ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jokkmokks socken : Jokkmokks tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell

Namntabell 2 (Samiska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 91 Naturnamn : 3131
    Saknas Saknas Saknas Saknas
    Jockmock, se Jåkkåmåkke socken Abbakåivare (?) berg
    Jåkkåmåkke socken Abbarnjarka udde
    Aimojaure by Abborrtj. tjärnar /Se
    Aimojaure del av sn Abborrsundet vik /Se
    Aimoluobal by Abborrtjärnen tjärn
    Aimoluobal by Abmelvarats berg /Se
    Ajmojaure gdar Abmojaure, se Suorkijaure sjö
    Alkakirko kapellruin Abmojåkkå bäck /Se
    Anutkaski by Abrahama-aja kallkälla och en slåttermyr
    Harrok hemmansgård Abvejaure sjö /Se
    Harrok ödegård Addurjåkkå bäck
    Huttanhyttan f.d. smälthytta Addurjåkkå bäck
    Jierta gd Addurjåkkå bäck /Se
    Jiervas fjällstuga Addurskaite Saknas
    Juggijaur by /Se Addurskaite udde
    Juggijaure by /Se Adjakajokk bäck
    Juognajaure hemman /Se Adurjokko bäck
    Juognajaure, se Juongajaur gd Ahutjkårså kanjon
    Juoknga hemman Ahutjvagge dalgång /Se
    Juongajaur gd /Se Aijajegge myr /Se
    Jåkkmåkke kyrkby /Se Ailakakåarve fall
    Jåttåm gd Ailakakåarve fall
    Kalakmela kronotorp /Se Ailatis fjäll
    Kallakmielle kronotorp /Se Ailatisnjarka udde
    Kaltesluokta hemman Ailatisnjuorra grund
    Karatj gårdar /Se Ailatissuoloi holme
    Karatj gårdar Ailes sjö
    Karatj, jfr Karatjjaure gårdar Ailesjohko bäck
    Kerkejaure hemman och torp /Se Ailij tjärnar /Se
    Kerkejaure kronobygge och hemman /Se Aime lågfjäll
    Kerkeln hemman Aimejokk bäck
    Kiertik by Aimejåkåtj bäck
    Kipmaure gård Aimekårså dalgång
    Kierkaure hemman och torp /Se Aimeskaite udde
    Koskats, se Kåskatj. by Aimojåkkå bäck
    Kuortik by Aimoluobal tjärn
    Kuotjuripme hemman /Se Ainel fjäll
    Kuouka by Aitatjåkko berg /Se
    Kuouka by Aitariskallo stenblock
    Kutjuripme hemman /Se Aitejaure tjärn
    Kuösak hemman /Se Aitejaure sjö
    Kvikkjokk kyrkby Aitejaure sjö
    Kåarvo hemman /Se Aitejåkåtj bäck
    Kårvo hemman /Se Aitejåkkå bäck
    Kårvu hemman /Se Aitekåbbo kulle
    Kåskatj by Aitesuoloi uddar /Se
    Kärkaure kronobygge och hemman /Se Aja-ape myr /Se
    Lievek hemman och gård Ajajiegge myr /Se
    Lievek hemman och gård Ajaluokta vik
    Ligga hemman Ajasape myr
    Lommivare gård Ajasape myr /Se
    Lullekietje hemman /Se Ajasjjaure sjö /Se
    Lullekietje gårdar Ajatjjaure sjö /Se
    Lurjos by /Se Ajatjjaure sjö /Se
    Luspe hemman /Se Ajatjjåkåtj bäck /Se
    Maitum by Ajatjnjarka udde
    Maitum by /Se Ajatjnjarka udde
    Mallenjarka hemman, udde Ajatjvaratj berg
    Mattisudden, se Smirjo by Ajatjvaratj berg /Se
    Matunjarka by /Se Ajmojaure sjö
    Messaure anläggarsamhälle Akajåkkå bäck /Se
    Messaure bolagshemman /Se Akajåkåtj bäck
    Miessaure bolagshemman Akalmjåkkå bäck /Se
    Mäitum by /Se Akalmjåkkå bäck
    Nausta hemman /Se Akalmkårtje, jfr Akalmjåkkå vattenfall
    Nausta by /Se Akaluokta vik
    Nautahaure by /Se Akanjarka udde
    Nautahaure by /Se Akanjarka udde
    Nautejaure by /Se Akanjarka udde
    Nelkerim, se Nielkeripme el. Selet hemman /Se Akapakte fjäll /Se
    Nielkerim by /Se Akarnjarka udde?
    Nielkeripme hemman /Se Akarsuolo holme
    Nielkeripme hemman /Se Akarsuolo holme
    Nietjavare by Akatjanjarka udde
    Nietsavare by /Se Akatjanjarka udde /Se
    Nietsavare, se Nietjavare by och berg Akatjkuoika vattenfall /Se
    Nietsavare by /Se Akatjkårtje vattenfall /Se
    Njietjavare by /Se Akatjkårtje fall /Se
    Njunjes hemman Akatjkårtjeh fall /Se
    Njunjesvaratj by /Se Akatjluokta vik
    Njunjesvare by /Se Akatjluokta vik
    Njunjesvare by /Se Akatjvare berg
    Njuoravuolle gård Akkajokk bäck /Se
    Njuorravuölle hemman Akkal ås /Se
    Njåammelnjarka by /Se Akkalmtjåkkå fjäll /Se
    Norrvijaur gd /Se Akkapakte fjäll /Se
    Norvijaure kronotorp /Se Akkapuouta berg
    Norvijaure, se Norrvijaur gd Akkatjfallen fall /Se
    Nåarvejaure kronotorp /Se Akkatj-tjåkkå berg /Se
    Padjerim by Akkatsfallen, se Akatjkårtje vattenfall
      Akkejaur(e) sjö
      Akkejaure sjö /Se
      Akkihaure sjö /Se
      Akkihaure sjö /Se
      Akkojaure, se Lulle Akkojaure sjö
      Akkojegge myr
      Akkojiegge myr
      Akkojåkkå älv
      Akkojåkkå bäck /Se
      Akkokielas skogsås
      Akkokielas hed
      Akos berg /Se
      Aksesuollutj ö
      Aktse berg?
      Ala fjällmassiv /Se
      Alajaure sjö
      Alajaure sjö /Se
      Alajåkåtj bäck /Se
      Alakjaure sjö
      Al. Appokj. sjö
      Alasluokta vik
      Alasluokta vik /Se
      Alaspuolta sluttning
      Alaspuolta sluttning, slätt land /Se
      Alastjåkkå fjäll
      Alatjåkkå, se Alep Alatjåkkå Saknas /Se
      Alatjåkkå fjällmassiv /Se
      Allajaure sjö /Se
      Allatjåkko fjäll /Se
      Alatjåkko, Alep fjäll
      Aleb Stuortsuotse berg /Se
      Aleltusape myr /Se
      Aleltus-måkke (varpe) strand
      Alemus Apukjaureh sjö /Se
      Alemusjaure sjö
      Alemus Kåarnajauratj tjärn
      Alemus Njåatsosjaure sjö /Se
      Alemus Paktevaratj berg
      Alemus Rättjaure, se Rätjatjaure sjö
      Alemus Rättjaure sjö /Se
      Alemus Stainasjaure sjöar /Se
      Alep Alatjåkkå fjäll /Se
      Alep Gråbbovaratj fjälltoppar /Se
      Alep Haukokjauratj tjärn
      Alep Haukokjåkkå bäck
      Alep Juksaure sjö
      Alep Juksaure sjö /Se
      Alep Kierkau, se Kierkau, Alep fjäll
      Alep Kuorp-åaive fjälltoppar
      Alep Kårsåkatjjåkkå bäck /Se
      Alep Käinojåkåtj, jfr Käinojåkåtjah bäck
      Alep Lasstak berg /Se
      Alep Låutarutatj klyfta
      Alep Låutarutatj klyfta /Se
      Alep Nautasvartpauftatj berg /Se
      Alep Njutjutisjaure sjöar /Se
      Alep Pakkotjåkkå berg /Se
      Alep Piedjåaive fjäll
      Alep Pielloriepjaure sjö /Se
      Alep Påaisajåkkå bäck /Se
      Alep råavatj (varpe) strand
      Alep Sarvatj berg /Se
      Alep Sjnjierak toppar
      Alep Sjnjåalltje notvarp
      Alep Stuollo, se Stuollo fjäll
      Alep Suorki, se Suorke fjäll
      Alep Såkåaiveh toppar
      Alep Tjietnekjauratj sjö /Se
      Alep Tjålekaskajåkåtj bäck
      Alep Uppanjarka udde
      Alepvarpe notvarp
      Alep Vassjajåkkå bäck
      Alep Åaloijaure sjöar /Se
      Alep Åallojaure sjöar /Se
      Alep Åalkatjjåkkå bäck
      Al. Kadnej. sjö /Se
      Alkajaure sjö
      Alkajaure sjö
      Alkajiekna jökel
      Alkajiekna jökel
      Alkajåkkå bäck
      Alkakirkko kapellruin
      Alkatjåkkå berg
      Alkatjåkkå berg
      Alkavagge dalgång
      Alkavagge dalgång
      Alkavare fjäll
      Alkavare fjäll
      Allak fjäll
      Allakjaure sjö
      Allakjaure sjö
      Allakjåkåtj bäck
      Allakjåkåtj bäck /Se
      Allaktjåkkå topp
      Allakvare berg
      Allakvare bergparti
      Alleape myr
      Alle-Appokjaure sjö /Se
      Alle Askasape myr
      Alleb Allatjåkko fjäll /Se
      Allebluokte, se Alasluokta vik
      Allebluokte vik /Se
      Allejauratj sjö, (tjärn)
      Alleluokte, se Aluokta vik
      Alleluokta vik /Se
      Alleluokta vik
      Allenjarka udde
      Allenjarka udde
      Alle Tjatjerim sjö /Se
      All. Kerats sjö /Se
      All. Kerats, se Kierratj. sjö
      All. Airreape myr /Se
      Al. Niallaj. sjö /Se
      Al. Niåtsasj. sjö /Se
      Al. Sarkavare berg /Se
      Altetievva kulle
      Altetievva kulle
      Altevare fjäll
      Alunpakte klippa
      Aluokta vik
      Amakgielas skogsluttning
      Amakjokko bäck
      Amakråvve bergland
      Amasjaure sjö
      Amasjaure sjö
      Amasvagge dalgång
      Amasvagge dalgång /Se
      Ammajauratj tjärn
      Ammajåkkå bäck
      Ammavare berg
      Anajaure sjö
      Anajåkkå bäck /Se
      Ananasse berg
      Ananasse berg
      Ananasse berg
      Ananasse berg /Se
      Ananasvare berg
      Ananasvare berg /Se
      Anavare berg
      Anders-Lars-bäcken bäck /Se
      Anders-Lars-tjärn tjärn
      Andréns-graven grav /Se
      Ann-akatjkallo stenblock /Se
      Anotvarpe varpställe
      Angekkallo (varpe) notvarp
      Antanjarka udde
      Antinjarka udde
      Apakis, Alep, Kaska o. Lulemus fjäll
      Apakisruotatjjokk bäck
      Apmel berg /Se
      Apmeljåkkå bäck /Se
      Apmelvaratj berg
      Apmelvaratj berg /Se
      Apmulitjåkkå del av Harrevarto
      Appakisjokk bäck
      Appojokko å
      Appojåkkå å
      Appojåkkå bäck
      Appojåkkå älv /Se
      Appokj. sjöar
      Appokvare berg /Se
      Appokvare berg /Se
      Appoälven älv /Se
      Appoälven älv /Se
      Apukjaure sjöar
      Apukvare berg /Se
      Apukätno älv /Se
      Arajåkkå bäck /Se
      Araluokta, se Aluokta vik
      Aranåaive fjäll /Se
      Aras berg /Se
      Arasjaure sjö
      Arasjaure sjö
      Arasjaure sjö
      Arasjåkkå bäck /Se
      Arasjåkåtj bäck /Se
      Arasjokk, se Vadnemjokk bäck
      Arasluokta vik
      Arasluokta vik
      Arasluokta vik
      Arasluokta vik
      Arasnjarka sluttning
      Arasnjarka sluttning /Se
      Arasvare fjäll
      Arasvare fjäll
      Arasvare berg /Se
      Arje berg /Se
      Armojauratj tjärn
      Armoluokta vik
      Armoluokta vik /Se
      Arnasnjarka udde
      Arnasvuoppe vik
      Aronj. sjö /Se
      Aronåive fjäll /Se
      Arranåaive platå
      Arranåaive platå
      Arvesjaure sjö
      Asjkasape myr /Se
      Asjkasjauratj tjärn /Se
      Asjkasjauratj tjärn
      Asjkasjauratj tjärn
      Asjkasjåkkå bäck
      Asjkasjåkkå bäck
      Asjkasluokta vik
      Asjkasluokta vik
      Askasape myr
      Askasape myr /Se
      Askasape myr /Se
      Askas, bortre myr
      Askasjaure sjö
      Askasj. tjärn /Se
      Askmyr myr
      Attjek berg
      Atajaure sjö
      Atalimmeh höglandsområde
      Atalimmeh område /Se
      Atapatta vik
      Atjek berg /Se
      Atjek berg /Se
      Atjekkallo stenblock
      Atjekvare berg /Se
      Atjekåaive berg /Se
      Atjekåaive berg /Se
      Atjekåaive berg /Se
      Attjekvare berg /Se
      Auratspuolta backe /Se
      Ausutsjokk bäck /Se
      Ausutsvagge dalgång /Se
      Autemjiegge myr /Se
      Autimjiegge myr /Se
      Autinjiegge myr /Se
      Autemjåkkå bäck
      Autsutjjåkkå bäck /Se
      Autsutjjåkkå bäck
      Autsutjvagge dalgång /Se
      Autsutjvagge dalgång /Se
      Avakkojaure sjö
      Avrättsbacken backe
      Avrättsbacken backe /Se
      Avrättsbacken backe /Se
      Avvejaure sjö /Se
      Avvota sund
      Bankmyran slåttermyr
      Baronsalen hus
      Bastavara berg /Se
      Birnapakte, se Skårkipakte fjäll
      Bjällok fjäll /Se
      Bjällotjåkko toppar /Se
      Björkholmen holme /Se
      Blackälven älv
      Blackälven älv /Se
      Blankajauratj sjö
      Bläutanjarka uddar
      Bläutanjarka udde
      Bredträsket träsk
      Bråunånjavve lekplats
      Bråunåjåkkå bäck
      Brännholmen holme /Se
      Brännholmen holme
      Brännlandsvarpet notvarp
      Buolnisjohko bäck /Se
      Buoltajegge myr /Se
      Båldager kulle
      Bäckmynne utlopp /Se
      Bänka platå /Se
      Bänkakuoratj björnide
      Bäverholmen holme
      Dilak, se Tilak. sjö
      Dilak sjö /Se
      Djupselet sel
      Djupselet sel
      Djupviken vik
      Djupviken vik /Se
      Drårnik berg /Se
      Drårnikpakte berg /Se
      Dödens dal dal /Se
      Ekelape myr
      Eltivare, se Jeltivare höjder
      Eltivare höjder /Se
      Eppartjåkko berg /Se
      Falforita fjäll /Se
      Falforita fjäll
      Farforita fjäll /Se
      Farforita fjäll
      Farforitasjpietjam del av Farforita /Se
      Farforitasjpietjav del av Farforita /Se
      Farisuolo, se Junkisuolo ö
      Fasstojaure sjö
      Fastoluokta vik
      Fastoluokta vik
      Fastoluokta vik
      Fastonjarka udde
      Fastonjarka udde
      Fatjatj sjö /Se
      Fatjatj-jaure sjö
      Fatjatjkårro berg
      Fatjesjauratj sjö
      Fatsatj sjö /Se
      Faunåive fjäll
      Feifer myr
      Ferro berg /Se
      Fiellok tjärn
      Fiellokvaratj höjd
      Fiellutjnjarka udde
      Fieresjåkkå bäck
      Fierro berg
      Fierro berg /Se
      Fierrovagge dalgång
      Fierrovagge dalgång
      Fiksavarpe varpställe
      Fjärndelssten sten /Se
      Flyggberget berg /Se
      Forsberget berg /Se
      Forsviken vik /Se
      Framnäs näs
      Fransavarpe notvarp
      Fuornasj bergparti /Se
      Fuornasj bergparti /Se
      Fuornatjjiegge, se Huornatjjiegge myr
      Fårholmen holme
      Fällberget berg /Se
      Fästajaure sjö
      Fästajaure sjö /Se
      Gammelgården holmar
      Gammelhemheden hed
      Gammelänonjalme (varpe) notvarp
      Gasajeggie myr /Se
      Gasakjaure, se Kasakjaure sjö
      Gasakjaure sjö /Se
      Gautelesjokk bäck /Se
      Gautelestuoddar, se Kuoutelestuottar fjäll
      Gautelestuoddar fjäll /Se
      Gautoåive fjäll /Se
      Getberget berg /Se
      Gistajokk bäck
      Gladvik vik
      Granberg, se Kuossavare berg
      Granberget berg /Se
      Gråbbovaratj berg
      Gråbbåvarpe varpställe
      Görjeån bäck /Se
      Görjån bäck /Se
      Habre sjö
      Habre sjö /Se
      Habres fjäll
      Habres fjäll
      Habres fjäll
      Habri sjö /Se
      Hadde fjäll /Se
      Haddit berg /Se
      Hadditjaure sjö /Se
      Hadet berg /Se
      Hadet sjö /Se
      Hadetj bäck /Se
      Haddit berg
      Hadditjaure sjö
      Hadditjåkkå bäck /Se
      Haddivaratj berg
      Hadet, se Haddit berg
      Haikak berg /Se
      Haikak berg
      Haikaraike kolkvarpställe
      Haikaraike ställe
      Haikaraikholmen holme
      Hakkej sjö
      Hakkejaur förr sjö
      Hakkejaure sjö /Se
      Hakkijaurbäcken bäck /Se
      Hakkijaure sjö /Se
      Hakkijaure sjö /Se
      Halje fjäll /Se
      Halji fjäll
      Halma-ape myr /Se
      Halmape, se Halmapjegge myr
      Halmape myr
      Halmapjegge myr
      Halmapjegge myr
      Halmapjokk bäck
      Halmapjåkkå bäck
      Haltekallo stenblock
      Haltenjarka udde
      Haltenjarka udde
      Haltenjarka udde
      Halvaraggan bakvatten
      Hammar klippa /Se
      Hamsu myr
      Hangerape myr
      Hangerape myr /Se
      Hangeriape, se Hangerape myr
      Hansajauratj tjärn
      Happmisj berg
      Happmisjjåkåtj bäck
      Harraure sjö /Se
      Harrejaurbäcken bäck /Se
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjö /Se
      Harrejaurjåkkå bäck
      Harrejaurjåkkå bäck /Se
      Harrejaurluoppal sjöliknande utvikning
      Harrejokk bäck /Se
      Harrejokko bäck
      Harrejåkkå bäck
      Harrejåkåtj bäck /Se
      Harreluobbal sel
      Harreluobbal sel /Se
      Harresavoi sel
      Harretjavelk landrygg
      Harrevaratj berg
      Harrevardo berg
      Harrevarto berg
      Harrevarto fjällområde /Se
      Harrevarto fjällområde /Se
      Harrevarto berg
      Harrijaur sjö /Se
      Harrijaur-Tjietnek tjärn
      Harrokjauratj tjärn
      Harrokjaure sjö
      Harrokjaure sjö
      Harrokjaure sjö
      Harrokjåkkå bäck
      Harrokjåkkå bäck
      Harrokjåkkå bäck
      Harroktjärn tjärn /Se
      Harrokjärn tjärn /Se
      Harrokvare berg
      Harsprånget vattenfall /Se
      Haukajaure sjö
      Haukaj tjärn /Se
      Haukajauratj tjärn
      Haukajåkkå bäck /Se
      Haukak sjö
      Haukakåbbo kullar
      Haukaluokta vik
      Haukaluokta vik
      Haukaluoktnjarka udde /Se
      Haukasuoloi holme
      Haukauratj sjö
      Haukauratj tjärn
      Haukaure sjö
      Haukaurjåkåtj bäck /Se
      Haukok berg
      Haukok sjö
      Haukok berg /Se
      Haukokape myr
      Haukokjauratjah tjärnar /Se
      Haukokjauratjah tjärnar /Se
      Haukokjauratjah tjärnar
      Haukokjokk bäck /Se
      Haukokjåkåtj bäck
      Haukokluokta vik
      Haukokvaratj kulle
      Hedningsbacken backe /Se
      Heimavare berg
      Heimavare berg /Se
      Heimavarie berg /Se
      Hellevare, se Hällovare berg
      Hellevare berg /Se
      Hemberget berg
      Hemberget berg /Se
      Herkepelej., se Hierkepieljauratj. sjö
      Herkepelej sjö /Se
      Herkepelejegge, se Hierkepieljegge myr
      Herr Danieljegge myr /Se
      Herr Danieljiegge myr /Se
      Herr Danielv berg /Se
      Herr Danielvare berg /Se
      Hierkepieljauratj tjärn /Se
      Hierkepieljauratj sjö /Se
      Hierkepieljegge myr
      Hierkepielkielas höjdparti /Se
      Hierkepielkielas åsrygg
      Hierkepielkielas åsrygg
      Hildomvare, se Iltumvare fjäll
      Hildomvare berg /Se
      Hillto fjällkam /Se
      Hilltojåkkå bäck
      Holkokape myr /Se
      Holmaape myr /Se
      Hulljovare berg
      Holmavare berg /Se
      Hornats bergparti /Se
      Hukemjåkåtj bäck
      Hulakåbbo berg
      Hundberget berg /Se
      Huorna berg
      Huornatj fjäll /Se
      Huornatj bergparti /Se
      Huornatj tjärn
      Huornatjjiegge myr
      Huornes berg
      Huorso udde /Se
      Huorsonjarka udde /Se
      Hurrejåkkå bäck /Se
      Hurreluokta vik
      Hurreluokte vik /Se
      Hurrevare fjäll
      Hurrevare fjäll
      Hurrijegge myr /Se
      Hurrivare fjäll /Se
      Hustrumyr myr /Se
      Hyttmyran myr
      Håamperah fjällsida
      Håamperah fjällsida /Se
      Håamperjuovva fjällsida /Se
      Hålkåkape myr /Se
      Hålkåkape myr /Se
      Hålkåkkielas hed /Se
      Hålvejiegge myr
      Hålvijåkkå bäck
      Hårrek (varpe) notvarp
      Hårreksundet sund
      Hårås, se Vuopme-Hårås fjäll
      Håråsjaure sjö
      Håråsvuopme skog
      Häimavare berg /Se
      Hälkakårtje fall
      Hällberget berg /Se
      Hällojaur tjärn
      Hällojauratj tjärn
      Hällovara berg
      Hällovaratj berg /Se
      Hällovare berg
      Hällovare berg
      Hällovare berg
      Härrakalav vadställe /Se
      Härrakalav vadställe /Se
      Härrakalav vadställe /Se
      Härrakallo sten /Se
      Härrakallo sten /Se
      Härralako slätt
      Härralakjaure sjö
      Härrapalkes stig. el. väg /Se
      Härravatah slätt
      Hässtajauratj tjärn
      Hässtajåkåtj bäck /Se
      Hässtatjåkkå kulle
      Hästajauratj sjö
      Hästajåkkå bäck /Se
      Hästkullen bergkulle /Se
      Hösundet sund /Se
      Ieltivare höjder
      Iltumvare fjäll
      Iltumvare berg
      Inkiholmen, se Inkisuoloi holme /Se
      Inkisuoloi holme /Se
      Inkisuoloi holme /Se
      Irkajaure sjö /Se
      Irkajiegge myr /Se
      Irkarånnik bäckslåttermark
      Isaknjarka udde
      Isjkanjarka udde /Se
      Isjkanjarka udde
      Ivarkiedde äng
      Ivarjåkåtj bäck
      Jabmevarats, se Jamevaratj berg
      Jabmevarats berg /Se
      Jalkajegge, se Luobbalamåkkjiegge myr
      Jalkat berghed
      Jalkatkielas hed
      Jalkatrutatj ravin
      Jalkavare berg /Se
      Jalkok, se Kapes fjäll
      Jalkok fjäll /Se
      Jalkokjaure, se Tuolpokjauratj sjö
      Jalkokjaure sjö /Se
      Jalkuk berg
      Jalkuk berg
      Jamekijauratj tjärn /Se
      Jameksuollutj holme
      Jameksuollutjah holmar /Se
      Jameksuollutj holme /Se
      Jamekusnjarka udde
      Jamekutjluokta vik
      Jamevaratj berg
      Jamiktievva kulle
      Jamiktievva kulle
      Jamiktievva kulle
      Jamikutjjauratj tjärn
      Jamikutjjauratj tjärn /Se
      Jamikutjluokta vik /Se
      Jamikutjluokta vik /Se
      Jamikutjnjarka udde /Se
      Jamikutjsavoi sel /Se
      Jamipuolta backe /Se
      Jamivaratj berg
      Jamivaratj berg /Se
      Jamivaratj berg /Se
      Jamivaratj berg
      Jarem tvännesel
      Jarem sel
      Jaremkuoika fors /Se
      Jarre berg
      Jarre fjäll
      Jarrejåkkå bäck /Se
      Jarreluokta vik /Se
      Jaulajauratj tjärn
      Jaulajåkåtj bäck /Se
      Jaulaskaite udde /Se
      Jaurasj tjärn
      Jauratj vik
      Jauratj vik
      Jauratjkåpe sänka med tjärn
      Jauratjsuoloi holme
      Jaurekaska udde
      Jaurekaska udde /Se
      Jaurekaskkuoika fors /Se
      Jaurekaskakuoika fors /Se
      Jauretokape myr
      Jeltivare höjder
      Jervaluokte, se Järvasluokta vik
      Jervanjarka Saknas /Se
      Jervaluokte vik /Se
      Jieggejåkåtj bäck
      Jiekkaure vik
      Jieknaffo fjäll
      Jieknaffo fjäll /Se
      Jieknaffo fjäll /Se
      Jieknaffojiekna jökel
      Jieknaffojiekna jökel /Se
      Jieknavagge dalgång
      Jieknavagge dalgång
      Jieknavakkatj dalgång
      Jieknavakkatj dalgång /Se
      Jielka sjöar
      Jielkajåkkå bäck /Se
      Jielkavare berg /Se
      Jierrek berg
      Jierrekjauratjah tjärnar
      Jierrekjåkåtj bäck
      Jiertajaure sjö
      Jiertajaure sjö
      Jiertajaure sjö /Se
      Jiertajåkkå bäck /Se
      Jiertasuoloi holme
      Jiertatjåkko fjäll
      Jierta(tjåkkå) berg
      Jiertatjåkkå kullar
      Jiertätj el. Unna Jierta fjäll
      Jiertavare berg
      Jiervas fjällområde
      Jiervasape myr
      Jiervas-Fuorna fjäll
      Jiervasjåkkå älv
      Jiervasluokta vik
      Jiervasmuorke mårka
      Jiervasnjarka udde
      Jiervavarto berg
      Jietaniskallo sten /Se
      Jietaniskallo sten /Se
      Jietaniskallo sten /Se
      Jieukejåkkå bäck
      Jieukekurra sänka
      Jieukekurra dal
      Jieukitjåkkå berg
      Jilavagge dalgång
      Jilavagge dalgång
      Jokkajaurats sjö /Se
      Jokkavarats, se Jokkovaras berg
      Jokkavarats toppar /Se
      Jokkmokkv. berg /Se
      Jokkmokksholmen holme /Se
      Jokkogaddejegge myr
      Jokkotskaska berg /Se
      Jokkovaras berg
      Jormi (?) holme
      Jovvaluokta vik
      Jovvavaras berg /Se
      Jovvavarre berg /Se
      Juggijaur(e) sjö
      Juggijaur sjö /Se
      Juggijaure sjö /Se
      Juggijaure sjö /Se
      Juimakvaratjah småberg
      Juimakvaratjah småberg /Se
      Juime el. Juimejauratj tjärn
      Jukkivare berg /Se
      Juksaure sjöar /Se
      Juksaurjåkkå bäck /Se
      Jullejaure sjö /Se
      Jullejåkkå bäck /Se
      Jullok fjäll /Se
      Julleluobbalah tjärn
      Jullenjåasske dalgång
      Jullok fjäll
      Jungajaur sjö
      Jungaluspe lusp
      Jungavara berg
      Jungfrustenen sten /Se
      Jungkajauratj tjärn /Se
      Junkar fjäll
      Junkar fjäll
      Junkarhällan Saknas /Se
      Junkarhällo Saknas /Se
      Junkarjuovva dalgång
      Junkarjuovva dal /Se
      Junkisuolloh holmar
      Junkisuolo ö
      Junsjåkåtj bäck /Se
      Junsåvarpe notvarp
      Juognajaure sjö /Se
      Juognavare höjd /Se
      Juokmautsojegge myr /Se
      Juokojauratj sjö
      Juokovaratj toppar
      Juoksjokk bäck /Se
      Juolmeautso granskog
      Juongajaure sjö /Se
      Juongajaure sjö /Se
      Juongavare höjd
      Juonkatj, se Junkar fjäll
      Juonkatj fjäll /Se
      Juoksjokko bäck
      Juolmeautso granto (granskog)
      Juopmautsojegge myr /Se
      Juopmautsojåkkå bäck /Se
      Juopmautsojåkkå bäck /Se
      Juopmojiegge myr /Se
      Juopmojåkkå bäck /Se
      Juopmoautso myr /Se
      Juopmorita fjälläng
      Juoravare berg /Se
      Juorpojegge myr /Se
      Juorun bergkulle
      Juorun bergkulle
      Juorun bergkulle
      Juoråive, se Juovvåive fjäll
      Juovaketsmyr myr /Se
      Juovapuoltatj fjäll /Se
      Juovavare, se Jovvavaras berg
      Juovavare berg /Se
      Juovvajauratj tjärn
      Juovvakielas fjäll
      Juovvakielas hed
      Juovvakielasjiegge myr
      Juovvakietj-jegge myr
      Juovvakietjjiegge myr
      Juovvakietj-kielas skogsås /Se
      Juovvakåbbo fjäll
      Juovvakåppåtj kulle
      Juovvakårro ås
      Juovvanjunnjetjåkkå berg
      Juovvavaratj berg
      Juovvavaratj berg
      Juovvavaratjtjauta område
      Juovvavare berg
      Juovvåive fjäll
      Jutavarpe notvarp /Se
      Jutavarpe notvarp /Se
      Jutjajegge myr
      Jutsajegge myr /Se
      Jutsajegge myr /Se
      Jutsajiegge myr /Se
      Jutsamyran myr /Se
      Jutsavare berg /Se
      Jutsavare, se Juttja. berg
      Jutsavare berg
      Juttja berg /Se
      Juövvapuölta fjäll
      Jåarmejauratjah tjärn /Se
      Jåarmeluokta del av Slabbaluokta
      Jåarmesuoloi holme
      Jåbvitaätnam hedland
      Jågge land ovan trädgränsen
      Jåkkejåkåtj bäck
      Jåkkåkaskatjåkkå berg /Se
      Jåknåsuollutj holme
      Jåkåmåkke bäck
      Jåkåmåkkvare berg
      Jåkåtj bäck
      Jåkåtjkaska strandremsa
      Jåkåtjkaska strandremsa
      Jåkåvuolle notvarp /Se
      Jåkåvuolle varp
      Jålle fjäll
      Jålle fjäll
      Jållejaure sjö
      Jållejaure sjö
      Jållejåkåtj bäck
      Jållejåkåtj bäck /Se
      Jållejåkåtj bäck /Se
      Jållok berg
      Jållok berg /Se
      Jållåtj berg
      Jållåtj berg
      Jånem fjäll
      Jåmnåtieva bergland
      Jårbokjokk bäck
      Jårkimjåkkå bäck /Se
      Jårpojiegge myr
      Jårpåjegge myr
      Jårtåbacken backe
      Jårtåbron landsvägsbro /Se
      Jårtåforsen fors /Se
      Jårtåkuoika fors /Se
      Jårtåkuoika fors
      Jåttåmhuornes berg
      Jåttåmjaure sjö
      Jåttåmjaure sjö
      Jåttåmvare berg
      Jåttåmåive berg
      Jåvlåberget berg
      Jåunå (varpe) varp
      Jåunåkuoratj björnide
      Jåupårasuollutj holme
      Jåvvatjluokta vik
      Jägnafo, se Jieknaffo fjäll
      Jägnafo fjäll /Se
      Jägnafojägna se Jieknaffojiekna jökel
      Jägnafojägna jökel /Se
      Jägnavagge, se Jieknavagge dalgång
      Jälkajokk bäck /Se
      Järtaberget berg /Se
      Järtabäcken bäck
      Järtajaure sjö /Se
      Järtajaure, se Jiertajaure sjö
      Järtasjön sjö /Se
      Järtatjåkko, se Stuor-Jierta fjäll
      Järtatjåkko, se Jierta(tjåkkå) berg
      Järvasjåhkå bäck
      Järvasluokta vik
      Järvasnjarka udde
      Kablajauratj sjö
      Kablauratjjåkåtj bäck
      Kables fjällparti
      Kaddejaure sjö /Se
      Kaddekårotj bergrygg /Se
      Kaddekårro bergrygg /Se
      Kaddepakte strandklippa /Se
      Kaddevaratj berg
      Kaddevare, se Kartevare berg
      Kaddeåive berg
      Kaddeåive, se Kaddåive berg
      Kaddeåive berg /Se
      Kaddnja sjöar
      Kaddåivi berg
      Kaddåaive berg
      Kaddåaive berg
      Kaddåaive berg
      Kaddåaivluokta vik
      Kaddåaivnjarka udde
      Kaddåivi berg
      Kaddåive berg
      Kadnej sjöar /Se
      Kaffajauratj sjö
      Kaikjaure sjö /Se
      Kaikjaure sjö /Se
      Kaikjaure sjö /Se
      Kailavagge dalgång
      Kailavagge dalgång
      Kailavaggejåkkå bäck
      Kailavaggejåkkå bäck
      Kailejauratjah tjärnar
      Kailejiegge myr
      Kailejåkåtj bäck /Se
      Kailerutatj klyfta
      Kailevaratj berg /Se
      Kailevierra ås
      Kaimak skog- och bergland
      Kainaijåkåtj bäck
      Kainaijåkåtj bäck /Se
      Kainairutatj ravin
      Kainairutatj ravin
      Kainairutatj ravin
      Kainojegge myr
      Kainovare berg /Se
      Kaipajokk bäck /Se
      Kaipajåkkå bäck
      Kairajaure sjö /Se
      Kairajaure sjö
      Kairapbäcken bäck
      Kairape myr
      Kairape myr
      Kairavare berg
      Kairavare berg
      Kaisekietjtjåkkå fjäll
      Kaisemierrjåkkå bäck
      Kaisemierro fjäll
      Kaisemierro fjäll
      Kaisemuora, se Kaisemierro fjäll
      Kaisemuora fjäll /Se
      Kaissatsnjuonje, se Kuoblatjårro fjällparti
      Kaissatsnjuonje fjällparti /Se
      Kaisseketstjåkko fjäll /Se
      Kaitom fall /Se
      Kaitsanjarka udde
      Kaitsanjunnje sluttning
      Kaitsanjunnje sluttning
      Kaitsatj berg
      Kaitsatj berg
      Kaitsatjjaure sjö
      Kaitsatjjaure sjö
      Kaitsavare berg /Se
      Kaitsatjjåkkå bäck
      Kaitsavare berg
      Kaitumkuoika fors
      Kaitumkårtje vattenfall
      Kaitumkårtjeh fall
      Kaitumsavoi sel
      Kaitumsuoloi holme /Se
      Kajmok berg- och skogsland
      Kalakjarem sel
      Kalakjarem sel
      Kalakkårtje, se Kallok fors
      Kalakkårtje, se Kallokkuoika fors
      Kalakkårtje fall /Se
      Kalakniela Saknas
      Kalakmelle brant sandstrand
      Kalakåive berg
      Kalakåive berg /Se
      Kalamvarats berg /Se
      Kalatvare fjäll
      Kalava, se Kalva(varpe) varpställe
      Kalavvaratj berg /Se
      Kalla berg
      Kallakjarem ställe i Stora Luleälv /Se
      Kallakjaure sjö
      Kallakjaure, se kallokjaure sjö
      Kallakjaure sjö
      Kallakjokk bäck
      Kallakkierke sten
      Kallakluokta vik
      Kallaknjiello del av Stora Luleälv /Se
      Kallaksavoi sel
      Kallakvare berg
      Kallakvare berg
      Kallakåaive berg
      Kallasuoloi holme
      Saknas sjö /Se
      Kallojauratj tjärn
      Kallojauratjah tjärnar
      Kallojauratjah tjärnar
      Kallojauratjah tjärnar
      Kallojauratjah tjärnar
      Kallojaure sjö
      Kallojaure sjö
      Kallojegge myr
      Kallojegge myr
      Kallojiegge myr
      Kallojiegge myr
      Kallojiegge myr
      Kallojiegge myr
      Kallojåkkå bäck
      Kallok fors
      Kallokfallet fall /Se
      Kallokjaure sjö
      Kallokjaurjohko bäck
      Kallokkuoika fors
      Kallok-Kårtje fall /Se
      Kalloksavon sel
      Kallosavvun sel
      Kallomkura berg /Se
      Kallosuolo slåtterholme
      Kallovaratj berg
      Kallovaratjah småkullar
      Kallovaratjah småkullar
      Kallovarpe notvarp
      Kallovarpe notvarp
      Kallovarpe notvarp
      Kallutj sjö
      Kallutj sjö
      Kalmakaltovaratjah kullar
      Kalme kulle /Se
      Kalme sund
      Kalmejauratjah sjöar /Se
      Kalmejåkkå bäck
      Kalmejåkkå bäck /Se
      Kalmenjarka udde
      Kalmenjarka udde
      Kalmenjarka udde
      Kalmenjarkavarpe varpställe
      Kalmeråavatj hedland /Se
      Kalmejauta kulle
      Kalmetjauta kulle
      Kalmetjåkkå fjäll /Se
      Kalpatluokta vik
      Kalpatsuoloi holme
      Kalpejaure sjö
      Kalpejaure sjö
      Kalpetjåkkå fjäll
      Kalpik, se Stipokjaure sjö
      Kalpik sjö /Se
      Kalporosjaure sjö /Se
      Kalsokgielas tallhed /Se
      Kalteshällo fors /Se
      Kalteshällo fors
      Kaltesjaure sjö
      Kaltesjokk bäck
      Kaltesjokk bäck
      Kaltesjåkkå bäck
      Kaltesjåkkå bäck /Se
      Kaltesjåkkå bäck /Se
      Kalteskielas hed
      Kaltesluokta vik
      Kaltesnjarka udde
      Kaltesvare berg
      Kaltesvare berg
      Kaltis, se Kaltisjaure sjö
      Kaltishällu fors
      Kaltisjaure sjö
      Kaltisjaure sjö /Se
      Kaltisjokk bäck /Se
      Kaltisjåkkå bäck
      Kaltisvare berg
      Kalvaarpatj varpställe
      Kalva(varpe) varpställe
      Kamajåkkå älv
      Kamajåkkå älv
      Kampasuoloi holme
      Kanevare, se Kanivare berg
      Kani berg
      Kanevare berg /Se
      Kanigravbäcken del av Urtjojåkkå /Se
      Kanijåkkå bäck
      Kanijåkkå del av Urtjojåkkå
      Kanikårså bäck
      Kanikårsåjåkkå del av Urtjohåkkå /Se
      Kaninjarka udde
      Kaninjuorra undervattensgrund
      Kaninjuorra stengrund
      Kanipakte klippa /Se
      Kaniuksa fjällklyfta /Se
      Kanevare berg
      Kanivare bergområde
      Kanivare bergområde
      Kanivare berg
      Kapes fjäll
      Kapes fjäll
      Kapesjåkåtj bäck
      Kapesjåkåtj bäck /Se
      Kapesluoppal sjö
      Kapesluoppal sjö
      Kapmaksavoi sel
      Kappa, se Vietjer fjäll
      Kappa fjäll /Se
      Kappajaure, se Vietjerjaure sjö
      Kappajaure sjö
      Koppajaure sjö
      Koppajaure sjö /Se
      Koppajaure sjö /Se
      KappaluobaL, se Kapesluoppal sjö
      Kappaluobal sjö /Se
      Kaptasluokta vik
      Karatj-jaure sjö
      Karatjjaure sjö
      Kardiape myr
      Kardikielas skogsås /Se
      Karhuvuosma(?) Saknas
      Karin, se Stor Karin och Lill-Karin Saknas
      Karin-holmen holme /Se
      Karjeljiegge myr
      Karjelkårså bäckdal
      Karjelpakte klippa
      Karnatj notvarp
      Karnatjluokta vik
      Karnatjluokta vik
      Karnatjnjarka udde
      Karnatj njarka udde
      Karpa (Nuortap) skogklätt berg
      Karpa, Nuortop, se Teunekåbbo höjd
      Karpa berg
      Karpamåalke bäckkrok
      Karranes fjäll /Se
      Karranes fjäll /Se
      Karranis fjäll
      Karranisjåkåtj bäck
      Karranisjåkåtj bäck
      Karrim, se Unna Karrim Saknas
      Karrim strandremsa /Se
      Karrim strandremsa /Se
      Karrimsuoloi holme /Se
      Kartape myr
      Kartape myr
      Kartapejokk bäck /Se
      Kartapjauratj tjärn
      Kartapjåkkå bäck /Se
      Kartapjåkåtj bäck
      Kartaurjåkkå bäck /Se
      Karteape myr /Se
      Kartejåkkå bäck /Se
      Kartejåkkå bäck /Se
      Kartejåkkå bäck
      Kartekietje varpställe
      Karteluokta vik
      Karteluokta vik
      Kartepiesske landtungan
      Karte-Piesske, se Piesske Saknas
      Kartesuolo holme
      Kartesuolo holme
      Kartevare berg
      Kartevare berg
      Kartevare berg
      Kartevare, se Råvvevare berg
      Kartevare berg
      Kartevare berg
      Kartevarrjåkkå bäck /Se
      Kartevarr-rutatj klyfta
      Kartevarr-rutatj ravin
      Kartevarrskaite udde
      Kartivarie berg /Se
      Karvavakktjåkkå kam /Se
      Karvek berg
      Karvemape myr
      Karvenkiedde grässlätt
      Karvenkiedde grässlätt
      Karvim myr
      Kasak tjärn
      Kasakjaure sjö
      Kasakjaure sjö
      Kaska-Appokjaure sjö
      Kaska-Appokj sjö /Se
      Kaska Apukjaureh sjö
      Kaskaivo berg /Se
      Kaskaivo fjäll /Se
      Kaskaivo fjäll
      Kaskaj sjö /Se
      Kaskaj sjö /Se
      Kaskajarem sel(?)
      Kaskajarem sel
      Kaskajarem fiskställe
      Kaskajarem kuoika fors
      Kaskajaremkuoika fors
      Kaskajaremkuoika fors /Se
      Kaskajaremvaratj berg
      Kaskajaremvaratj berg
      Kaskajauratj tjärn
      Kaskajaure sjö
      Kaskajaure sjö /Se
      Kaskajaure sjöar
      Kaskajaure sjö
      Saknas sjö /Se
      Kaskajaure sjö
      Kaskajerim, se kaskajarem sel
      Kaskajerim ström /Se
      Kaskajerimkuoika, se Kaskajaremkuoika fors
      Kaskajerimvarats, se Kaskajaremvaratj berg
      Kaskajerimvarats berg /Se
      Kaskajåkkå bäck
      Kaskajåkåtj bäck
      Kaska Kirkao, se Tjasska berg
      Kaskakuoika fors
      Kaska Kåarnajauratj tjärn
      Kaskakårsåjåkåtj bäck
      Kaskaluobbal Saknas /Se
      Kaskaluobbal, se Kaskaluoppal Saknas
      Kaskaluoppal tjärn
      Kaskaluoppal sjö
      Kaskaluobbal sjö /Se
      Kaskam(varpe) strand
      Kaska Mattok fjäll
      Kaskaraijokko bäck /Se
      Kaskasatjåkkå berg
      Kaskasavagge dalgång /Se
      Kaskasavge dalgång /Se
      Kaska Stainasj sjöar /Se
      Kaska Stainaure sjö
      Kaska-Svalok fjäll
      Kaskatape myr /Se
      Kaskatjauratjah tjärnar
      Kaskatjårro berg
      Kaskavagge dalgång /Se
      Kaskasvagge dalgång
      Kaskavarpe notvarp /Se
      Kassajaureh sjöar
      Kassatievva varpställe
      Kassavare berg
      Kasskajarem ström
      Kasskajaremvaratj berg
      Kaska Julle berg
      Kasskakuoika fors
      Kasskaluoppal sel
      Kasskavuoppe, se Lullekietjvuoppe vik
      Kasska Stainasjaure sjöar
      Kasskatjårro berg
      Kassätnam strandhed
      Kassätnamjiekkeh myrar
      Kassätnamnjarka udde /Se
      Katamurri fjäll /Se
      Kautjakielas bergås
      Katjojauratjah tjärnar /Se
      Katjokjauratjah tjärnar /Se
      Katjojåkåtj bäck
      Katnihaure sjö
      Katnihaurvaratj berg
      Kattisviken vik
      Kattisviken vik /Se
      Kaulak fjäll
      Kaulakape myr
      Kaulakjauratj tjärn
      Kaulakjåkåtj bäck
      Kavaksauvon, se Kavvatj tjärn
      Kavvatj tjärn
      Kavapakte klippa
      Kavapakte klippa
      Kebmakj sjö /Se
      Kebmakj., se Kipmaure sjö
      Keddejaurasj tjärn
      Keddek, se Kietek sjö
      Keddevarats, se Kieddevaratj berg
      Keddåive berg /Se
      Keddåivej sjö /Se
      Keinol vik /Se
      Keinotnjuoske sänka /Se
      Keinotjegge myr /Se
      Kekijaure sjö /Se
      Kektjaure sjö /Se
      Keppoape myr /Se
      Keppoape myr /Se
      Keppohuornats berg /Se
      Keppovare berg /Se
      Keptejaure sjö /Se
      Keptejokk bäck /Se
      Kerastäva fjäll /Se
      Keratj, stuor sjö /Se
      Keratj, unna sjö /Se
      Keratjvare berg
      Kerats, se Kieratj sjöar
      Kerkejaure sjö
      Kerkojaure sjö
      Kerkejaure sjö /Se
      Kerkevare fjällsträcka
      Saknas berg /Se
      Kerkåjve berg
      Kermakjaure sjö
      Kerototjåkko fjäll /Se
      Kertukuoika(?) fors /Se
      Keukes berg
      Keukesjauratj sjö
      Keukesjauratj sjö
      Keukesjåkåtj bäck
      Keukesjåkåtj bäck /Se
      Keukessuoloi holme
      Keukessuoloi holme
      Keukesvaratjah småbergen
      Keukesvaratjah småbergen
      Keutarjokk bäck /Se
      Keutatjjåkkå bäck /Se
      Keutatjjåkkå bäck
      Keutatjjåkkå bäck
      Keutatjjåkkå bäck
      Kiblos berg
      Kida, se Kitak fjäll
      Kiddajaurats Saknas
      Kiddajaure, se Kitajaure sjö
      Kiddavare, se Kitavarre Saknas
      Kiebneskärah, se Kiebnesuollutjah holmar
      Kiebneskärah holmar /Se
      Kiebnesuollutjah holmar
      Kiebnesuollutjah holmar /Se
      Kieddejauratj tjärn
      Kieddevaratj berg /Se
      Kieddåaive berg
      Kieddåaivejauratjah sjö
      Kieddåaivejåkåtj bäck /Se
      Kielasvaratj berg
      Kielasvaratj berg /Se
      Kiepnatj sjö /Se
      Södra Kiepnatj sjö /Se
      Kiepnatjjåkkå bäck /Se
      Kieppes klippa
      Kieptijaure sjö
      Kieptijåkkå bäck
      Kieptijåkkå bäck
      Kieratj sjöar /Se
      Kieratjtjåkko, Alep och Lulep fjäll
      Kieratjtjåkkåh fjälltoppar
      Kierkau, Alep fjäll
      Kierkejauratj sjö
      Kierkejauratj tjärn
      Kierkejaure sjö
      Kierkejaure sjö
      Kierkejåkkå bäck
      Kierkejåkkå bäck /Se
      Kierkeluokta vik /Se
      Kierkeluokta vik
      Kierkeluoktsuollutjah holmar
      Kierkeluoppal sjö
      Kierkenjarka udde /Se
      Kierketjolme sund /Se
      Kierkenjarka udde
      Kierkeriepme ställe
      Kierkerimkuoika fors /Se
      Kierkerimkuöika fors /Se
      Kierketjåalme sund /Se
      Kierketjåalme sund
      Kierkevaratj berg
      Kierkevare fjäll
      Kierkevare fjäll
      Kierkim sjö
      Kierkimjauratj sjö
      Kierkimjåkåtj bäck
      Kierkimjåkåtj bäck
      Kierkåive berg /Se
      Kierkåive berg
      Kierkåaive berg
      K(i)erkåivi berg /Se
      K(i)erkåivi berg
      Kierreskåppe, Nuortop och Årjap dalgångar
      Kierreskåpe dalgångar
      Kierreskåppjauratj sjö
      Kierreskåpjauratj sjö
      Kierreskåpjåkkå bäck /Se
      Kierto platå
      Kiertojauratj, se Titerjaure sjö
      Kiertokietje, se Nuortåivatj fjäll
      Kiertokiesjtjåkkå fjäll
      Kiertolåptå sänka
      Kiertolåptå sänka
      Kiertolåptå sänka
      Kiertukuöika fors
      Kietatissuoloi holme
      Kietatissuoloi holme
      Kietek sjö
      Kiettaure sjö
      Kiettaure sjö
      Kiettaurjåkkå bäck
      Kiettsavuolle udde
      Kiettsavuolle utlopp
      Kiettsavuolle utlopp /Se
      Kiettsavuolle Saknas /Se
      Kiettsavuolle Saknas /Se
      Kiettsavuolle udde
      Kiettsavuollsuolluh holmar
      Kiertojauratj sjö /Se
      Kiertojauratj sjö
      Kievasuolo ö
      Kilkok sjö
      Killingholmen holme
      Kiltape myr /Se
      Kiltape myr
      Kiltekurra sänka /Se
      Kiltevare berg
      Kiltevare berg
      Kiltijåkkå bäck
      Kilvoape myr /Se
      Kilvoape myr /Se
      Kilvojegge myr
      Kilvojåkkå bäck
      Kilvojåkkå bäck /Se
      Kilvokielas skogsås
      Kilvokielas åsrygg
      Kilvotieli, se Kilvokielas Saknas
      Kilvolieli åsrygg /Se
      Kintalakiedde gräsvall
      Kipmaure sjö
      Kipmaure sjö
      Kipmejiegge myr
      Kirjåaivetievva kulle /Se
      Kirjåaivetievva kulle /Se
      Kirjåaivetievva kulle /Se
      Kirkastjåkko fjäll
      Kirkej sjö /Se
      Kirkej sjö /Se
      Kirk(e)jaur sjö
      Kirkejaure sjö /Se
      Kirkerim sel
      Kirkerinkuoika fors /Se
      Kirkeåive berg /Se
      N. Kirkeåive berg /Se
      Kirkeåive berg /Se
      S. Kirkeåive, se Kerkåjve berg
      S. Kirkeåive, se Kierkåive berg
      S. Kirkeåive bergområde /Se
      Kirkkojauratj tjärn /Se
      Kirkkojauratj tjärn /Se
      Kirkokårså dal /Se
      Kirkovarats, se Sirkovaratj Saknas
      Kirkovarats berg /Se
      Kisa höjd
      Kisajarnga vik
      Kisavaratj berg
      Kissaj se Kussajauratjah tjärnar
      Kistabäcken bäck /Se
      Kistajåkkå bäck /Se
      Kissto varpställe
      Kisurisjåkkå bäck /Se
      Kisurisjåkkå bäck /Se
      Kisuristjåkkå fjäll
      Kitajaure sjö /Se
      Kitajaure sjö /Se
      Kitajauratj tjärn /Se
      Kitak fjäll
      Kitakluokta vik
      Kitatjårro toppar
      Kitavaratj berg /Se
      Kitavarre berg /Se
      Kitjajauratj sjö
      Kitjamuorke mårkan
      Kitjanjarka udde
      Kitjanjarka udde /Se
      Kitjarjauratj tjärn
      Kitjarjåkkå bäck
      Kitjarvaratj berg
      Kitjaudden udde /Se
      Kittelträsket tjärn /Se
      Kittelviken vik /Se
      Kittjarjauratj sjö
      Kittjarjokk bäck /Se
      Kittjarjohko bäck /Se
      Kittjarvaratj berg
      Kittjavarpe varpställe
      Kittseudden udde
      Kiuki del av Laitaure
      Kiukijiegge myr
      Kiuri ås
      Kiurijåkkå del av Lastakjåkkå
      Klippholmen holme /Se
      Klivinjarka, se Lievenjarka udde
      Klubbudden udde /Se
      Klubbuddluobbal vik /Se
      Klubbuddsjön sjö /Se
      Kobdej, se Kåbtåjaure sjö
      Kobdej bäck /Se
      Kobdej sjö /Se
      Koholmen holme /Se
      Kolgårdssidan byn
      Kollahajokko bäck
      Kopir fjäll /Se
      Kopirjokk bäck /Se
      Koranajohko bäck /Se
      Koratjåkko fjäll /Se
      Koratskåbbo kullar /Se
      Koravarats Saknas /Se
      Korotj skogsås
      Korvusudden udde /Se
      Koskatsj., se Kåskatj-jaure gjö
      Koutjarim sel
      Kronudden udde
      Krutholmen holme
      Kuerpaluokta, se Kurpaluokta vik
      Kuitasjaure, se Kuutatj-jauratj. sjö
      Kukajauratj tjärn
      Kukkajaure sjö
      Kukkajegge myr /Se
      Kukkakah varpställen
      Kukkaluokta vik
      Kukkasuoloi holme
      Kukkem sjö /Se
      Kukkesape eller Kukkesjiegge myr
      Kukkesjauratj tjärn /Se
      Kukkesjauratj tjärn
      Kukkesjåkkå bäck /Se
      Kukkeskårsåjåkåtj bäck
      Kukkessauvon sel /Se
      Kukkessavoi sel /Se
      Kukkesvagge dalgång
      Kukkesvagge dalgång /Se
      Kulo-måke-pakte-tjåkkåh toppar /Se
      Kulo-måke-tjåkkåh toppar /Se
      Kulomåkke sänka
      Kultasaari småholmar
      Kunjeksavoi sel /Se
      Kunjekvare berg /Se
      Kunnajiegge myr
      Kunnajåkkå bäck
      Kuoblatjårro fjällparti
      Kuoblatjårro fjällparti
      Kuoffejauratj tjärnar
      Kuoffeluoppal tjärn
      Kuoikakasksuollutjah holmar
      Kuoikaluokta vik /Se
      Kuoikasavoi sel
      Kuoikasuollutjah holmar
      Kuoikaure sjö
      Kuoikaurjåkkå bäck /Se
      Kuoikavaratj berg
      Kuoikavaratj berg
      Kuoikavaratj berg
      Kuoikavare berg /Se
      Kuoletimjauratj tjärn
      Kuoletis-Kartaureh sjöar /Se
      Kuoletis-Kartaureh sjöar
      Kuolle-Kartaure sjö
      Kuonoluokte vik /Se
      Kuolleluoppal Saknas
      Kuoltovare berg /Se
      Kuoltovare berg
      Kuoperjåkkå bäck
      Kuopmokjauratj tjärn
      Kuopmokvierah åsar
      Kuopmokvierah åsar /Se
      Kuoppej. tjärnar /Se
      Kuoratjvare berg /Se
      Kuoratjjauratj sjö /Se
      Kuoratjluokta vik
      Kuoratjvaratj berg /Se
      Kuoratjvarpe strand
      Kuoratjåaive berg /Se
      Kuorpakholmen holme
      Kuorpakluokta vik
      Kuorpavarto berg
      Kuorp-åaive toppar
      Kuorpåaive fjäll
      Kuorsjoluokta vik
      Kuortek berg
      Kuortekåive berg /Se
      Kuortekåive berg /Se
      Kuosakjaure sjö /Se
      Kuosakjokko bäck /Se
      Kuosakkielas hedland /Se
      Kuosakvare berg /Se
      Kuosakåbbå berg
      Kuosakåive berg
      Kuosakåive berg /Se
      Kuosakåive, se Kuotjakåive berg
      Kuosakåive berg /Se
      Kuosakåive berg /Se
      Kuosasuolo holme /Se
      Kuosatj, Nuortap berg
      Kuosatj berg /Se
      Kuosatjape myr
      Kuosatjnjarka del av Luakanjarka
      Kuosatjnjarka udde
      Kuosavare berg /Se
      Kuosavare berg /Se
      Kuossakietje sluttning
      Kuossakåbbå kullar
      Kuossakåbbå bergkulle /Se
      Kuossalastak tall, gran och björkskogsområde
      Kuossa-lastak-jauratjah tjärn
      Kuossanjarka, se Paikanjarka udde
      Kuossanjunnje granhed
      Kuossanjunnjevaratjah berg
      Kuossanjunnjjåkåtj bäck
      Kuossasuolo holme
      Kuossasuoloi holme
      Kuossasuolov holme
      Kuossasuollotjah holmar
      Kuossasuollutj, Lulep holme
      Kuossatievva backe, kulle
      Kuossatiev(v)ajegge myr
      Kuosotj varpställe
      Kuossaure sjö
      Kuossaurjåkkå bäck /Se
      Kuossavaratj berg
      Kuossavaratj bergkulle /Se
      Kuossavaratj berg
      Kuossavaratj bergknalle
      Kuossavaratj berg
      Kuossavaratj berg
      Kuossavaratjah berg
      Kuossavaratj-jåkkå bäck
      Kuossavare berg
      Kuossavare berg /Se
      Kuossavare berg
      Kuossavarre berg
      Kuossjojaure sjö
      Kuossjajaure sjö
      Kuossjavagge dalgång
      Kuossjavagge dalgång /Se
      Kuossåagge spakvattenställe
      Kuossåaive berg
      Kuossågge eda /Se
      Kuossåggnjarka udde
      Kuotekjaure sjö
      Kuotektjåkkå berg
      Kuotel fjäll /Se
      Kuotjakåaive berg /Se
      Kuotjakåjve berg
      Kuotjakåive berg
      Kuotjakåive berg
      Kuotjakåive berg
      Kuotjuripme sel /Se
      Kuoutasuöllutj holme
      Kuoutavarpe, se Stuorkallovarpe varpställe
      Kuouka fjäll
      Kuoutak varpställe
      Kuoutelisjåkkå bäck
      Kuoutelisluokta vik
      Kuoutelisnjuorra ja varpe undervattensgrund o varpställe
      Kuoutelistuottar fjäll
      Kuoutelisåaive fjäll /Se
      Kuoutelåaive fjäll /Se
      Kuoutpåråsjaure sjö /Se
      Kuoutpåråsvare fjäll
      Kuotsakåaive berg /Se
      Kuotsakåaive berg /Se
      Kuoukakuoika fors
      Saknas berg /Se
      Kuousakvaratj berg
      Kuoutanjuorra grund
      Kuoutelisluokta vik
      Kuoutelistuottar fjäll
      Kuoutpåråsvare fjäll
      Kuoutåaive fjäll /Se
      Kuoutåaive fjäll /Se
      Kuoutåaivejauratjah sjöar /Se
      Kuoutåive berg?
      Kuoutäntjah slåtterängar
      Kuoutätno el. Kuoutelisätno älv
      Kurajåkkå bäck
      Kuratjåkkå fjäll /Se
      Kuratjåkkå, se Pajep Kuratjåkkå fjäll
      Kuratjåkko fjäll
      Kuravaratj fjäll
      Kuravaratj, se Stuor Kuravaratj Saknas
      Kuravatta lågslätter
      Kurkopetsatape myr
      Kurkopetsatsape myr
      Kurpaluokta vik
      Kurra, se Utja Kurra el. Unna Kurra Saknas
      Kursu trång dal
      Kurteape myr
      Kurtejauratj tjärn
      Kurtekj sjö /Se
      Kurtekjauratj tjärn
      Kurtektjåkko berg /Se
      Kurtektjårro sluttning
      Kurvek, se Karvek berg
      Kurvisluokk, se Kurvusluokta vik
      Kurvosluokta vik
      Kurvisluokta vik /Se
      Kurvisudden udde /Se
      Kurvusluokta vik
      Kurvosluokta vik /Se
      Kurvosnjarka udde
      Kurvosnjarka udde /Se
      Kussajauratjah tjärnar
      Kussajauratjah tjärnar
      Kussakåpe sänka /Se
      Kussakåpe sänka
      Kussakåppe sänka
      Kussasuollutj holme /Se
      Kutjakåive(?) berg
      Kutjakåive(?) berg
      Kutjajaure sjö /Se
      Kutjaure sjö /Se
      Kutjuripme sel /Se
      Kutjuripme sel /Se
      Kuutatj-jauratj sjö
      Kuutatjvaratjah berg
      Kuutjurim sel /Se
      Kuutjurimkuoika fors /Se
      Kuvvajiegge slåttermyrar
      Kuvvanjarka udde
      Kuöllåagge spakvatten
      Kuöper fjäll
      Kuöperjåkkå bäck
      Kuöperrutatj klyfta /Se
      Kuöperrutatjjåkkå bäck
      Kuörpaluokta vik
      Kuörtek berg
      Kuörtesvaratj berg
      Kuössasuollutj holmar
      Kåabrek fjäll
      Kåabrek fjäll /Se
      Kåabrek fjäll
      Kåabrekkåpåtj berg?
      Kåabta berg
      Kåaivo bergland
      Kåakkokvierah åsar /Se
      Kåakkokvierah åsar /Se
      Kåaljo bergrygg /Se
      Kåaljo bergrygg /Se
      Kåallomkurra berg /Se
      Kåallomrapma bergrygg /Se
      Kåallomrapma bergrygg /Se
      Kåallomrapma bergrygg /Se
      Kåarnajåkkå bäck
      Kåarnajåkkå bäck /Se
      Kåarnajåkkå bäck
      Kåarnajåkkå del av Pärlälven /Se
      Kåarnajåkkå bäck
      Kåarnajåkkå bäck /Se
      Kåarnanjunnje utlöpare /Se
      Kåarvatj fall
      Kåarvek(varpe) varpställe
      Kåarvovare berg /Se
      Kåaskem fjäll
      Kåaskemape myrland /Se
      Kåaskemjaure sjö
      Kåaskemkårså klyfta
      Kåaskemluokta vik /Se
      Kåaskemnjarka udde
      Kåaskemvaratj berg
      Kåaskemvatta grässlätt /Se
      Kåaskemvatta grässlätt /Se
      Kåaskemvatta grässlätt
      Kåasskemvare berg
      Kåastekårså dal
      Kåastevierra Saknas
      Kåatape myr
      Kåatejiegge myr
      Kåatenjarka udde
      Kåatesadje kåtaställe
      Kåatesadjnjirav lågland /Se
      Kåatesadjnjirav lågland /Se
      Kåatevarpe varpställe /Se
      Kåatjiegge myr
      Kåatnjunjes berg
      Kåatnjunjesjåkkå bäck
      Kåbdej sjö /Se
      Kåbdesj sjö /Se
      Kåbdesnjarka udde /Se
      Kåbdoluokte Saknas /Se
      Kåbdårimselet sel /Se
      Kåbrek berg /Se
      Kåbrek fjäll
      Kåbtajaure sjö
      Kåbtaluokta vik
      Kåbtåjaurbäcken bäck /Se
      Kåbtåjaurbäcken bäck /Se
      Kåbtåjaure sjö
      Kåbtåjaure sjö
      Kåbtåjaure sjö
      Kåbtåjaure sjö
      Kåbtåjaure sjö
      Kåbtåjaure sjö
      Kåbtåjaure sjö
      Kåbtåjaure sjö
      Kåbtåjaure sjö
      Kåbtåjaurjåkåtj bäck
      Kåbtåjaurjåkåtj bäck /Se
      Kåbtåluokta vik
      Kåbtåluokta vik
      Kåbtåripme sel /Se
      Kåbtåripme sel /Se
      Kåbtåsavoi sel
      Kåddejaure sjö /Se
      Kåddejegge myr /Se
      Kåddejåkkå bäck
      Kåddejåkkå bäck
      Kåddesuolo holme
      Kåddesuolo holme
      Kåddesuoloi holme /Se
      Kåddåkkå bäck /Se
      Kåddåkkå bäck /Se
      Kådtjåjåkkå bäck /Se
      Kåikaurbäcken bäck /Se
      Kåikaure sjö
      Kåikaure sjö /Se
      Kåikaure sjö /Se
      Saknas sjö /Se
      Kåivojegge myr
      Kåivovaratj berg
      Kåivovare bergland /Se
      Kåivovarre berg
      Kåkkokvierah, se Kuopmokvierah åsar
      Kåles vik
      Kåles vik
      Kålesvuoppe ava
      Kålkåvisluokta vik
      Kålltasavoi sel
      Kålmålåkke område
      Kålmålåkke bergområde /Se
      Kålmålåkke bergområde /Se
      Kålmålåkkjauratjah tjärnar
      Kålmålåkkjauratjah tjärnar /Se
      Kålok berg /Se
      Kålokjauratj tjärn
      Kålokjauratj tjärn
      Kålokjåkåtj bäck
      Kålokjåkåtj bäck /Se
      Kålokjåkåtj bäck /Se
      Kålokkielas slätt /Se
      Kålokpuolta berg /Se
      Kåloktjåkåtj berg /Se
      Kålse holme
      Kånåkis-starfo båtlänning
      Kåppåtj skogsås
      Kårjo sund /Se
      Kårnajåkkå bäck /Se
      Kårnåjåkkå bäck
      Kårnåjåkkå bäck
      Kårritahka vik(?)
      Kårromåskej, se Tjäromåske sänka
      Kårrovarats, se Tjärovaratj berg
      Kårrå hedland
      Kårsa, se Allakjaure sjö
      Kårso sjö /Se
      Kårsåjåkkå bäck
      Kårsåjåkkå bäck
      Kårsåjåkkå älv
      Kårsåjåkkå bäck /Se
      Kårsåkatjjåkkå bäckar /Se
      Kårsåkatjjåkåtj bäck /Se
      Kårtjevaratjah fjällkullar
      Kårtjevaratjah fjällkullar
      Kårvovarre berg
      Kårvovare berg /Se
      Kårvuvare berg /Se
      Kåskatj-jaure sjö
      Kåskatjvare berg
      Kåskem fjäll /Se
      Kåskemjokk bäck
      Kåskemnjarka udde
      Kåskemvaratj berg
      Kåskevnjarka udde
      Kåskevsuolo holme
      Kåsskeågge bakvatten
      Kåtatjavarpe varpställe
      Kåtesuollutj holme
      Kåtesuolo holme
      Kåtjasjaure sjö /Se
      Kåtojåkkå bäck /Se
      Kåtokjåkkå bäck /Se
      Kåtnjuonje berg /Se
      Kåtporosv, se Kuoutpåråsvare fjäll
      Kåtojokk bäck
      Kåtok fjällområde
      Kåtokkaise topp
      Kåtolvisjaure sjö
      Kåtolvisjåkkå bäck
      Kåtonjirav bäck
      Kåtonjuorra grund
      Kåtotjåkkå fjäll
      Kåtoåagge »agga» (bakvatten)
      Kåtporosv. fjäll /Se
      Kåttjape myr /Se
      Kåttåk sund
      Kåunånjallasadje Saknas
      Kåunånjallasadje kåtaställe
      Kåunånjallasadje kåtaställe
      Kåvalnjarka udde
      Kåvvelnjarka udde
      Käbnatj udde
      Käikajauratj tjärn /Se
      Käikajauratj tjärn /Se
      Käikajauratj tjärn /Se
      Käikajauratj tjärn /Se
      Käikakårro ås eller rygg /Se
      Käinojåkåtjah bäckar /Se
      Käinojåkåtjah bäckar /Se
      Käinotjauratj tjärn
      Käinotjiegge myr
      Käinotjåkåtj bäck
      Käinotluokta vik
      Käinottjauta ås
      Käinotvaratj berg
      Käinutjauratj tjärn /Se
      Käinutjiegge myr /Se
      Käinutluokta vik
      Käinutnjåasske sänka /Se
      Käinutvuoppe vikar /Se
      Käinutåalke berg
      Käpmatjluokta vik /Se
      Käpnatjjaure tjärn
      Käpnatjjåkkå bäck /Se
      Käpnatjsuoloi holme
      Käppoaleltusape myr /Se
      Käppoape myr /Se
      Käppoape myr /Se
      Käppofuörnes berg /Se
      Käppokårså kanjon
      Käppovare berg
      Kärbmakjauratj sjö /Se
      Saknas sjö
      Kärbmakjaure sjö /Se
      Kärkaure sjö /Se
      Kärmailuokta vik
      Kärmaisläto bäckmoräner /Se
      Kärmai-släto-njarka udde
      Kärmaitjåkkå höjd
      Kärtajauratj sjö /Se
      Kärtajauratj sjö /Se
      Kärtatjåkkå berg
      Kätatjårro, se Nuortåivatj fjäll
      Kätjanjuorra undervattensgrund
      Kätjaure, se Kiettaure sjö
      Kätjaure sjö /Se
      Saknas bäck /Se
      Kättatj varpställe
      Kättatj varpställe
      Kättsavuomatj björkskog
      Käuka udde
      Käuka udde
      Käutatjjåkkå bäck /Se
      Köpenhamn vik /Se
      Körkviken vik /Se
      Ladneoaivve berg
      Ladneåive berg /Se
      Ladneåivejegge myr /Se
      Ladniåivejegge myr
      Laitaure sjö
      Laitavara skogsområde
      Lakamanjegge myr
      Lakamanne berg /Se
      Lakamannavare berg
      Lakamannavare berg /Se
      Lakamannforsen fors /Se
      Lakamanngraven dalgång /Se
      Lakamanngraven dalgång /Se
      Lakamansuolaure(?) sjö
      Lakojauratj tjärn
      Lamsijaure sjö
      Landsvägajegge myr
      Landsvägajegge myr
      Langas sjö
      Lanjek fjäll
      Lanjek fjäll
      Lanjeksuoloi ö
      Lanjeksuoloi holme /Se
      Laotakjokk bäck /Se
      Laotakvare fjäll
      Laotakvare berg
      Lapma hed /Se
      Lapma hed /Se
      Lapmejauratjah tjärnar
      Lapmejegge myr
      Lappviken vik /Se
      Lappvikkielas hed /Se
      Lappvikstjärnen tjärn
      Lars-Paulusmielie backe
      Larvape myr
      Larveape myr /Se
      Larveberget berg /Se
      Larvevare berg /Se
      Larvev. berg /Se
      Lassajåkåtj bäck /Se
      Lassaluokta vik /Se
      Lassatj(varpe) strand
      Lassatjnarka udde
      Lasstak berg /Se
      Lasstakjiegge myr
      Lassenape myr
      Lassenj, se Lassijaure sjö
      Lassesjåkåtj bäck /Se
      Lassekåtsadje varpställe
      Lassijaure sjö
      Lassikluokta vik
      Lassitjåkåtj bäck /Se
      Lassivaratj berg
      Lasstakjåkkå bäck
      Lasstakvare, se Unna Lasstakvare Saknas
      Lasstakvare berg /Se
      Lastak berg
      Lastak fjäll /Se
      Lastak, Unna berg
      Lastakjauratj, Alep tjärn
      Lastakjaureh sjöar
      Lastakjegge myr
      Lastakjokk bäck /Se
      Lastakjokk bäck /Se
      Lastakjohko bäck
      Lastakjåkkå bäck /Se
      Lastakjåkkå bäck /Se
      Lastakvare berg /Se
      Lastakvare berg /Se
      Lastakvarto fjäll /Se
      Lastastievah kullar
      Lastastievah kullar /Se
      Lastasvaratj höjd /Se
      Lastatj berg /Se
      Lastatjvarre berg
      Lastatjåkkå berg
      Lastatsvare berg /Se
      Lastatsvare höjd /Se
      Latakasse, se Varto, Lulep fjäll
      Latakjegge(?) myr
      Latakjegge myr /Se
      Lataksuoloh holmar /Se
      Latanjarka udde /Se
      Latasuoloi holme /Se
      Latnjesuoloi holme /Se
      Latnjåaive berg /Se
      Latnjåaivejiegge myr /Se
      Latonjegge myr
      Latta berg
      Latta berg /Se
      Lattakasruvtatj del av ravin /Se
      Lattakasses berg
      Lattakjaure sjö
      Lattakjiegge myr
      Lattakjiegge myr
      Lattakjåkåtj bäck /Se
      Lattaksuolluh holmar
      Lattaksuollutj holme /Se
      Lattakvare berg
      Lattunnjarka udde /Se
      Latun sjö
      Lauraholmen holme
      Leimek berg
      Leimek berg /Se
      Leipape myr
      Leipapjauratj tjärn
      Leipapjåkkå bäck /Se
      Leipenjarka udde /Se
      Iekelape myr
      Iekeljauratj tjärn
      Iekelvare bergområde
      Lemakj sjö /Se
      Lemakjokk se Vadnemjokk bäck
      Lemakjokk bäck /Se
      Lemakvare berg /Se
      Lervikvarpet notvarp
      Letonjge, se Latonjegge myr
      Letsitjaure, se Lietjutjaure sjö
      Letsitjaure sjö /Se
      Letsmik sjö /Se
      Liebben sel
      Liebbennjarka udde
      Liebbenkielas hed
      Liebbenkuoika fors /Se
      Liebbenrimso lågland /Se
      Liebbenrånnik udde /Se
      Liebbensuoloi holme /Se
      Liebbenätno älv /Se
      Lieimek berg /Se
      Liemakjauratj sjö /Se
      Liemakjåkåtj bäck
      Liemakjåkåtj bäck /Se
      Liemakvare fjäll
      Liemakvare berg
      Liemakvarto fjäll
      Liemakvarto berg
      Liervinjarka udde
      Lietjekuoika fors
      Lietjesavoi sel
      Lietjitjaure sjö
      Lietjitjaure sjö
      Lievekjaure sjö /Se
      Lievenjarka udde
      Liggakuoika fors
      Liggakuoika fors /Se
      Liggasauv sel /Se
      Liggasavoi sel
      Likasuolloh holmar
      Likejauratj(varpe) notvarp /Se
      Likepuolta fjäll
      Likepuolta fjäll
      Likepuoltajåkkå bäck /Se
      Likkakatjaltakka fall /Se
      Likkakuöika fors
      Likkasavoi sel /Se
      Likkasavon sel /Se
      Liktjåkkå berg /Se
      Liktjåkkå berg
      Lilla Såarvatj sjö /Se
      Lilljarem sel /Se
      Linajåkkå bäck /Se
      Linajåkkå bäck /Se
      Linajåkkå bäck /Se
      Linavara berg /Se
      Linavare berg
      Linavare berg /Se
      Linavare berg /Se
      Linkaholmen slåttermyr /Se
      Lisjmek sjö /Se
      Litnok berg
      Litnokvaratj berg
      Liuko höjd
      Liukojåkkå bäck /Se
      Lokketjegge myr /Se
      Lommevare berg /Se
      Lospenjarka udde
      Luhutluokta vik /Se
      Luhutviken vik /Se
      Lukevaratjah berg /Se
      Lukivaratjah berg /Se
      Lul. Appokj. sjö /Se
      Luleb Allutjåkko fjällmassiv /Se
      Luleb Kalarippe, se Skalarieppe fjäll
      Luleb Kalarippe fjäll /Se
      Luleb Tsuotse, se Sjuodji, Lulep berg
      Lulek varpställe
      Lulemus Apukjaureh sjö
      Lulemus Julle berg
      Lulemus Kåarnajauratj tjärn
      Lulemus Njåatsosjaure sjö /Se
      Lulemus Stainasjaure sjöar /Se
      Lulemus-varpe varpställe
      Lulemusvarpe notvarp
      Lulep Gråbbovaratj fjälltoppar /Se
      Lulep Haukokjauratj tjärn
      Lulep Haukokjåkkå bäck /Se
      Lulep Juksaure sjö /Se
      Lulep Kuorp-åaive fjälltoppar
      Lulep Kårsåkatjjåkkå bäck
      Lulep Käinojåkåtj bäck /Se
      Lulep Lasstak berg /Se
      Lulep Lastakjauratj tjärn /Se
      Lulep Låutarutatj sänka
      Lulep Låutarutatj sänka
      Lulep Njutjutisjaure sjöar /Se
      Lulep Pakkotjåkkå berg
      Lulep Påaisajåkåtj bäck /Se
      Lulep råavatj (varpe) strand
      Lulep Sjnjierak toppar
      Lulep Sjnjåalltje notvarp /Se
      Lulep Sjuodji berg /Se
      Lulep Suorki, se Suorke fjäll
      Lulep Stuollo, se Stuollo fjäll
      Lulep Såkåaiveh toppar
      Lulep Tjietnekjauratj tjärn
      Lulep Tjuorvitnjarka udde
      Lulep Tjålekaskajåkåtj bäck
      Luleb Tsuotse fjäll el. berg /Se
      Lulep Uppanjarka udde
      Lulevarpenotvarp notvarp
      Lulep Vassjajåkkå bäck
      Lulep Åalkatjjåkkå bäck /Se
      Lulep Åallojaure sjöar /Se
      Lulep Åaloijaure sjöar /Se
      Luleträsk, Stora, se Stuor-Julevo sjö
      Lulijåkåtj bäck
      Lulivagge dalgång
      Lul. Kadnej sjö /Se
      Lul. Kerats sjö /Se
      Lulle Akkojaure sjö
      Lulleakkojaure sjö
      Lulleakkojaure sjö /Se
      Lulle-Appokjaure sjö /Se
      Lulle Askasape myr
      Lullejauratj (sjö), tjärn
      Lullekiehtjsuoloi holme
      Lullekiesjsuollutja varpe varpställe
      Lullekiesjvarpe varpställe
      Lullekietjjåkåtj bäck
      Lullekietjluspe Saknas /Se
      Lullekietjvuoppe vikar /Se
      Lullekieljvuoppe vik /Se
      Lulleluokta vik
      Lulleluokta vik
      Lulleluokta vik
      Lullenjarka udde
      Lulle Ållojaure sjö
      Lullåive berg /Se
      Lul. Niallaj. sjö /Se
      Lul. Sirreape myr /Se
      Lulåaive berg /Se
      Luobbal sjö
      Luobbal sjöar /Se
      Luobbalah sjöar
      Luobbalahpe myr
      Luobbalajåkkå bäck /Se
      Luobbalamåkke vik
      Luobbalamåkke, se Luoppal vik
      Luobbalamåkkjiegge myr
      Luobbalberget berg /Se
      Luobbunvare berg /Se
      Luobbunvare berg /Se
      Luobbunvare berg /Se
      Luobme, se Låpme fjälltopp
      Luoftastakka varpställe
      Luoftatjvarpe varpställe
      Luokajaure sjö
      Luokajiegge myr
      Luokajåkkå bäck
      Luokajåkkå bäck
      Luokaluokta vik
      Luokanjarka udde
      Luokavare berg
      Luommasuoloi holme /Se
      Luommasuoloi holme /Se
      Luopalkiedde vall
      Luoppal el. Luobbalamåkke vik
      Luoppal tjärn
      Luoppal tjärn
      Luoppal tjärn, vik /Se
      Luoppal del av bäck /Se
      Luoppal vik /Se
      Luoppalmyran myr
      Luoppalvaratj berg /Se
      Luosajokk, se Kaltesjokk bäck
      Luosak berg
      Luosakjauratj tjärn
      Luosakjauratjah tjärnar
      Luosakvaratj berg
      Luossajåkkå källbäck /Se
      Luossajåkkå källbäck /Se
      Luossalako högslätt
      Luossaluokta vik
      Luossaluokta vik
      Luossaluokta vik
      Luossaraikie ställe /Se
      Luossasuoloi ö /Se
      Luossasuoloi holme
      Luotoh berg /Se
      Luotoh berg /Se
      Luotoh fjäll /Se
      Luotohjaurats tjärn /Se
      Luotohjokk bäck /Se
      Luottojiekna jökel
      Luottojiekna isfält
      Luottojiekna isfält
      Luottojåkkå bäck
      Luottolako högslätt
      Luottolako högslätt
      Luottoskaitatj näs
      Luottoskaitatj näs
      Luottotjåkkå berg
      Luoutakarkvaratj(?) berg /Se
      Luovvajaure sjö
      Luovvajaurejåkkå bäck /Se
      Luovvaluokta vik
      Luovvajåkåtj bäck /Se
      Lurvijokk bäck /Se
      Luspejauratj tjärn
      Luspejauratjah tjärnar
      Luspejåkåtj bäck
      Luspekuoika fors /Se
      Luspekuoika fors
      Luspeluokta vik /Se
      Luspeluokta vik
      Luspenjarka udde
      Luspesuollutj holme /Se
      Luspesuolo holme
      Luspesuoloi holme
      Luspenåive berg /Se
      Luspesuolo holme
      Luspevaratj berg
      Luspevaratj skogsberg
      Luspevaratj berg
      Luspåaive berg
      Luspåaivjåkkå bäck
      Luspåivjåkåtj bäck
      Luspåivtjauta omr.
      Luspåaivvuoppe vik
      Luspåaivvuoppe vik
      Luspåivvuoppe, se Vuoppeluokta vik
      Luto fjäll
      Luto fjäll
      Lutojauratj tjärn
      Lutojauratj tjärn
      Luttjaure sjöar /Se
      Luttåive berg /Se
      Luvos by
      Luvossavoi sel
      Luvossjnjasjka hedland
      Luöppal sjö
      Luöppensavoi sel
      Luöppenvierah sandåsar
      Luöttaure sjöar
      Luöttåaive berg /Se
      Luöttåaive berg /Se
      Luövvavare berg
      Luövvunakårsåh klyftdalar
      Luövvunatjåkkå topp
      Lysjärnkåarve fors /Se
      Låatatj bergområde /Se
      Låamejåkkå bäck /Se
      Låddepakte berg
      Låddåjåkkå del av Låutajåkkå
      Låddåjåkkå del av Låutajåkkå
      Låkekjiegge myr
      Låkkejaure sjö
      Låkkejåkkå bäck
      Låkkekjauratj tjärn
      Låkkeråavatj hedland /Se
      Låmetjåkko, se Låpme fjälltopp
      Långfredagsvarpet notvarp
      Långmamma-aja kallkälla
      Långmyran, se Kukkesape myr
      Låpme fjälltopp
      Låptåkielas hedland
      Låptåvakkjaure sjöar
      Låptåvakkjaure sjöar
      Låtats bergområde /Se
      Låutajåkkå bäck /Se
      Låutajåkkå bäck /Se
      Låutak berg
      Låutak fjäll /Se
      Låutak berg
      ?Låutakavaratj berg
      Låutakåatvare berg
      Låutarutatj Saknas /Se
      Läipa sjö
      Läipajaure sjö
      Läipajaure sjö
      Läipajåkkå bäck /Se
      Läipajåkåtj bäck /Se
      Läipavaratj berg /Se
      Läipavarto berg /Se
      Länskatjakiedde gräsvall
      Länskatjakiedde gräsvall
      Lärmakietteh slätter
      Lärmajauratj tjärn
      Lärmajauratj tjärn
      Lärmakietteh slätter /Se
      Lärmavaratj berg /Se
      Lärmavaratj berg /Se
      Lärmavaratjah berg /Se
      Maddakatj sänka
      Maddakatjjåkåtj bäck
      Maddakatjjåkåtj bäck
      Maddaluokta vik /Se
      Maddanjarka udde /Se
      Maddanjarka udde /Se
      Maddavaratj berg /Se
      Maddavarre berg
      Maddaåive Saknas /Se
      Maddaåive berg /Se
      Madåive, se Unna- och Stuorab Madåive Saknas
      Maggijaur(e) sjö
      Maisisuollotj holme
      Maisisuolo holme
      Maisitjiuka holme
      Maitumjaure sjö
      Maitumjaure sjö /Se
      Maitumåive berg
      Maitumåive berg /Se
      Maitumåive berg /Se
      Maivesjaure sjö
      Maivesjåkkå, jfr Maivesjaure bäck
      Maivesvare, jfr Maivesjaure bergland
      Makkikåbbo kulle
      Maksjo, Unna vik
      Maksjojaure, Stuor vik
      Maksjojaure, Unna vik
      Maksjojokk bäck
      Maksjosuolo ö
      Maksjovaratj berg
      Malesvaratj berg
      Malesvaratj berg
      Mallenjarka udde
      Mallenjarka udde /Se
      Malmatjåkkå fjäll
      Maltok, se Mattok fjäll
      Manak, Alep berg
      Manak, Lulep berg
      Manakjaure, Alep sjö
      Manakjaure, Lulep sjö
      Mankitjårro bergsrygg
      Mankitjårro berg
      Mannabäcken bäck /Se
      Mannajåkkå bäck
      Mannajåkkå bäck /Se
      Mannajåkkå bäck /Se
      Mannaluoppal sjö
      Margetberget berg /Se
      Margitberget berg
      Marjikjokk bäck /Se
      Marrajiegge slåttermyr
      Marrajiegge slåttermyr
      Marrajåkkå bäck
      Marsojaure sjö
      Martaj., se Martakjauratj tjärn
      Martakjauratj tjärn
      Martavarats, se Marti berg
      Marti berg
      Materjokk del av Säkokjokk /Se
      Maternjarka del av Tjåampenjarkaudden /Se
      Matjajaureh sjöar
      Mattaluokta vik /Se
      Mattanjarka udde /Se
      Mattavaratj berg /Se
      Mattok fjäll /Se
      Mattåaive fjäll /Se
      Mattåaive fjäll /Se
      Mattåive fjäll /Se
      Mattåaivjauratj tjärn
      Matujåkåtj bäck
      Matujåkåtj bäck
      Matusape myr
      Matusjauratj tjärn
      Matuåalke berg
      Melädno, se Miellätno älv
      Melädno älv /Se
      Messaure sjö /Se
      Messaureape myr /Se
      Messaureape myr /Se
      Messaurejokk bäck /Se
      Messaurevare berg /Se
      Messaurkuoika fors
      Metjer fjäll /Se
      Metjer Saknas /Se
      Metjer Saknas /Se
      Metjerpakte fjäll /Se
      Mielkekallo stenblock /Se
      Miellevarpe varpställe
      Miellevuolkallo sten
      Miellätno älv
      Miellätno älv
      Miertekjaure sjö /Se
      Miesekjauratjah tjärnar
      Miesekjåkåtj bäck /Se
      Miesektjåkkå berg
      Miessaure sjö
      Miessaureape myr
      Miessaureape myr
      Miessaurejåkkå bäck
      Miessaurejåkkå bäck /Se
      Miessaurejåkkå bäck /Se
      Miessaurekuoika fors
      Miessauresuoloi holme
      Miessaurevaratj berg /Se
      Miessaurjåkkå bäck /Se
      Mietjer fjäll
      Mietjer fjäll
      Mietjerjaure sjö
      Mietjerjaure sjö /Se
      Mikkijauratj tjärn
      Mietjerjåkkå bäck /Se
      Mietjerpakte fjäll /Se
      Mikajokk bäck /Se
      Mikatjåkko fjäll /Se
      Mikkajåkkå bäck
      Mikkatjåkkå fjäll /Se
      Mikkavielmes bäck
      Millatholmen holme
      Millatsuoloi holme /Se
      Miltallen tall
      Mittikullen bergkulle /Se
      Mittsamarkiedde vall
      Mittsamarkiedde äng /Se
      Mokkaj., se Mokkaure sjö
      Mokkatj., se Mokkaure sjö
      Mokkaure sjö
      Mokkaure sjö
      Mola fjäll /Se
      Muddusakatjaltak fall
      Muddusjokk, se Muottusätno bäck
      Muddusjokk älv /Se
      Mula fjäll /Se
      Mulah fjäll /Se
      Muokaj., se Månkajaure sjö
      Muokaj sjö /Se
      Muoranjunje fjäll /Se
      Muorjekjaure sjö
      Muorjenjunnje del av Sjuodji
      Muorjenjunnje fjälland /Se
      Muorjevara berg
      Muorjevaratj berg
      Muorjevaratj berg
      Muorjevare berg /Se
      Muorjevare berg
      Muorjevare berg
      Muorjevare berg
      Muorkatak, se Manakjaure, Alep sjö
      Muorkatjauratjah tjärnar
      Muorkatjauratjah tjärnar
      Muorkatjauratjah tjärnar
      Muorkatjvare berg /Se
      Muorkatjvare berg
      Muorkatjvare berg /Se
      Muorkekuoika fors /Se
      Muorkenesj., se Muorkes sjö
      Muorkenesj. tjärn /Se
      Muorkenisjauratj tjärn /Se
      Muorkenisjaure sjö
      Muorkenistjärn tjärn /Se
      Muorkenisvare berg /Se
      Muorkes sjö
      Muorkesjaure sjö /Se
      Muorrapårktjåkkå fjälltopp
      Muottusätno bäck, å /Se
      Murakiedde äng
      Murakiedde äng /Se
      Murakiedde äng /Se
      Murakåbbo kulle /Se
      Murakåbbo kulle /Se
      Muranjunnje fjäll /Se
      Muratjåkkå topp
      Muratjåroh höjder
      Muratjåroh bergparti /Se
      Murriape myr /Se
      Muttos, se Unna Muttos bäck
      Muttosätno älv
      Måalkevuoute kroki älv?
      Måalkomjåkkå bäck
      Måkkalajauratj sjö
      Måkkalajiegge myr
      Måkkalajiegge myr
      Måkkalatjårro höjd
      Måkkaure sjö
      Måkkberget berg /Se
      Måkke(varpe) notvarp
      Måkkejårem varpställe
      Måkkevarpe notvarp
      Måkkål fall
      Måkkålaksuollutj holme
      Målkomj bäck /Se
      Månnesuoloi holme
      Mårtonjunnje utlöpare
      Måskatjjåarme sel
      Måskatjkaise fjäll
      Måskatjkaise fjäll
      Måskatjkuoika fors
      Måskatjkuoika fors
      Måskatjnjunnje bergudde
      Måskatjnjunnje bergudde
      Måskeape myr
      Måskebäcken bäck /Se
      Måskejåkåtj bäck
      Måskejåkåtj bäck
      Måsketjåkkå fjäll /Se
      Måskok, se Njalatjmåsske fjäll
      Måskokjaure sjö
      Måskosakielas höjdsträckning /Se
      Måskosakårså »kanjon»
      Måskoskårså klyfta
      Måskostjåkkå fjäll
      Måsske topp
      Måukajaure(?) sjö
      Mäitumjaure sjö /Se
      Mäitumåaive berg /Se
      Mörttj., se Sierkauratj. tjärn
      Naltajauratj tjärn
      Naltajauratj tjärn
      Naltajåkkå bäck
      Naltastarro område
      Naltastarro starräng
      Naltavielmes, jfr Naltajauratj sjö
      Naltavälma sel
      Namaivare berg
      Namaj berg
      Namaj berg
      Namajvare berg
      Namatisvare berg
      Nammajaure sjö
      Nammape myr
      Namma-ape myr /Se
      Nammajaure sjö /Se
      Nammates berg /Se
      Nammatesape myr /Se
      Nammatesape myr /Se
      Nammatesjaure sjö /Se
      Nammatesjaure sjö /Se
      Nammatesvare, se Namatisvare berg
      Nammatesvare berg /Se
      Nammatj berg
      Nammatj berg
      Nammatj berg
      Nammatj berg
      Nammatjkaskajåkåtj bäck
      Nammatjjaure sjö
      Nammatjjokk bäck
      Nammatjälven älv
      Nammavare berg /Se
      Nammavarejauratjah tjärnar
      Narvaure sjö
      Narvivare berg /Se
      Nasasjaure sjö
      Nasasjaure sjö /Se
      Nasasjaurejåkåtj bäck
      Nasasjaurejåkåtj bäck /Se
      Nasastjåkkå berg
      Nasastjåkkå-aleltusjåkåtj bäck /Se
      Nattalinape, se Nåttålimape myr
      Naustajokk bäck /Se
      Naustajåkkå bäck /Se
      Naustanjunnje hed
      Naustapuoda berg /Se
      Naustapuouta berg /Se
      Nautahaure sjö /Se
      Nautaijohko å /Se
      Nautasjokk bäck
      Nautasjokk bäck
      Nautasjåkkå bäck /Se
      Nautasvartpauftatj, se Alep Nautasvartpauftatj berg
      Nautasvarto berg
      Nautasätno å
      Nautejaure sjö /Se
      Navasjåkkå bäck
      Navasjåkkå bäck /Se
      Nedrebäcken bäck /Se
      Neitarieppe, se Neitavagge dalgång
      Neitarieppe dalgång /Se
      Neitavagge dalgång
      Neitavagge dalgång /Se
      Neitavagge dalgång
      Neitavuoppe ava
      Neurekjaurats, se Njierekjauratj tjärn el. sjö
      Neurekjaurats sjö el. tjärn /Se
      Niak fjäll
      Niak fjäll
      Niak fjäll
      Niak berg /Se
      Niakjåkkå bäck
      Niakjåkkå bäck /Se
      Niakskaite udde
      Niakskaite udde /Se
      Niallaj. sjöar
      Nielkerim sel
      Nielkeripme sel
      Nielkeripme sel
      Nientojåkåtj bäck
      Nientojåkåtj bäck
      Nientotjåkkå fjäll
      Nientoåalke berg
      Nieterjauratj sjö
      Nieterjaure sjö
      Nietervagge dalgång
      Nietjajauratj sjö (tjärn)
      Nietjavare berg
      Nietjavare berg
      Nietsakårso, se Kårsåjåkkå bäck
      Nietsakårso bäck /Se
      Nietsakårso klippdal /Se
      Nietsavare berg /Se
      Niargavare, se Njarkavare berg
      Nikkolesjaure sjö
      Nikkolesj. sjö /Se
      Nikkolesjåkkå bäck /Se
      Nikkulisbäcken bäck
      Nikkulisjauratj sjö
      Nikkut grund
      Nilahyddan hydda
      Nilahyddan hydda
      Nipporesjegge myr
      Nipporesjegge myr /Se
      Nipporesjåkkå bäck /Se
      Nipporesvare berg
      Nipporesv. berg /Se
      Nippuris berg
      Nippurisjiegge myr
      Nippurisviken vik
      Nissunajiegge myr /Se
      Nissunatievva kulle /Se
      Niåtsosj., se Al. Niåtsosj Saknas
      Niåtsosjaure sjö /Se
      Niåtsosjokk bäck /Se
      Njabbejåkkå bäck
      Njabbejåkkå bäck
      Njabbetjåkkå fjäll
      Njakakjauratj tjärn
      Njakakjåkkå bäck
      Njakaksavvun sel
      Njalatj berg /Se
      Njalatjjaure sjö
      Njalatjjåkåtj bäck
      Njalatjkåabre Saknas
      Njalatjmåsske fjäll
      Njalatjpakte berg /Se
      Njalatjsjnjurtje fjälltopp /Se
      Njallajauratj sjö
      Njallajauratj sjö
      Njallajauratjah tjärnar
      Njallajaure sjö
      Njallajohko bäck /Se
      Njallajåkåtj bäck
      Njallaluokta vik
      Njallaluokta vik /Se
      Njallaluokta vik
      Njallanjarka udde /Se
      Njallanjarka udde
      Njallatjåkkå berg
      Njallasuoloi holme
      Njallasuoloi holme
      Njallasuoloi holme
      Njallats fjälltopp /Se
      Njallatsj. sjö /Se
      Njallaure sjö /Se
      Njallaure, alep sjö
      Njallaure, lulep sjö
      Njallaure sjöar
      Njallaurforsen fors
      Njallavaratj berg
      Njallavaratj berg
      Njallevarats berg /Se
      Njallåaive berg /Se
      Njalmokalav vadställe /Se
      Njanja-peive-piel-njåaske-jåkåtj bäck
      Njannja fjäll
      Njarkavare berg
      Njarkavare berg
      Njarkavarpe notvarp
      Njavekuoika fors /Se
      Njavenåaive forshuvud
      Njaverånnik bäckslåttermark
      Njavve by
      Njavvejokk, se Njabbejokk bäck
      Njerek berg /Se
      Njerek berg /Se
      Njierek berg
      Njierekjauratj tjärn el. sjö
      Njierekjauratj sjö el. tjärn /Se
      Njierekjaure tjärn
      Njierekjåkkå bäck
      Njietjakårså klippdal /Se
      Njietjavare berg
      Njiravjåkåtj bäck
      Njiravjåkåtj bäck
      Njiravtjåkkå fjäll
      Njohtjojaur(?) sjö
      Njommelsaska, se Njåmmelkårtje vattenfall
      Njommelsaska vattenfall /Se
      Njuktja-ape myr /Se
      Njuktjaape myr /Se
      Njuktjajauratj sjö /Se
      Njuktjape myr
      Njuktjaure sjö /Se
      Njuktjaure tjärn
      Njuktsape myr /Se
      Njuktsjaure sjö /Se
      Njultatjåkkå fjäll
      Njunjasa Tuipe fjäll
      Njunjes fjällområde
      Njunjeskielas hedland
      Njunjeskielas hed /Se
      Njunjesvaratj berg /Se
      Njunjesvare berg /Se
      Njunjesvare fjäll /Se
      Njunjesvare berg /Se
      Njunnjasaskaite näs /Se
      Njunnjes fjällområde /Se
      Njuoftjak höjd
      Njuoftjavkaise fjäll
      Njuonjes fjällområde /Se
      Njuoravuolvarpe varpställe
      Njuoram, se Njurram berg
      Njuoram berg /Se
      Njuoramj., se Njurramjokk bäck
      Njuoramj. bäck /Se
      Njuoramjaurats, se Njurramjauratj sjö
      Njuoramjaurats tjärn /Se
      Njuoravuolle(varpe) varpställe
      Njuorra strömdrag
      Njuorrakuorra grund(?)
      Njuorram berg
      Njuorramjauratj tjärn
      Njuorramjåkkå bäck /Se
      Njuoskepakte, se Njåsskevaratjah berg
      Njuotsoape myr /Se
      Njuouftjatj sjö
      Njurram berg
      Njurramjauratj sjö
      Njurramjohko bäck
      Njutjak höjd /Se
      Njutjutisjåkåtj bäck
      Njutjutisjåkkå vattendrag /Se
      Njutjutisvare berg
      Njåammeljaure sjö
      Njåammeljåkkå bäck
      Njåammelkatjaltakka fall /Se
      Njåammelkurra sänka /Se
      Njåammelkurra sänka /Se
      Njåammelsaska fall /Se
      Njåammelsasskam vattenfall /Se
      Njåammelåaive berg /Se
      Njåaskatj sänka /Se
      Njåaskatjjåkåtj bäck
      Njåaskejiegge myr
      Njåaskejåkåtj bäck
      Njåasketjåkkå berg
      Njåasske sänka
      Njåatsosjaureh sjöar
      Njåatsosjaure sjöar
      Njåatsosjåkkå bäck
      Njåatsostjåkkå fjäll /Se
      Njåatsosvagge dal
      Njåmilt höjd
      Njåmiltkiedde äng
      Njåmiltkårtje vattenfall
      Njåmmelleårtje vattenfall /Se
      Njåmmelåive berg
      Njåmmelåive berg
      Njåskejiegge myr
      Njåskejåkkå bäck
      Njåsskevaratjah berg
      Njåtsosjaureh sjöar
      Njåtsosjokktj bäck /Se
      Noijevare, se Nådje berg
      Norrkullen bergkulle /Se
      Norr Tjalmijaur sjö /Se
      Norvijaure sjö /Se
      Norvijokko bäck /Se
      Norvivare berg
      Nuftasattoi varp och vik
      Nulpokarko myrland
      Nulpokarko myrland
      Numirjaure sjö /Se
      Nuortajåkkå bäck
      Nuortaluokta vik
      Nuortamustjåkkå topp
      Nuortap Ananasse toppar
      Nuortapej. bäck /Se
      Nuortap Jarrevaratj, jfr Jarre berg
      Nuortapjåkåtj bäck
      Nuortap Kaddåaive berg
      Nuortap Kalpetjåkkå fjäll
      Nuortap Karranis fjäll
      Nuortap Kierreskåppe dalgång
      Nuortap Kierreskåpe dalgång
      Nuortap Kuossåaive berg
      Nuortap Kuravatta lågslätt
      Nuortap Nautasvarto berg
      Nuortap Mietevarpe varp
      Nuortap paltåive fjäll
      Nuortap Rissa berg /Se
      Nuortap Råavvevaratj berg
      Nuortap Tabmok berg /Se
      Nuortap Tjalmaure sjö /Se
      Nuortap Tjårrejegge myr
      Nuortap Varto berg
      Nuortasokj. sjö /Se
      Nuortasoppjaure sjö /Se
      Nuortas Rättjaure sjö /Se
      Nuortasupjaure sjö
      Nuorta Såappa sjö
      Nuortatjalmaure sjö /Se
      Nuortatjsuoloi holme
      Nuortatj Turajaure sjö
      Nuortatjvarpe notvarp
      Nuortas Rättjaure, se Kalpejaure sjö
      Nuortaätno del av Kuoutätno
      Nuortjaurkietjesuolloh holmar
      Nuort Nautasvardo berg /Se
      Nuort Tjalmejaure sjö /Se
      Nuortåivatj fjäll
      Nuortåive fjäll
      Nuotjenjarka udde
      Nuottejauratj tjärn
      Nuttijauratja sjöar
      Nymyrbäcken bäck /Se
      Nåaite fjäll /Se
      Nåaitejåkåtj bäck
      Nåaitetjåkkå fjäll /Se
      Nåaitetjåkkå berg
      Nåaitevagge dal
      Nåaitevallta grässlätt
      Nåarvejaure sjö
      Nåarvejåkkå bäck
      Nåarvek fjällås
      Nåarvek fjällås
      Nåarvevare berg
      Nådje berg
      Noijevare berg /Se
      Nåite fjäll /Se
      Nåtar platå
      Nåttålimape myr /Se
      Nåttålimjaure, jfr Nåttålimape sjö
      Näntotjåkko fjäll /Se
      Näsberg berg /Se
      Näsbergheden hed /Se
      Oppavare berg
      Orj. Kerats, se Kieratj. sjö
      Orjeb Nautasvardo berg /Se
      Padjejaurbäcken bäck
      Padjejaure sjö
      Padje Järvasjaure sjö
      Padjekuoika fors /Se
      Padjekuoika fors
      Padjeluobbal Saknas
      Padjeluoppal tjärn
      Padjeluoppal sel /Se
      Padjeluoppal sel /Se
      Padjeluoppal sjö
      Padjenjuorra, se Stuor Padjenjuorra Saknas
      Padjerim sel /Se
      Padjerimjåkkå bäck /Se
      Padjerimkuoika fors /Se
      Padjerimvare berg
      Padjeripme sel /Se
      Padje Puoitesjaure sjö /Se
      Padje Pållaure sjö /Se
      Padje Sjatjerim sjö /Se
      Padje Sjatjurim sjö /Se
      Padje Stainaure sjö
      Padjåagge vik
      Paggisuolloh, se Slibbasuolloh holmar
      Paijeb Koratjåkko fjäll /Se
      Paijeb Råttjej, se Pierkisråttje dalgång
      Paijeb Tussasuolo holme
      Paijejaure sjö /Se
      Paije Jervasj, se Padje Järvasjaure Saknas
      Paije Jouksjaure sjö /Se
      Paijekuoika fors /Se
      Paijeluobbal sel /Se
      Paije Luobbal sjö /Se
      Paije Puojtes sjö /Se
      Paije Puolej sjö /Se
      Paijerimjegge myr /Se
      Paijerimvare, se Padjerimvare berg
      Paij. Skaitats fjäll /Se
      Paije Skuorkas toppar /Se
      Paije Stainasj. sjö
      Paije Stainasj. sjö /Se
      Paije Tjatserim sjö /Se
      Paije Tjatjerim Saknas /Se
      Paikaj sjöar /Se
      Paikajauratj tjärn
      Paikajauratj tjärn
      Paikajaur(e) sjö /Se
      Paikajåkåtj bäck
      Paikanjarka udde
      Paikapallar holme
      Paikas berg
      Paikas fjäll
      Paikasjauratj sjöar /Se
      Paikasluokta vik
      Paikasuolo holme
      Paikavaratj berg
      Paikasvaratjah berg
      Paisajokkots bäck /Se
      Pajeltes tjärn
      Pajeltesjaure sjö
      Pajeltisjegge myr
      Pajenisjiegge myr
      Pajenisjåkåtj bäck
      Pajep Jiervasjaure sjö
      Pajepkiedde varpställe
      Pajep Kiettsavuolle utlopp
      Pajep Kiettsavuolle utlopp
      Pajep Kuratjåkko, se Kuratjåkko, Pajep fjäll
      Pajep Kuratjåkkå fjäll
      Pajep Kålltasavoi sel /Se
      Pajep Skaitatj, se Skaitatj, Pajep berg
      Pajep Skaitatj fjäll
      Pakholmen holme
      Pakkavarpe varpställe
      Pakkistarfo båtlämning
      Pakkojåkkå älv
      Pakkosavoi sel /Se
      Pakkoselet sel /Se
      Pakkoskaite berg /Se
      Pakkoskaite udde
      Pakkotjåkkå berg
      Pakkovare berg /Se
      Paksim del av Stora Luleälv
      Paktekiesjjauratj sjö
      Paktekiesjjauratj sjö
      Paktekiesjjåkkå bäck
      Paktekiesjjåkkå bäck
      Paktekiesjjåkkå bäck
      Paktekiesjjåkkå bäck /Se
      Paktekietjjåkkå bäck /Se
      Paktepaktjos bergrygg /Se
      Paktepoktjo, se Pautstepåuktjotj berg
      Paktepåaktjos bergrygg /Se
      Paktesuollvarpe notvarp /Se
      Paktesuoloi holme
      Paktetj(åkko), se Paktevare berg
      Paktevaratj berg
      Paktevaratj berg
      Paktevaratj berg
      Paktevaratj berg
      Paktevare berg
      Paktevare berg
      Paktevare berg
      Paktevare kullar
      Paktevarre berg
      Pakteåive berg /Se
      Paktåaive berg
      Paktåaive berg /Se
      Palatjåkkå fjälltopp
      Paldåive fjäll /Se
      Palkasluokta vik
      Palkastakka klyfta /Se
      Palkastakkårså klyfta /Se
      Palkatjåkkå bäck
      Palkatjåkkå bäck /Se
      Palkattjåkko, se Låpme fjälltopp /Se
      Palkaure sjö
      Palkaurevare berg /Se
      Palkesluokta vik /Se
      Pallamkåbbo kulle
      Pallar holme
      Pallemjauratja(h) tjärnar
      Pallem berg /Se
      Pallemjauratj tjärn
      Pallemjaure sjö
      Pallemjaure sjö
      Pallemvaratj berg
      Pallemruvtatj ravin
      Pallutievva backe, kulle
      Pallotievvanjarka udde /Se
      Palsajåkkå bäck
      Paltåaive fjäll
      Paltåive, Nuortap, se Nuortap Paltåive fjäll
      Palvak sjö
      Palvak sjö
      Palvakjaure sjö
      Palvakjohko bäck
      Palvakjåkåtj bäck
      Pannajegge myrar /Se
      Pannajiegge myrar
      Pannitakåarve ström /Se
      Pannitakåarve ström
      Pantsikuttja kättatjah mjölkningsvallar /Se
      Pantsikättatjah mjölkningsvallar /Se
      Pantsiråvve spång
      Pantsiråvve spång
      Parak tjärnar
      Parakajåkåtj bäck
      Paranjarka udde
      Parihäima sommarboplats
      Parijokk bäck
      Parilasjkåarve fors /Se
      Pariluokta vik
      Pariluokta vik
      Pariråtjejåkåtj bäck
      Paritj, Unna varpställe
      Pariåive berg
      Parkajaure sjö
      Parkaure sjö
      Parkaure sjö /Se
      Parkaurekuoika fors /Se
      Parkijaur sjö /Se
      Parnasjvare berg
      Parnatj ås
      Paroiluokta vik
      Parrovierra berg
      Partajaure tjärn
      Pasatisluokta, jfr Pasatispakte vik
      Pasatispakte klippa
      Pasatispakte klippa /Se
      Pasatisvarpe notvarp /Se
      Passejiegge myr /Se
      Passekårtje fors /Se
      Passekårtje fors /Se
      Passemnjarka udde
      Passenjarka udde
      Passepuouta berg
      Passetievva kulle
      Passetievva kulle
      Passetjåkkå berg
      Passeuksa fördjupning
      Passeuksajåkkå bäck
      Passevare berg /Se
      Passjkajåkkå bäck
      Passjkakårro del av Tiukatjavelk
      Passtajaure sjö
      Passtajiegge myr
      Passtajåkkå bäck
      Passåalke högslätt
      Passåive fjäll
      Passåive fjäll
      Pastajaure sjö
      Pastajaurjåkkå bäck
      Pastatjåkko fjäll /Se
      Pastavagge dalgång
      Pastojaure sjö /Se
      Paturkiera del av Paturkårså
      Paturkiera dalgång
      Paturkårså kanjon
      Paturkårså kanjon
      Paturlako högslätt
      Paturslätoh moräner
      Paturslätoh moräner
      Paturtjåkko fjäll
      Paturåalke sluttning
      Paturåalke sluttning
      Pauftak, se Pårehaure tjärn
      Pauftatj berg /Se
      Pauftevuolsuolov holme /Se
      Pauhtepåuhtjotj berg
      Pauka(varpe) notvarp
      Paunåive, se Faunåive fjäll
      Pautevuolle myr
      Pautevuollkuoika fors
      Pave berg /Se
      Pavvaltjåkkå fjäll
      Pavve fjäll
      Pavvevaratjah fjäll
      Peivukjauratj sjö, tjärn /Se
      Peivuktieva backe /Se
      Peivåagge motström
      Peivåagge spakvatten

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.