
  Åter-Fålasjön o. Norr-Fålasjön sjöar   Storsönkrå sumpmark
  Åter-Fålasjön sjö   Storvalen odlat område
  Älggravsmyrorna myrar   Storvalen område
  Älggräsmyran myr /Se   Storvargberget Saknas
  Älggårdsmon skogsmark   Stubbhällan holme
  Ärtrishöjden backe /Se   Stubbhällan udde
  Äspesmyran myr   Stubbsvedjan slått
  Äspesmyran myr   Styvnäs bommen sorteringsbom?
  Ögeltjärnen tjärn   Styrnäsgårdsån Saknas
  Ögeltjärnen tjärn   Sundbron landsvägsbro
  Ögeltjärnsbäcken bäck   Sundet del av Högforsån
  Ögeltjärnsmyran myr   Sundet mynning
      Sursundet sänka
      Sursundet sund
      Survattna slått
      Svartdalen dalgång
      Svartdalen dalgång
      Svartdalsberget berg
      Svartdalsberget berg
      Svartgriften teg
      Svartnäset udde
      Svartnäsudden udde
      Svartnäsudden del av Svartnäset
      Svartnäsviken inbuktning
      Svartrå myr
      Svartrå utlagd slåtter
      Svartsundet sund
      Svartsundet sund
      Svartsudnsvägen väg
      Svartsvybacken Saknas
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen del av Småtjärnarna
      Svedjebackev odlad mark
      Svedjebackudden udde
      Svedjestycket åker
      Svedjorna inhägnad odlad jord
      Söleberget bergssluttning
      Sönkrå gångstig
      Sötbullbacken backe el. bergkulle
      Sötbullhägnen inhägnad
      Tallsvedjeberget berg
      Tallsvybäcken bäck
      Tarrtjärnhägnen inhägnad
      Tegelugnsåkern åker
      Tennfathällorna stenformationer
      Tjälksta Saknas
      Tjälvägen väg
      Tjärdalshägnen inhägnad
      Tjäreberget Saknas
      Tjäreberget berg
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen tjärn
      Tjärnmon Saknas
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnäng odlat område
      Tjärotjärnen skogstjärn
      Tjärotjärnhöjden del av Storberget
      Tjärotjärnkullen del av Storberget
      Tjärotjärnvägen väg
      Tjärrashägnen (?) inhägnad
      Tjärrastängsberget berg
      Tjärottjärnen tjärn
      Tjärottjärnsbäcken avlopp
      Tjärottjärnhöjden bergshöjd
      Trantoberget berg
      Trappberget berg
      Trappberget Saknas
      Trappberget berg
      Trebladpytsarna Saknas
      Treholmarna holmar
      Trollhällan berghäll
      Trångtoberget Saknas
      Trångtobergsmyren myr
      Tvybäcken vattendrag
      Tvybäcken bäck
      Tågriften teg
      Tämma vattenpuss
      Tämma linsänke
      Tämmudden utbuktning av älvstranden
      Uggeltjärnen tjärn
      Undromshöjden bergshöjd
      Undromshöjden berg
      Undromshöjden bergshöjd
      Undroms Lillhöjden bergshöjd
      Undromsstorhöjden del av Undromshöjden
      Utnäshöjden höjd
      Utterbäckhägnen Saknas
      Valaberget berg
      Vallsättermyren myr
      Valn åker
      Vargberget berg
      Vargbäcken bäck
      Varsättermyren myr
      Vedhuggberget bergshöjd
      Videns gärdan bete
      Viktjärn sjö
      Viktjärnhöjden höjd
      Vilarhällen berghäll
      Ville Bergströms hägnen inhägnad
      Vintermyrorna myrar
      Vittjärn sjö
      Vittjärnarna tjärnar
      Vittjärnbäcken avlopp
      Vittjärnbäcken bäck
      Vittjärnhöjden bergshöjd
      Vittjärnhöjden bergshöjd
      Vittjärnån Saknas
      Viättån å
      Viättån å
      Vädersjöbäckhägnen odlat område
      Vädersjöbäcken avlopp
      Vädersjöhöjden bergshöjd
      Väsjöhöjden höjd
      Vä(r)sjön (?) Saknas
      Väsjön sjö
      Värsjön sjö
      Vädersjön Saknas
      Väsjön sjö
      Västernipan del av Fröksnipan
      Väst i berget bergshöjd
      Ytterberget bergskulle
      Ytterfålssjön sjö
      Ytterhundsjön del av Hundsjöarna
      Ytterhundsjön sjö
      Ytternipan berg
      Åbacken odlat område
      Åkerbärshöjden berg
      Åkerbärshöjden höjdsträckning
      Ångermanälven Saknas
      Åsen bergshöjd
      Åsen bergshöjd
      Åskottsberget bergshöjd
      Åskottberget berg
      Åter-Fålasjön sjö
      Återfålasjön del av Fålasjön
      Älggravsmyrarna Saknas
      Älggravsmyren skogstrakt
      Älggårdsmon sluttning
      Älggårdsmon skogstrakt
      Älghem skogsområde
      Ärtrishöjden bergshöjd
      Ärtrishöjden höjd
      Äspesmyren Saknas
      Äspes myren myr
      Ögeltjärn tjärn
      Ögeltjärnsberget berg
      Ön inhägnad gräsbevuxen mark
      Öra bete
      Öst i berget bergshöjd
      Överbölsbäcken bäck
      Överbölsdalen dalgång
      Överbölsdalen dal
      Överbölsudden utbuktning av strand
      Övre gärdena gärden
      Övre långtegen teg

  ^  

Västernorrlands läns socknar m.m.