ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Löts socken : Runstens härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 162 Bebyggelsenamn : 217 Naturnamn : 307
Löt sn *Albrunna maren f.d. sjö Löt sn sn Almgatan vägskäl
Löt sn Backhorvamarken äga Nummerförteckning förteckning Almgatan vägskäl
Löt sn /Se Baggholmslänet äga Nummerförteckning förteckning Arblunda Berg stenbrott
Löt sn Baggholmskärret kärrmark Sagesmän förteckning Arblundagatan väg
Löt sn Bockberget äga Sagesmän förteckning Arblunda marken betesmark
Löt sn Bockberget åkrar m.m. Sagesmän förteckning Askåker lott
Löt sn Bodudden udde Sagesmän förteckning Askåkershuvudet, se Haspåker åker
Löt sn Borgen fornborg Sagesmän förteckning Assmans Kärr vattenkärr
Löt sn Bredängarna äga Sagesmän förteckning Atlanten åker
Löt sn Bremossen åkrar Sagesmän förteckning Avröstningen ägor
Löt sn Byviken vik Sagesmän förteckning Backarna betesmark
Löt sn Byviken bukt Sagesmän förteckning Backarna betesmark
Löt sn /Se Bådarna öar Sagesmän förteckning Backängen åker
Löt sn /Se Domskärret äga Sagesmän förteckning Berget Saknas
Löt sn /Se Domskärr sankmark Sagesmän förteckning Bleken grund
Löt sn /Se Enängarne äga Sagesmän förteckning Blymåsen mossmark
Löt kyrka /Se Fjällängarne äga Sagesmän förteckning Bockberga äga
Löt poststation /Se Fliskärret äga Sagesmän förteckning Bomärke sättställe
Arkelunda by Fliskärret äga Sagesmän förteckning Bomärket sättställe
Arbelunda by Fliskärret kärr Sagesmän förteckning Bodtörnen sjökant
Arbelunda by Gamleborg fornborg /Se Sagesmän förteckning Bondhål sättställe
Arbelunda by Grindflater äga Sagesmän förteckning Borgjalet ägor
Arbelunda gård Grundeö äga Sjögren Saknas Bredgrund grund
Arbelunda by /Se Grundel näs Sagesmän förteckning Bredlinder lott
Arbelunda by /Se Gröndäljer äga Löt sn Bredmåsen mosse
Förbo f. hd Grönehögz hampn, se Karsevik vik Löt sn Bredmåsen mosse
Järpestad by Grönhorvan äga Löt sn Bro Måse mosse
Hjärpestad by Norra Grönshorvan äga Löt sn Bron Södra ålbro
Järpestad by /Se Hjorthorvan åkrar Löt, sn sn Brunnstycket allmänning
Lundby gård Hjulet åkrar Lötsocken Saknas Brunnstycket jord
Löt prästgård Hjärpestads kvarn åkrar Löt sn Brunnängarna lotter
Mörby by Holmbromarken äga Lötsocken socken Brännkullsbacken lotter
Mörby by Huverbackarna backar /Se Lötsocken Saknas Bunk lotter
Mörby by /Se Håpen äga Lötsocken Saknas Bunk äng
Norrby, se Tjurlösa by Hälsingebacken äga Lötsocken sn Bygatan väg
Norrby by /Se Jättegravarna äga Lötsocken Saknas Bytomter åker
Petgärde gård Jättegravarna område Löt sn Bårn holmar
Prästgården gd Kalvhagskärret äga Löt sn Bårn holmar
Tjuderlösa, se Tjurlösa gd Kalvhagskärret sankmark Löt sn Bårn holmar
Tjurlösa by Karphorvan åkrar Norrsocknen norra delen av Löt sn Båräveln rev
Tjurlösa by /Se Karptorpet äga Altorpet avs. Bäcken inhägnad
Tjurlösa förr namn på by Karsevik vik Appeltorp avs. Bönderna åker
Tjurlösa gd /Se Karsevik vik Arbelunda by Danielhaget jord
Tjurlösa by /Se *Kerrholmen, se Kåreholm holme Arbelunda, se Arblunda Saknas Daljer lott
Tjurlösa poststation /Se Knubbhorvan äga Arblunda by Domkärrsgatan väg
Torparehorva gd /Se *Korholmen, se Kåreholm ö Arblunda by Domskärr åkrar och ängar
?Valsnäs by Krockmossen äga Arblunda by Drakröret rör
Valsnäs by Krokmossen mosse Arblunda by Däckmåsen beteshag
Ändlösen gd Kroppsten sten Backhorva avs. Dödmaren vattenhåla
  Kroppsten sten(?) Bergbodarna sjöbodar och fiskläge Eket skog
  Kyrkmossen äga Bod, Norra sjöbod Eksbrunnen bybrunn
  Kyrkmossen oodlat område Borgen fornborg Ekåker lott
  Kåreholm holme Bremossen och Långemossen Saknas Fanders Hörn vrå
  Kåreholm holme Fiskbo fiskläge Eket, Västra skog
  *Kårholms skans förr skans Fiskbo fiskläge Finnrevet grusrev
  Kåreholm holme Flink Olltorpet dagsverksjord Fjällbacken höjder
  Kåreholm ö Fridhem lht Flag, Lilla, se Lilla Flag sättställe
  Kåreholm holme Fridhem lht Flag, Stora, se Stora Flag sättställe
  Kåreholm holme Fridhem lht Flaten åker
  Kåreholm ö Grenhorvan avs. Flaterna lott
  *Kåreholmsskansen spår efter en skans Gråmpe fiskläge Flatgatan väg
  *Kärholmen, se Kåreholm holme Grumpan? plats med sjöbodar Främre Gärdet lott
  Lillmossen äga Grönhorva gd Fäkthag betesmark
  Lillmossen sankmark Grönhorva gd Gamla Tomter lott
  Långkärrsmarken äga Herrgården gd Granshorvan lotter
  Långängar äga Hjorthorvan avs. Grundvarpet ställe
  Löts borg, se Gamleborg fornborg Hjärpestad, se Järpstad by Grythus åker
  Lötsborg ringmur /Se Hjulet avs. Gräbben lott
  Lötängen äga Ingatorp lht Gränshorvbacken höjd
  Lötängen flack terräng Intaget gd Gröndaljer betesmark
  Madängarna äga Intaget avs. Guldåker lott
  Madängarna sankmark(?) Jämmertorpet åker Gåsfoten jord
  Majsa vik /Se Jämmertorpet åker Gärdet, Främre, se Främre Gärdet lott
  Maren kärrmark Jämmertorpet avs. Gärdet, Mellra, se Mallra Gärdet åker
  Maren äga Hjärpestad by Gärdshorvbrunnen vattenställe
  Maren kärrmark(?) Järpstad by Göteborgs Renen ren
  Marsholmen holme Järpstad by Hagängen lott
  Marsskär holme Karlsborg avs. Hamplandsängen åker
  Marskär holme Karlsborg avs. Haspåker åker
  Marskär holme Karphorvan avs. Horvan, Västra horva
  Marskär ö Karp-Olltorpet dagsverkstorp Horvan, Östra horva
  ?Mosshagsmossen äga *Kulltorp Saknas Horvan, Övra, se Övra Horvan horva
  Mårdbökehorvan äga Kyrkplanen jordlägenhet Hungersbacken höjd
  Möcklebrunn äga Kyrkslätten samhälle Huverbackarna backar
  Mörbyudd udde Kyrkslätten samhälle Huvudåkern åker
  Norra Holmen udde Kårehamn hamn med jordlägenhet Håk-Johans Hage hage
  *Norrholmen, se Kåreholm holme Kårehamn hamn med jordlägenhet Hålorna hålor och gräsmark
  Nynäs näs Kårehamn hamn med jordlägenhet Hägnaden åkrar
  Nötkärret äga Lillmåse byallmänning Hästviken vik
  Nötkärret kärr(?) Lovisehage avs. Ingridhorvan horva
  Palmelund åkrar(ev. bebyggelse) Lundby by Intaget lott
  Petgärdeträsk träsk Lundby gd Intaget åker
  Petgärdeträsk kärr Lundby gd Jale, Norra, se Norra Jale ägor
  Petgärdeträsk kärr Lundby gd Jale, Ny, se Ny Jale åker
  Pilmossen äga Löt hemman Jalet, Norra, se Norra Jalet ägor
  Pilmossen åkrar Löts Borg, se Borgen Saknas Jalet, Mellra, se Mellra Jalet ägor
  Rökärrsängen äga Löttorpet avs. Jalsbrunnen bybrunn
  Sandkärret äga Malmen Saknas Janhorvan horva
  Saxkärret äga Malmen Saknas Jettåker lott
  Saxkärret kärr? Malmsborg lht Jettåkersröret stenrör
  Saxmålen ägolott /Se Maren lht Jusrevet rev
  Saxmålen ägolott /Se Maren lht Järpstadgatan väg
  Sillkärr sankmark(?) Mark, Östra, se Östra Mark lägenheter Järpstad Utmarker utmarker
  Skankullen backe Masstorpet lht Jättstenen sten
  Skans anläggning(?) Mellgården gd Kalakärr äng
  Skanvik vik Mellomgården Saknas Kapernaum ställe i Järpstad
  Skanvik bukt Måsgården nuvarande Sörgården Karphorvan horva
  Skanvikskärret kärr Mörby by Karsevik vik
  Skanviksmarken äga Mörby by Kartarna skär
  Slatekärr äga Mörby by Kartarna holmar
  Slatekärr kärr Måsgården by Kartarna holmar
  Snappkärret äga Mörby by Kasen på Vaholm sjömärke
  Snappkärret kärrmark Mörka Landet utmark med hus och lhter Kattegatt ren
  Starmaren, se Maren kärrmark Mörby Bodar sjöbodar och fiskläge Klockar-Petterhorvan horva
  Stenkullen åkrar Mörlinggården bondgård Kläm grund
  Stenkullhorvan äga Norra Torpet Saknas Kohag betesmark
  Stenkärret äga Norra Bod sjöbod Krokmåsen mosse
  Stensängen äga Norrby by Kronovattnet hav
  Stenängen strandäng med runsten Norrby by Kroppsten sten
  Stora mossen äga Norrby by Kullhorvan horva
  Stora Mossen äga Norrby by Kvarnbackarna höjd
  Stora mossen åkrar Norrby by Kvarnbacken höjd
  Stora mossen mosse(?) Norrby by Kvarnbacken höjd
  Storudd udde Norrby by Kvarnhagen åker
  Storudd udde Norrby by Kyrkgrund grund
  Strömudden äga Norrby ro avs. Kyrkmåsen mosse
  Strömlan, N. o. S. åkrar Norrbytäkten lägenheter Kyrkogården hage
  Sundet äga Norrgårdarna gårdar Kyrkslätten Saknas
  Sundet sjö Norrgården gd Kårehamn hamn
  Svärdsgrund grund /Se nummer ett hemman Kårhamn sund
  Södra Mossen äga Nummer-Fyrgårdarna gårdar Kårehamnsvägen väg
  Södra mossen mosse Nummer Tvåornas lokal bland ägor Kåreholm holme
  Tallträsket kärr Nygård gd Kåreholm holme
  Tjörndäld äga Nygård gd Kåreholm holme
  Tomtemossen äga Nynäs Saknas Kårholm holme
  Tomtmossen mosse Nynäs Bodar sjöbodar och fiskläge Kårholm holme
  Trindborgen äga Palmelund samhälle Kårholm holme
  Trindborgen fornborg Palmelund samhälle Kåreholmsgrundet grund
  Trindkärret äga Palmelund avs. Kårholmskäringen kummel
  Trindkärret kärr Paradiset avs. Källbacken lott
  Lilla Träskhagsmossen äga Per-Jönshorvan avs. Kärråker åker
  *Träsket eller mossen sjö /Se Pershorvan lht Laxen sten
  Stora Träskmossen äga Petgärde gård Lerbäck ställe
  Träskmossen mosse Petgärde gd Lergrund grund
  Tuvemossekärret äga Petgärde lht Lertaget skog
  Tuvemossekärret kärr Petgärde gd Lilla Flag sättställe
  Tuvängarna äga Petgärde gård Lilla Viken vik
  Tuvängarna sankmark? Petgärdeträsk hemman Lillkittgatan väg
  Tåtelängarna äga Petgärdeträsk gd Lillmåsen mosse
  Tåtelängarna äga /Se Petter-Svenshorvan avs. Lillängen lott
  Varholm udde Prästgården prästgård Lindorna lotter
  Varholm halvö Prästgården prästgård Lotten, Norra, se Norra Lotten äga
  Vitrörsbacken åkrar Reptorp sjöbod Lundkvisthorvorna horvor
  Vitrörshorvan äga Sandtaget samhälle Lurlasshorvan horva
  Västereke skog Sandtaget samhälle Lusås höjd
  Ändelöshorvan äga Sjötorpet avs. Långa Lindan jord
  Örsberget äga Skankullhorvan avs. Långkärr vattenkärr
  Örsberget åkrar m.m. Skär holme Långmåsen mosse
  Örlkullen åker Smedtildas lht Långåker lott
  Österhorvan åker Solbacken avs. Långängar lott
  Östkullen äga Spångebro by Löthorvan horva
  Östra mark sankmark Spångebro hemman Löterna ägor
    Spångebro hemman Löttjugan backe
    Stenkullen avs. Lötåkrarna lotter
    Stensbro avs. Maren kärr och mosse
    Strömmen lht Mark, Norra, se Norra Mark bygd
    Strömmen lht och bäck Mark, Västra, se Västra Mark äga
    Strömsrum avs. Marken utmark
    Sälleberg lht Markhagen skog
    Södra Torpet torparehorva Markhaget betesmark
    Sörgården gd Marsholmen, se Marskär Saknas
    Sörgården gd Marsholmen holme
    Tjurlösa by Marskär holme
    Tjurlösa by Marskär holme
    Tjurlösa by Marskär holme
    Torparegärde gård Mejerigatan väg
    Torparegärde gd Mellgatan väg
    Torparehorva gård Mellra Jalet åker och äng, ägor
    Torparehorva gård Mellra Gärdet åker
    Torpet, Norra, se Norra Torpet torparegärde Måsen mosse
    Torpet, Södra, se Södra Torpet torparehorva Måsen mosse
    Tullmjölkvarn avs. Mölngrund grund
    Udden, se Storudd fiskläge Mölngrund grund
    Vaholm fiskläge Mörby Ås grund
    Vaholm fiskläge Nordagård gärde
    Varholm sjöbodar Norra Mark bygd
    Valsborg avs. Norra Marken Saknas
    Valsnäs by Norra Jale ägor
    Valsnäs by Norra Jalet åker
    Valsnäs by Norra Lotten äga
    Valsnäs by Norra Stymlan åker
    Valsnäs Saknas Norra Tomten åker
    Valsnäs by Norrby Brunn bybrunn
    Valsnäs by Norrby Äng skog
    Vannborga, Nedra jordlägenheter Norrjalsgatan väg
    Vannborga Utmark utmark Norrmarkskogen skog
    Vannborga Utmark Saknas Nordagårdsmåsen mosse
    Vannborga, Övra jordlägenheter Nyjale åkrar
    Vannborga, Övra hemmansdelar Ny Jale åker
    Vilan lht Nynäsgatan väg
    Viraborg lht Paradiset åkrar
    Viradal lht Paradiset äng
    Ändelösen, se Ändlösen Saknas Parken lott
    Ändlösen lht Petgärdegrinden grind
    Ändlösen lht Petgärdeträsk vatten
    Östergårdarna gårdar Petterhorvan horva
    Östergården gd Pilmåsen mosse
    Östergården gd Pipen slätt
    Östergården gd Prästmarken utmark
    Österhorvan avs. Renen väg
    Österhorvan avs. Revet sättställe
    Östraborg lht Riksdagsmannens Backe ställe
    Östraborg lht Rovlandet åkrar
    Östra Mark lht Rödorna åkrar
    Östra Mark lht Rödkärr åker
    Östra Mark lht Rörshuvor lott
    Östra Mark lht Salrevet rev
      Salrevstenarna stenrad
      Sandarna lotter
      Sandbacken fält
      Sandgatan väg
      Sandjalet äga
      Sandströmshagen jord
      Saxmålen lott
      Sisshorvan horva
      Sjögatan väg
      Sjögången sjöängar
      Sjömarkerna utmarker
      Skankullen lott
      Skanvik vik
      Skanåkern lott
      Skarpbacken höjd
      Skarpdeld åker
      Skarpdild åker
      Skarpdild lott
      Skarphag betesmark
      Skarphorvan åker
      Skarphorvan horva
      Skomakarhagen horva
      Skutvarpet ställe
      Skyttningen betesmark
      Skär skär
      Skär, se Marskär Saknas
      Slammer Dammarna bit i Järpstad
      Smedgata väg
      Smedhorvan horva
      Smedhorvan horva
      Snappkärrhag beteshag
      Snappsäcken äng
      Sprängen äng
      Spökröret stenrör
      Stapeln grund
      Stenbådarna grund
      Stenbådarna grund
      Stenhem bit i Järpstad
      Stenängar betesmark
      Stenängrevet rev
      Stenmåsgrund grund
      Stora Flag sättställe
      Stora Viken vik
      Stormåsen mosse
      Storudd udde
      Stymlan, Norra åker
      Stymlan, Södra, se Södra Stymlan lott
      Sundbacken höjd
      Sundkärr sidder
      Svältaregatan väg
      Svältaregatan väg
      Svältare Gata väg
      Svärdsgrund grund
      Svärdsgrund grund
      Södra Bron ålbro
      Södra Gärde lott
      Södra Stymlan lott
      Södra Tomten tomt
      Tallmark fiskegrund
      Tallmärke sättställe
      Timotejen åker
      Tomten, Norra äga
      Tomten, Södra, se Södra Tomten tomt
      Tomter, Gamla, se Gamla Tomter lott
      Tomtmåsen mosse
      Tornmärket sättställe
      Torparehorvan åker
      Träsket Saknas
      Tvärgatan väg
      Vallgatan väg
      Vallgatan väg
      Vallgatan väg
      Valsnäs Måse mosse
      Valsnäs Måse mosse
      Valsnäs Sund vik
      Viken, Stora, se Stora Viken vik
      Vitrörsbacken höjd
      Vårdkasbacken höjd
      Vårdkatbacken höjd
      Vägen, Östra,=Östra Landsvägen Saknas
      Västra Eket skog
      Västra Horvan horva
      Västra Mark äga
      Västra Ängen äng
      Åsen sättställe
      Åsenlindan lott
      Ängen, Västra äng
      Örsberget åkrar
      Östra Horvan horva
      Övra Horvan horva

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.